Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Publikacje

 • Biczkowski M., Knieć W., Kukowski J., 2011, Społeczno-przestrzenne aspekty wykorzystania funduszy UE na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, Wyd. Urząd Marszałkowski, Toruń, 131 s.
 • Biczkowski M., Jezierska-Thöle A., Głaz M., 2012, Development of non-agricultural economic activity in private farms as a part of local development on the example of kujawsko-pomorskie voivodeship [In:] T. Michalski, A. Radchenko (ed.), Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine, Association of Doctors of Sciences on Public Administrations, University of Gdańsk, Gdańsk-Kharkiv, Publishing House ”Adndu”, 2012, pp. 4-15
 • Biczkowski M., 2009, Wpływ środków unijnych na przeobrażenia i rozwój obszarów wiejskich [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 4, Warszawa-Poznań-Olsztyn, s. 25-31
 • Brodowski P., 2009, Kształtowanie przestrzeni wewnątrz osiedli zamkniętych – przykład Torunia, Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 8(4), s. 25-32
 • Falkowski J., 1977, Struktura przestrzenna rolnictwa miasta i strefy podmiejskiej Torunia, wyd. PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, 153 s.
 • Falkowski J., 1981, Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na przemiany w strukturze przestrzennej rolnictwa, wyd. UMK, Toruń, 186 s.
 • Falkowski J., 1992, Krajobrazy wiejskie (klasyfikacja i kształtowanie), wyd. AR-T, Olsztyn, 185 s. (współautor)
 • Falkowski J., 1993, Przekształcenia funkcjonalno-strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Polski (ujęcie diagnostyczno-modelowe), wyd. UMK, Toruń, 202 s.
 • Falkowski J., 1999, Geografia społeczno-gospodarcza świata, Oficyna Wyd. “Turpress”, Toruń, 155 s. (współautor)
 • Falkowski J., 2001, Geografia rolnictwa świata, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001, 516 s. (współautor)
 • Falkowski J., 2006, Ziemia lubawska – przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka, wyd. UMK, Toruń, 866 s.
 • Jaroszewska-Brudnicka R., 2004, Zróżnicowanie przestrzeni społecznej Torunia, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
 • Jaroszewska-Brudnicka R., Brudnicki R., 2008, Searching for the heart of the city [w:] The heart of the city, Czasopismo techniczne, z.3, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków
 • Jaroszewska-Brudnicka R., 2010, Changes in the public space of a city on the bassis of Toruń [w:] Czasopismo Techniczne, Architektura, z.3 (6) A, s.163-171
 • Jezierska-Thöle A., 2004, La nouvelle fonction des manoirs touristiques dans l’space rural l’exmple de la region de Torun , [in:] Richard Y., Sanguin A-L., L’Europe de l’est chute du mur , L’Ecde-Polytechnique, University of Paris-Sorbonne, s. 177-189
 • Jezierska-Thöle A., Kozłowski L. (red.), 2008, Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 484 s.
 • Jezierska-Thöle, 2006, Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1988-1998 , Wyd. UMK Toruń
 • Kluba M., 2002, Influence de l’ancienne frontiere etatique dans la differenciation des structures agraires: l’exemple de la province de Cujavie-Pomeranie en Pologne , [in:] Entre espace Schengen et elargissement a l’est: Les recompositions territoriales de l’Union Europeenne , Revue du Centre d’Etudes geographiques de l’Universite de Metz, Mosella, Tome XXVII, No 3-4, s. 201-205
 • Kluba M., 2006, Changes in the Size Structure of Private Farms as a Part of Regional Development Politics – the Pomorskie Voivodship Example, [in:] Anatoliy Chemerys and Jan Wendt (ed.), Problems of Regional Development in Ukraine and Poland, Publisher Lviv Regional Institute of Public Administration – National Academy of Public Administration, Lviv, p. 138-147
 • Kluba M., Rudnicki R., 2003, Differentiation of the socio-economic development level and directions of agrarian conversions during the system transformation period on vistulian pomerania region , [in:] Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol.V, No. 6, SERiA, Warsaw-Poznan-Koszalin, p. 42-45
 • Kozłowski L., 2011, The persistence and interaction of multi-ethnic settlement remnants in the cultural landscape, Bulletin of Geography, Socio-economic Series, No 16, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 35-55.
