Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

NOWOŚĆ - GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GEOZARZĄDZANIE II STOPIEŃ

obrazek:

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie to kierunek łączący zagadnienia z zakresu nauk społecznych (geografia społeczno-ekonomiczna, socjologia, ekonomia, nauki o zarządzaniu, nauki prawne), nauk przyrodniczych (geografia fizyczna, geologia, biologia, ekologia i ochrona środowiska) oraz nauk technicznych (architektura i urbanistyka, geodezja i kartografia, geomatyka).

W trakcie studiów nabywane są umiejętności praktyczne dotyczące różnych aspektów gospodarki przestrzennej i geozarządzania. Interdyscyplinarny program studiów pozwoli studentom otrzymać wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w kilku ważnych w pracy w branży związanej z planowaniem i gospodarką przestrzenną obszarach: geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, architekturze i urbanistyce, nauk o Ziemi, inżynierii lądowej i transporcie (geodezja i kartografia), a ponadto w sferze dotyczącej gospodarki przestrzennej również wybranych aspektów prawno-administracyjnych. Dzięki temu studenci będą potrafili wykorzystać i połączyć posiadaną wiedzę teoretyczną z zasadami racjonalnego podejmowania decyzji; diagnozować i interpretować złożone problemy przyrodnicze, gospodarcze, społeczne, polityczne, prawne i techniczne, jakie pojawiają się w praktyce funkcjonowania instytucji zajmujących się gospodarką przestrzenną i problemami kształtowania ładu przestrzennego; kreatywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach związanych z wypełnianiem zobowiązań społecznych; mieć poczucie społecznej odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i kulturowe oraz kierować się zasadą społecznej odpowiedzialności sektora publicznego i prywatnego wobec świadomego procesu zarządzania zasobami i kształtowania przestrzeni.

Studia II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie mają silnie zaznaczony wymiar praktyczny. Zajęcia prowadzone w ramach kierunku kształtują znajomość programów komputerowych i narzędzi GIS-owych (zajęcia projektowe), wydzieleniu grupy przedmiotów o aplikacyjnym charakterze, w której zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z zewnątrz, praktyków, samorządowców i przedsiębiorców zajmujących się działalnością w szeroko rozumianej sferze gospodarki przestrzennej, a także przewidziane są wykłady przez specjalistów zagranicznych. Na prowadzenie zajęć przez osoby spoza uczelni Wydział pozyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

Plan i program studiów

pozostałe wiadomości