Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Polsko-Chińskie Centrum Badań nad Turystyką

Celem Centrum jest stworzenie warunków dla rozwoju i promocji wiedzy o turystyce, a także rozwój partnerskich kontaktów pomiędzy ośrodkami naukowymi z Polski i Chin, prowadzenie wspólnych badań naukowych i działań edukacyjnych, w tym rozwój mobilności studentów i kadry naukowej.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

  • inicjowanie i wspólne prowadzenie badań naukowych, obejmujących zwłaszcza nowoczesne formy turystyki;
  • wymiana studentów i pracowników w ramach wspólnych programów edukacyjnych i badawczych;
  • świadczenie usług eksperckich oraz edukacyjnych;
  • organizowanie i współorganizowanie kursów dokształcających, szkoleń, seminariów, szkół letnich;
  • wspieranie rozwoju nowoczesnych form turystki promującej dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Polski i Chin, takich jak: geo-turystyka, agro-turystyka, turystyka kulinarna, turystyka polarna etc.;
  • utworzenie laboratorium praktycznej nauki turystyki z wykorzystaniem doświadczeń strony chińskiej w kontekście m.in. zasobów infrastrukturalnych;
  • wspieranie rozwoju nowoczesnych form organizacji i zarządzania turystyką – e-turystyka;
  • współpraca z organizacjami turystycznymi, jednostkami samorządowymi i pozarządowymi; promocja Polski, regionu, Uniwersytetu za granicą.

Centrum realizuje swoje zadania poprzez wykłady, odczyty, projekcje, spotkania, stypendia, wizyty, realizacje projektów, konferencje i publikacje naukowe.