Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Badania

Granty MNiSW (KBN)

Określenie jakie czynniki techno lub geogenne są przyczyną anomalii magnetycznych i geochemicznych utworów ujściowych rzeki Wisły do Morza Bałtyckiego. Grant NCN Nr DEC-2012/07/B/ST10/04080 (OPUS 4) – kierownik dr hab. Leszek Łęczyński prof. UG (Uniwersytet Gdański), wykonawca: dr hab. Piotr Hulisz (2013-2016).

Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Enklawa osadnicza w Ludowicach, gm. Wąbrzeźno. Grant MNiSW nr N N109 226140 – kierownik: dr Grzegorz Osipowicz (IAiE UMK), wykonawca: dr Michał Jankowski (2011-2014).

Ocena zróżnicowania młodoglacjalnych krajobrazów dolinnych na podstawie różnorodności rzeźby terenu, gleb, roślinności i użytkowania ziemi. Grant MNiSW (NCN) nr N N306 721840 – kierownik: dr Rafał Kot (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, WNoZi UMK), wykonawcy: mgr Michał Dąbrowski, mgr Adam Michalski (2011-2014).

Kierunki i tempo przekształceń pokrywy glebowej na terasie zalewowej Wisły na odcinku Toruń – Bydgoszcz. Grant MNiSW (NCN) nr 3049/B/P01/2011/40 – kierownik: mgr Adam Michalski (2011-2013).

Wodoodporność agregatów warstwy ornej gleb mineralnych. Grant MNiSW (NCN) nr PB N N310 307639 – kierownik: dr hab. Henryk Czachor (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie), wykonawca: prof. dr hab. Sławomir Gonet (2011-2013).

Wpływ przykrycia powierzchni gleb miejskich (ekranosoli) na zmiany ich właściwości. Grant MNiSW nr N N306 463738 – kierownik dr Przemysław Charzyński (2010-2013).

Zmienność warunków środowiska od plenivistulianu po środkowy holocen w zapisie fluwialno-eolicznej sukcesji osadowej Polski i Ukrainy Zachodniej. Grant MNiSW nr N N306 197639 – kierownik: dr Paweł Zieliński (UMCS –Lublin), wykonawca: dr Michał Jankowski (2010-2013).

Uwarunkowania siedliskowe sukcesji wtórnej i gospodarki leśnej na wydmach toruńskiego poligonu artyleryjskiego. Grant MNiSW nr N305 304840 – kierownik: dr inż. P. Sewerniak (2010-2012).

Diagnoza atropogenicznych przekształceń pokrywy glebowej obszarów chronionych, jako podstawa ich racjonalnego użytkowania, na przykładzie Brodnickiego Parku Narodowego. Grant MNiSW nr N N305 283337 – kierownik: dr M. Świtoniak (2009-2012).

Gleby ochrowe – zróżnicowanie geograficzne, wartość użytkowa i pozycja systematyczna. Grant MNiSW nr N N306 310836 – kierownik: dr M. Jankowski (2009-2012).

Wpływ uwarunkowań środowiskowych na przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie właściwości marszy (mad morskich) w gradiencie zasolenia Bałtyku. Grant MNiSW nr N N305 231135 – kierownik: dr P. Hulisz (2008-2011).

Późnovistuliańskie i holoceńskie osady basenów sedymentacyjnych jako zapis zmian paleogeograficznych na wybranych przykładach z młodoglacjalnego obszaru północno-środkowej Polski.Grant MNiSW nr N N306 282935. Kierownik: M.T. Karasiewicz, wykonawca: dr P. Hulisz (2008-2011).

Dynamika właściwości fizyko-chemicznych, chemicznych i biologicznych w glebach arktycznych nizin nadmorskich Zachodniego Spitsbergenu na przykładzie Pobrzeża Bellsundu. Grant MNiSW nr N305 118 31/3955. Kierownik: prof. dr hab. J. Melke (UMCS Lublin), wykonawca: dr M. Świtoniak (2007-2009).

Rekonstrukcja zmian pokrywy glebowej w zlewniach bezpośrednich zanikłych jezior. Grant MNISW nr N N305 336734 – Kierownik dr hab. W. Marszelewski (Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej UMK), wykonawcy: prof. dr hab. S. S. Gonet, mgr M. Markiewicz (2008-2010).

Wpływ warunków glebowych na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce.Grant MNiSW nr N309 007 32/1037 – kierownik: mgr inż. P. Sewerniak (2007-2009).