 • Kozłowski L., 2011, Miasteczka żydowskie a współczesne problemy rozwoju miast, [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Rewitalizacja, gentryfikacja i problem rozwoju małych miast, Studia KPZK PAN, Tom CXXXVI, KPZK PAN – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Warszawa, s. 69-84.
 • Radwańska M., 2009, Ciążenie ludności do ośrodka rdzeniowego aglomeracji na przykładzie Torunia, [w:] Maik W., (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, IGiGP WSG, Bydgoszcz, s. 333-345.
 • Radwańska M., 2010, Wewnątrzmiejskie migracje stałe jako czynnik kształtujący struktury społeczno-demograficzne wielkiego zespołu mieszkaniowego Torunia, [w:] Jażdżewska I. (red.) Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, s. 237-249.
 • Rudnicki R., 1997, Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń, 167 s.
 • Rudnicki R., 2001, Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski Północnej w latach 1988-1998 (uwarunkowania – dynamika – kierunki), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 231 s.
 • Rudnicki R., 2008, (redakcja naukowa), Przedakcesyjny Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD – studium przestrzenne, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 250 s.
 • Rudnicki R., 2009, Demographic determinants of the activity of farms in Poland in the acquisition of European Union funds in the years 2004-2006, Bulletin of Geography, Socio-economic series, No 11
 • Rudnicki R., 2009, Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 197 s.
 • Rudnicki R., 2010 (redakcja naukowa), Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 7, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 210 s.
 • Rudnicki R., 2010, Aquisition of European Union funds by agricultural holdings and differences in the spatial structure of farming in Poland, [in:] P. Churski, W. Ratajczak (ed.), Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union membership, Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Studia Regionalia Volume 27, Part II, Warsaw, s. 79-93,
 • Rudnicki R., 2010, Natural considerations of the regional diversification of absorption of European Union funds in Polish agriculture, [in:] T. Michalski, A. Kuczabski (ed.), Selected aspects of transformation in contries of Central and Central-Eastern Europe, University of Gdańsk, s. 63- 80,
 • Rudnicki R., 2010, Spatial differences in the level of absorption of Common Agricultural Policy funds by agricultural holdings in Poland over the years 2004-2006, Problems of world agriculture, Scientific Journal, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, volume 10 (XXV), Number 3, s. 79-87,
 • Rudnicki R., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004-2006, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 17, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 391 s.
 • Rudnicki R., Dubownik A., 2009, Activity of agricultural holdings in a acquiring European Union funds as a factor of development of farming in Poland, [w:] M. Lesechko, C. Mądry (ed.), Economic, social and administrative changes in Central and Eastern European Countries, Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine, Lviv, s. 49-61
 • Rudnicki R., Kluba M., Kozłowski L., 2002, Grunty Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie kujawsko-pomorskim – przejęcie, rozdysponowanie i wpływ na strukturę agrarną, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 160 s.
 • Sokołowski D., 1999, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
 • Sokołowski D., 2006, Changes in functional hierarchy of the towns of Poland at the time of system transformation, [in:] Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe, Vol. 21, No. 2, Nova Science Publishers, New York, pp. 193-202.
 • Sokołowski D., 2006, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
 • Sokołowski D., 2006, Changes in functional hierarchy of the towns of Poland at the time of system transformation, [in:] Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe, Vol. 21, No. 2, Nova Science Publishers, New York, pp. 193-202.
 • Sokołowski D., 2009, The Economic Base of the Major Cities in Poland in the Political and Economic Restructuring Period, [in:] Current Politics and Economics of Europe, Vol. 20, No. 1, Nova Science Publishers, New York, pp. 23-40.
 • Szyda B., 2009, Zmiany przestrzennego zagospodarowania gminy podmiejskiej Łysomice a kierunki przemieszczeń ludności, [w:] Rydz E., Rudnicki R. (red.), Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, t. 17, Warszawa 2009, s. 187 – 200.