Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Celem Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) są kompleksowe badania środowiska przyrodniczego, obrazujące nie tylko aktualny jego stan, ale i długookresowe przemiany zachodzące w środowisku. Badania monitoringowe są prowadzone w ramach sieci 7 stacji reprezentujących charakterystyczną dla naszego kraju strukturę krajobrazową. Stacja ZMŚP w Koniczynce została powołana 29.09.1993 r. z inicjatywy prof. dr hab. Gabriela Wójcika. W stacji ZMŚP w Koniczynce badania są skoncentrowane na obszarze zlewni reprezentatywnej, która obejmuje środkową część dorzecza Strugi Toruńskiej o powierzchni 35,2 km2.
W Stacji jest realizowanych 10 programów badawczych obejmujących biotyczne i abiotyczne elementy środowiska:
A1. Meteorologia
B1. Chemizm powietrza (od 1996 r.)
C1. Chemizm opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej
D1. Metale ciężkie w porostach (od 2002 r.)
E1. Gleby
F2. Wody gruntowe (od 1995 r.) i wody drenarskie
H1. Wody powierzchniowe – Struga Toruńska
J1. Flora i roślinność zlewni reprezentatywnej
J2. Struktura i dynamika szaty roślinnej (powierzchnie stałe)
M1. Porosty (od 2001 r.)
O1. Fauna  (edafon glebowy, fauna zapylająca, ptaki)
W sposób ciągły, od 1993 r., w Koniczynce jest monitorowanych ok. 100 parametrów stanu środowiska. Badania prowadzi zespół złożony z pracowników Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Delegatura w Toruniu oraz innych instytucji. Wyniki badań monitoringowych są zamieszczane w corocznych sprawozdaniach oraz w przygotowywanych przez WIOŚ „Raportach o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego” oraz licznych publikacjach naukowych.