Wpływ pożaru lasu na zmienność przestrzenną morfologii gleb oraz odnawianie się i właściwości poziomu organicznego. Grant 2PO4G 016 30 – kierownik: prof. dr hab. S. S. Gonet (2005-2009).

Charakterystyka gleb ochrowych ze szczególnym uwzględnieniem ich genezy, pozycji w krajobrazie oraz roli ekologicznej. Grant 2PO4E 058 29 – kierownik: dr M. Jankowski (2005-2008).

Studia nad genezą, ewolucją i systematyką gleb Polski do potrzeb ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. Grant 2PO4G 07726 – kierownik: dr hab. J. Komisarek z Katedry Gleboznawstwa Melioracyjnego AR w Poznaniu, wykonawca: prof. dr hab. R. Bednarek (2004-2006).

Wykorzystanie analizy zawartości fosforu w glebach do nieinwazyjnych badań dawnej antropopresji. Grant 2P04G 116 27 – kierownik: mgr M. Markiewicz (2004-2006).

Właściwa diagnostyka gleb dwudzielnych litologicznie a zrównoważone gospodarowanie na terenach leśnych. Grant 2P04G 110 27 – kierownik mgr M. Świtoniak (2004-2006).

Wieloaspektowe badania gleb zasolonych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich racjonalnego użytkowania. Grant 3P04G 042 25 – kierownik: dr P. Hulisz (2003-2005).

Zastosowanie magnetometrii glebowej w badaniach gleb leśnych na terenach anomalii magnetyczno-geochemicznych w celu wyjaśnienia ich charakteru oraz określenia zagrożeń ekologicznych. Grant 3P04D 023 24 – kierownik: dr T. Magiera z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, wykonawcy: dr M. Jankowski, mgr M. Świtoniak (2003-2005).

 

Granty UMK

Charakterystyka pokrywy glebowej w obrębie niecek stawów dawnych młynów wodnych w Oleszku i Turnicach – mgr Łukasz Mendyk (2013).

Rola pokrycia terenu w modelowaniu 3D zasięgu i pola widoku w krajobrazie młodoglacjalnym  – mgr Łukasz Sarnowski (2012).

Zróżnicowanie siedliskowe wydm Kotliny Toruńskiej na przykładzie toruńskiego poligonu artyleryjskiego – dr inż. Piotr Sewerniak (2010).

Stan i właściwości materii organicznej gleb słonych (marszy) w różnych stadiach rozwojowych – dr Piotr Hulisz (2010).

Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego – dr M. Jankowski (2009).

Wpływ wieku teras morskich na stopień wykształcenia gleb Callypsostrandy (Bellsund, Zachodni Spitsbergen) – dr M. Świtoniak (2008).

Diagnoza zasięgu oraz intensywności dawnej antropopresji na podstawie badań gleb na wybranych stanowiskach archeologicznych ziemi chełmińskiej – mgr M. Markiewicz (2007).

Wpływ warunków glebowych na wzrost drzewostanów sosnowych w wybranych nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu – mgr inż. P. Sewerniak (2006).

Gleby kopalne typu „Finow” jako wskaźnik warunków środowiska Kotliny Toruńskiej i Borów Tucholskich na przełomie późnego glacjału i holocenu – dr M. Jankowski (2005).

Ocena stopnia dawnej antropopresji na podstawie analizy zawartości fosforu w glebach łużyckiej osady obronnej w Kamieńcu (powiat Toruń) – mgr M. Markiewicz (2004).

 

Rozprawy doktorskie w trakcie realizacji

Zawartość, zasoby i właściwości materii organicznej we frakcjach granulometrycznych gleb mineralnych – mgr Joanna Strzelecka (promotor prof. dr hab. S.S. Gonet).

Zróżnicowanie przestrzenne i kierunki przekształceń pokrywy glebowej w krajobrazie młodoglacjalnym na przykładzie wybranych obszarów Polski północnej – mgr Michał Dąbrowski (promotor prof. dr hab. R. Bednarek).

Przebieg procesu bielicowania w cyklu uprawy monokultur sosnowych w wybranych obszarach piaszczystych Polski Północnej – mgr Paulina Rutkowska (promotor: dr hab. Michał Jankowski).

Zmiany zasięgu gleb organicznych w krajobrazach młodoglacjalnych w drugiej połowie XX wieku – mgr Marcin Sykuła (promotor: dr hab. Michał Jankowski).

Wpływ antropopresji na ewolucję pokrywy glebowej w obrębie niecek dawnych stawów młyńskich i ich otoczenia na obszarze Pojezierza Chełmińskiego – mgr Łukasz Mendyk (promotor: dr hab. Piotr Hulisz, opiekun pomocniczy: dr Marcin Świtoniak).

