Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce

Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest jedną z 11 stacji ZMŚP działającej w sieci w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ryc. 1).

Stacje Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Polsce

Stacja ZMŚP w Koniczynce jest położona na Pojezierzu Chełmińskim (φ=18o05’N, λ=18o42’E, h=84 m n.p.m.). Systematyczne badania środowiskowe rozpoczęto na tym terenie już w 1950 r. w Ośrodku Badawczym Biologii Stosowanej UMK. Stację Bazową ZMŚP w Koniczynce powołano w dniu 29 września 1993 r. Badaniami objęto środkowy fragment dorzecza Strugi Toruńskiej o powierzchni 35,17 km2. W 2015 r. rozszerzono badania na obszar bezodpływowej zlewni jeziora Kamionkowskiego. Stacja reprezentuje geoekosystem bezleśnej, użytkowanej rolniczo, młodoglacjalnej, płaskiej wysoczyzny morenowej (fot. 1).

Krajobraz w okolicy Koniczynki (Pojezierze Chełmińskie) w 2015 r. fot. I. Sobota

Obszar ten został ukształtowany w czasie fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego, stąd też charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem budowy geologicznej, z przewagą gliny morenowej. W obniżeniach terenu dominują utwory zastoiskowe i organiczne. Na obszarze zlewni reprezentatywnej występują trzy pasy litologiczno-glebowe. Na wysoczyźnie morenowej dominują gleby płowe, a w obniżeniach śródstrefowe czarne ziemie. Ze względu na trudno przepuszczalne utwory powierzchniowe przeprowadzono w XIX i XX w. meliorację, z drenarkę systematyczną co 12,5 do 25 m. Teren ten jest użytkowany rolniczo, grunty orne stanowią 86,6%, a łąki 9,1%. Zabudowa wiejska z ogrodami stanowi 2,5%. Teren zlewni jest praktycznie bezleśny, występują zadrzewienia śródpolne i parki przydworskie.