Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Badania

Działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry stanowi kontynuację tradycji badawczych toruńskiego ośrodka geograficznego w zakresie studiów osadniczych, badań społeczno-ekonomicznych oraz planowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Prace dotyczą zarówno dla miast, jak i obszarów wiejskich, są także ukierunkowane na rozwijanie nowych ujęć badawczych.

Podstawowe kierunki badawcze Katedry:
• geografia społeczno-ekonomiczna, w szczególności geografia rolnictwa i obszarów wiejskich:
– absorpcja funduszy UE przez gospodarstwa rolne (w szczególności prośrodowiskowe instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej)
– wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
– struktura przestrzenna, klasyfikacja, typologia i regionalizacja rolnictwa
– czynniki kształtujące produkcję rolnictwa
– przemiany struktury agrarnej
– wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
– zmiany użytkowania ziemi (formy, własność, struktura, dynamika)
– procesy urbanizacji i uprzemysłowienia
– struktura i typologia funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich
– analiza geograficzno-ekonomiczna wiejskich obszarów problemowych
– przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne miast i stref podmiejskich
– rozwój i restrukturyzacja obszarów wiejskich i rolnictwa
– problemy aktywizacji małych miast
– przemiany rozłogów wsi
– przemiany krajobrazu wiejskiego i rolniczego
– zjawiska i problemy społeczne w przestrzeni wiejskiej i miejskiej

• geografia turyzmu:
– zmiany zachodzące na rynku turystycznym , konkretnie na rynku turystycznego wynajmu
krótkoterminowego mieszkań, w czasie pandemii COVID-19
– społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego
– rola turystyki w aktywizacji społeczno-gospodarczej miast i obszarów wiejskich
– ocena możliwości turystycznego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych dla potrzeb
turystyki

• planowanie i gospodarka przestrzenna:
– strategie rozwoju miast, gmin i powiatów
– programy rozwoju lokalnego i regionalnego (m.in. oświaty, rolnictwa, turystyki i rekreacji)
– zagospodarowanie przestrzenne jednostek samorządu (osadnicze, rolnicze, turystyczne, rekreacyjne,
przemysłowe, komunikacyjne itp.)
– metody oceny środowiska dla potrzeb gospodarki i planowania przestrzennego
– wybrane zagadnienia ekorozwoju obszarów wiejskich
– ochrona i kształtowanie dorzecza Drwęcy

• geografia osadnictwa:
– przemiany sieci, struktur i systemów osadniczych
– klasyfikacja ośrodków gminnych – pomiar centralności i hierarchii funkcjonalnej osadnictwa
– badania kontinuum wiejsko-miejskiego
– podstawy rozwoju i zróżnicowanie małych miast w aspekcie funkcjonalnym i morfologicznym

• geografia turyzmu:
– społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego
– rola turystyki w aktywizacji społeczno-gospodarczej miast i obszarów wiejskich
– ocena możliwości turystycznego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych dla potrzeb
turystyki

• metodologia badań przestrzennych:
– przemiany pojęć i paradygmatów w rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej
– rozwój metod analizy przestrzennej w oparciu o systemy informacji geograficznych
– modele i symulacje rozwoju przestrzennego

Pracownicy Katedry wykonali wiele opracowań, ekspertyz, ocen, diagnoz, planów, programów i strategii na potrzeby planowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego dla administracji samorządowej
województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Aktualnie realizowane granty Narodowego Centrum Nauki:
“Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-CoV-2”; OPUS 19, Narodowe Centrum Nauki; wykonawcy ze strony UMK: Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Barbara Szyda”