Badania są częściowo finansowane ze środków projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów, V edycja” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego UE. 

 

Przewody doktorskie zakończone

Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej prawobrzeżnej równiny zalewowej Wisły na odcinku Pędzewo – Czarnowo – mgr Adam Michalski (promotor prof. dr hab. R. Bednarek, recenzenci: prof. dr hab. Z. Babiński, UKW Bydgoszcz, prof. dr hab. H. Dąbkowska-Naskręt, UTP Bydgoszcz). Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 13 marca 2015 r.

Wpływ warunków glebowo-siedliskowych na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo zachodniej Polsce – mgr inż. P. Sewerniak (promotor prof. dr hab. T. Andrzejczyk, SGGW Warszawa, recenzenci: prof. dr hab. R. Bednarek, prof. dr hab. S. Miścicki, SGGW Warszawa). Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16 czerwca 2009 r.

Diagnoza zasięgu i intensywności dawnej antropopresji na podstawie badań gleb wybranych stanowisk archeologicznych ziemi chełmińskiej – mgr M. Markiewicz (promotor prof. dr hab. R. Bednarek, recenzenci: prof. dr hab. W. Chudziak, IA UMK; prof. dr hab. S. Skiba, UJ Kraków). Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 27 lutego 2009 r.

Geneza, systematyka i wartość użytkowa gleb o dwudzielnym uziarnieniu w krajobrazie młodoglacjalnym na przykładzie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Brodnickiego – mgr M. Świtoniak (promotor prof. dr hab. R. Bednarek, recenzenci: prof. dr hab. S. Skiba, UJ Kraków; dr hab. Z. Zagórski, SGGW Warszawa). Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 13 kwietnia 2007 r.

Charakter i zasięg oddziaływania mrowisk mrówek z rodzaju Formica na gleby w Borach Tucholskich – mgr M. Lutowska (promotor prof. dr hab. H. Dziadowiec, recenzenci: prof. dr hab. J. Pętal-Figielska, Instytut Ekologii PAN; dr hab. T. Pawlikowski, UMK Toruń). Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 9 marca 2007 r.

Specyfika gleb na wydmach śródtorfowych w dolinach Narwi i Biebrzy – mgr inż. Robert Czubaszek, Politechnika Białostocka (promotor prof. dr hab. R. Bednarek, recenzenci: prof. dr hab. H. Banaszuk, PB Białystok; prof. dr hab. H. Dziadowiec, UMK Toruń). Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 26 maja 2006 r.

Studia nad adaptacją klasyfikacji gleb według WRB do pokrywy glebowej Polski – mgr P. Charzyński, Zakład Dydaktyki Geografii IG UMK (promotor prof. dr hab. R. Bednarek, recenzenci: prof. dr hab. A. Mocek, AR Poznań; prof. dr hab. S. Skiba, UJ Kraków). Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 19 maja 2006 r.

Wieloaspektowe badania gleb zasolonych w Polsce pod kątem weryfikacji ich pozycji systematycznej – dr Piotr Hulisz (promotor dr hab. U. Pokojska, prof. UMK, recenzenci: prof. dr hab. J. Pracz, SGGW Warszawa; prof. dr hab. R. Bednarek). Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 18 listopada 2005 r.

Historia rozwoju pokrywy glebowej obszarów wydmowych Kotliny Toruńskiej – dr M. Jankowski (promotor prof. dr hab. R. Bednarek, recenzenci: prof. dr hab. B. Nowaczyk, UAM Poznań; dr hab. Urszula Pokojska, prof. UMK). Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 30 stycznia 2004 r.

 

Przewody habilitacyjne zakończone

Dr hab. Piotr Hulisz – stopień nadany Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK z dnia 27.06.2014 roku na podstawie rozprawy pt. „Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływania wód Bałtyku”. Recenzenci w przewodzie: prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt, prof. dr hab. Marek Degórski, prof. dr hab. Kazimierz Furmańczyk oraz dr hab. Katarzyna Ostaszewska.

Dr hab. Michał Jankowski – stopień nadany Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK z dnia 21.03.2014 roku na podstawie rozprawy pt. „Gleby ochrowe. Pozycja w krajobrazie, właściwości, geneza i miejsce w systematyce”. Recenzenci w przewodzie: prof. dr hab. Andrzej Mocek, prof. dr hab. Marek Degórski, prof. dr hab. Stefan Skiba oraz dr hab. Jacek Chodorowski.