ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15

Informacje

Projekt „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”

PROJEKT NR POWR.03.05.00-00-Z306/18

Zadanie 1/Moduł 1 – nowy program kształcenia na WNOZIGP – studia drugiego stopnia – kierunek: gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

 

 • Okres realizacji projektu: 10.2019 r. – 30.09.2023 r.
 • Grupa docelowa: studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie
 • Oś priorytetowa: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju POWER 2014–2020
 • Wydatki kwalifikowane projektu: 34 110 497,86 zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich: 29 637 451,15 zł
 • Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 4 473 046,71 zł

Cel projektu:  dostosowanie nowego programu kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie (S2) do potrzeb społeczno-gospodarczych w regionie i zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy, poprzez wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa:

W ramach projektu oferujemy:

 • rozszerzenie kompetencji praktycznych – warsztaty i projekty badawcze – indywidualna i grupowa praca studentów
 • zajęcia wprowadzające w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy w ramach wybranego modułu – 10 godzin;
 • indywidualne projekty badawcze w tematyce danego modułu – 20 godzin,
 • zajęcia specjalistyczne z wykładowcą zagranicznym w j. angielskim – 10 godzin;
 • laboratorium w zakresie tematycznym danego modułu – 25 godzin;
 • zajęcia w formie case study w tematyce danego modułu- 15 godzin;
 • zajęcia z praktykami w tematyce danego modułu – łącznie 38 godzin (14 godzin + 24 godzin);
 • badania terenowe w tematyce danego modułu – 32 godziny;
Kierownik Projektu
dr hab. Stefania Środa-Murawska, prof. UMK
e-mail: steffi@umk.pl
tel: +48 56 611 2559
p. 240
Asystent Kierownika Projektu
mgr Mirela Wojciechowska-Berdzik
e-mail: mirela@umk.pl
tel: +48 56 611 2585
p. 125