Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Badania

Aktualnym problemem badawczym Katedry jest „Transformacja cech hydrologicznych, termicznych i hydrochemicznych rzek oraz jezior pod wpływem warunków naturalnych i antropopresji (na wybranych przykładach)”. Głównymi obszarami badań są: dolina dolnej Wisły, dorzecze Drwęcy i rzek Przymorza oraz jeziora Polski Północnej. W latach 2007 – 2008 w ramach głównego problemu zrealizowano szereg zadań cząstkowych, których celem było: określenie wielkości zasilania dolnej Wisły wodami podziemnymi, poznanie zasobów wodnych dorzecza Drwęcy i wybranych rzek Przymorza, rozpoznanie ekstremalnych zjawisk hydrologicznych w dorzeczu Drwęcy, na Wiśle w Toruniu i w ekosystemach jeziornych, określenie zmienności pokrywy lodowej na jeziorach północnej Polski w świetle zmian klimatycznych. Ważnym nurtem w działalności Katedry są badania kriosfery prowadzone w Polsce oraz na Spitsbergenie. Są to m.in. badania glacjologiczne, hydrologii lodowców, wieloletniej zmarzliny, przebiegu zjawisk lodowych i towarzyszących im procesów: zagrożenia zatorowego na dolnej Wiśle, zmian reżimu lodowego rzek i jezior oraz ich przyczyn.

W ramach Katedry prowadzony jest Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce.