Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

4 habilitacje na WNoZi

obrazek:

W dniu 20 września 2019 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu nadała dr Andrzejowi Araźnemu, dr Tomaszowi Karasiewiczowi, dr Marcinowi Świtoniakowi i dr Joannie Usckiej-Kowalkowskiej, stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi.

Podstawą nadania stopnia dr hab. Andrzejowi Araźnemu było osiągnięcie naukowe „Wpływ cyrkulacji atmosferycznej oraz czynników lokalnych na warunki klimatyczne i bioklimatyczne wybranych obszarów Arktyki”. Na osiągnięcie to składał się zbiór dwunastu oryginalnych publikacji naukowych (9 artykułów z bazy w Web of Science Core Collection, 2 artykuły z listy B oraz współudział w 1 monografii). Suma punktów w ramach ww. osiągnięcia naukowego wg punktacji MNiSW z roku publikacji wynosi 247 (wg udziału autora – 150,1; sumaryczny wskaźnik IF  13.464). Dr hab. A. Araźny jest doświadczonym badaczem zmienności czasowej i przestrzennej klimatu i bioklimatu obszarów polarnych. Kierował i uczestniczył w 8 wyprawach naukowych do Arktyki i Antarktyki (w tym 3 całorocznych do Hornsundu w Arktyce), którym poświęcił około 50 miesięcy życia. Ważnym wątkiem badań dr hab. A. Araźnego jest także wpływ czynników środowiskowych, dynamicznych (cyrkulacja atmosferyczna) i antropogenicznych na warunki meteorologiczne i biometeorologiczne.

Dr hab. Tomasz Karasiewicz, opracował cykl artykułów naukowych pt. „Zmiany paleośrodowiskowe i ich zapis w osadach małych basenów sedymentacyjnych w obszarach młodoglacjalnych”. Na osiągnięcie to składało się 6 artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych (łączny impact factor prac wyniósł 8,609, a liczba punktów MNiSW 125). Pan dr hab. ukończył geografię na naszym Wydziale (specjalność: geomorfologia i paleogeografia, doktorat również obronił przed Radą Naszego Wydziału). Ważnym wątkiem badań dr hab. Tomasza Karasiewicza oprócz paleogeografii są także  badania w zakresie geomorfologii glacjalnej, geochemii osadów, denudacji a także geoturystyki. Znany jest również jak popularyzator wiedzy geograficznej, poprzez odczyty, wykłady czy publikacje popularnonaukowe dla uczniów, nauczycieli, członków PTG oraz najmłodszych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego przy UMK. Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Geograficznym i Stowarzyszeniu Geomorfologów Polskich.

Dr hab. Marcin Świtoniak prowadził badania „Wpływu denudacji antropogenicznej na pokrywę glebową obszarów młodoglacjalnych”. Opracowany przez niego cykl artykułów składa się z 8 artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Pan dr hab. Marcin Świtoniak ukończył w 2002 r. geografię na naszym Wydziale (specjalność: gleboznawstwo ekologiczne) i zdobył tytuł doktora nauk o Ziemi w 2007 r. Od tego czasu opublikował ponad 100 prac naukowych cytowanych ponad 340 razy o łącznej wartości przekraczającej 640 pkt. (w tym 7 prac z IF o łącznej wartości 14.672). Pan Marcin Świtoniak brał udział/koordynował 10 naukowych i dydaktycznych projektów ogólnoeuropejskich, był uczestnikiem trzech wypraw polarnych, opracował ponad 20 autorskich programów przedmiotów dotyczących gleboznawstwa i turystyki aktywnej, a w ramach działalności popularyzatorskiej przeprowadził blisko 100 prelekcji upowszechniających osiągnięcia naukowe wśród społeczności pozaakademickiej. Oprócz pracy naukowej Pan dr hab. Marcin Świtoniak w latach 2011-2012 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Geografii, od września 2016 r. – pełni funkcję Prodziekana ds. Studentów Wydziału Nauk o Ziemi a w marcu tego roku został wybrany na Przewodniczącego Zarządu Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Podstawą nadania stopnia dr hab. Joannie Usckiej-Kowalkowskiej była monografia pt. „Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966-2010”. Joanna Uscka-Kowalkowska jest absolwentką kierunku geografia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi UMK. Jej zainteresowania i dorobek naukowy związane są głównie z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i jego transmisją przez atmosferę. W obszarze jej zainteresowań leżą także zagadnienia z zakresu klimatu miasta, klimatu Polski, metodyki pomiarów meteorologicznych oraz monitoringu środowiska przyrodniczego.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

dr hab. Andrzej Araźny dr hab. Tomasz Karasiewicz dr hab. Marcin Świtoniak dr hab. Joanna Uscka-Kowalkowska