Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Badania

Tematyka badawcza:

 1. Geneza i rozwój bocznych dolin erozyjnych i denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien polodowcowych w strefie krajobrazu młodoglacjalnego obszaru Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, doliny dolnej Wisły i wschodniej części pradoliny Noteci-Warty.
 2. Geneza form i procesy mrozowe w strefie klimatu peryglacjalnego (pagórki mrozowe, grunty poligonalne i strukturalne, formy soliflukcyjne) na obszarze pnółnocno-zachachodniego Spitsbergenu.
 3. Rekonstrukcja procesów glacjalnych i zasięgów lądolodu skandynawskiego na Niżu Polskim w czasie zlodowacenia Wisły (faza pomorska) w obszarze zachodniej części Pojezierza Olsztyńskiego i wschodniej Pojezierza Iławskiego.
 4. Zapis zmian paleośrodowiskowych, naturalnych i antropogenicznych, w osadach niewielkich basenów sedymentacyjnych (zagłębień wytopiskowych), rynien subglacjalnych, północno-środkowej Polski w okresie późnego vistulianu i holocenu.
 5. Rozpoznanie, określenie i ocena georóżnorodności oraz problem metod delimitacji przestrzennych jednostek fizycznogeograficznych różnej rangi na obszarze Doliny Dolnej Wisły,  Kotliny  Toruńskiej,  Doliny  Drwęcy  oraz  Pojezierzy: Chełmińskiego, Dobrzyńskiego i Brodnickiego.
 6. Ocena stanu środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń na podstawie kartowania sozologicznego.
 7. Rozwój systemu fluwialnego Kotliny Toruńskiej i jej otoczenia w vistulianie oraz wpływ morfostruktury podłoża kenozoicznego na rozwój sieci rzecznej w obrębie wschodniej części pradoliny Noteci-Warty.
 8. Retrodykcja procesów glacjalnych, glacjofluwialnych i glacjolimnicznych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii.
 9. Późnovistuliańska i holoceńska ewolucja przebiegu procesów fluwialnych w wybranych fragmentach systemu fluwialnego doliny dolnej Wisły.
 10. Stratygrafia osadów plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej i Dobrzyńskiej.
 11. Wpływ morfostruktury i neotektonicznej aktywności starszego podłoża na wykształcenie plejstocenu i współczesną rzeźbę Kujaw.
 12. Zastosowanie  metod  geostatystycznych i GIS do analizy rzeźby i budowy geologicznej w obszarze północno-środkowej Polski.
 13. Studia nad wybranymi metodami badań i interpretacją wyników analiz uziarnienia  (metody analiz litodynamicznych i litogenetycznych) oraz obtoczenia ziaren kwarcu (zastosowania wymiaru fraktalnego w ocenie obtoczenia ziaren).
 14. Zasięg i dynamika ostatniego lądolodu na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej w świetle analiz rzeźby i osadów w zapisie geoprzestrzennym (GIS).
 15. Megapowodzie lodowcowe i szarże brzeżnej części lądolodu w czasie zlodowacenia Wisły.
 16. Dynamika zmian rzeźby terenu stref marginalnych wybranych lodowców Spitsbergenu z zastosowaniem wysokorozdzielczych modeli rzeźby terenu.
 17. Ocena georóżnorodności krajobrazów młodoglacjalnych Polski.
 18.  Typologia krajobrazu obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.
 19. Regionalizacja fizycznogeograficzna wybranych obszarów Niżu Polskiego, Pojezierzy: Wielkopolskiego, Mazurskiego, Iławskiego, Pomorskiego, Doliny Dolnej Wisły, Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej.