Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Artykuł - "Topographically induced variation of microclimatic and soil conditions..."

obrazek:

Dr hab. inż. Piotr Sewerniak, prof. UMK z naszego Wydziału oraz dr Radosław Puchałka z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK opublikowali artykuł pt. ,,Topographically induced variation of microclimatic and soil conditions drives ground vegetation diversity in managed Scots pine stands on inland dunes". Praca została wydana w renomowanym czasopiśmie naukowym Agricultural and Forest Meteorology (IF 4,189, 200 pkt. MNiSW).

 

Artykuł ma charakter interdyscyplinarny. Wykorzystano badania mikroklimatyczne oraz glebowe do udokumentowania wpływu rzeźby terenu na przestrzenne zróżnicowanie cech siedliska, a w konsekwencji na skład gatunkowy runa w lasach sosnowych porastających wydmy śródlądowe. Skład gatunkowy roślinności runa oraz liczbę występujących gatunków roślin naczyniowych analizowano także w gradiencie wieku drzewostanu. Pomimo ujednolicającego wpływu gospodarki leśnej na różnorodność florystyczną borów sosnowych stwierdzono wyraźne zróżnicowanie składu gatunkowego runa na wydmach, zarówno w odniesieniu do rzeźby terenu, jak i wieku drzewostanu. W porównaniu ze stokami wydm, wyraźnie większą liczbę gatunków roślin runa stwierdzono w obniżeniach śródwydmowych. Zależność ta była największa dla średnich klas wieku drzewostanów sosnowych, kiedy, na skutek silnego zwarcia koron, stres niedoboru światła w dnie lasu jest dla roślin runa największy. Również warunki edaficzne i skład gatunkowy obniżeń różniły się od tych panujących na stokach. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano zalecenia praktyczne dotyczące gospodarowania drzewostanami sosnowymi porastającymi wydmy, m.in. aby tworzyć kępy gatunków liściastych w obniżeniach śródwydmowych. Według autorów wpłynie to korzystnie na różnorodność biologiczną pól wydmowych. Ponadto wprowadzenie gatunków liściastych w obniżeniach przyczyni się do zwiększenia stabilności drzewostanów sosnowych, które zgodnie z prognozami dotyczącymi zmian klimatu będą stawać się coraz bardziej podatne na czynniki katastroficzne, takie jak pożary, wiatrołomy czy gradacje szkodników.

pozostałe wiadomości