Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Doktoranci

mgr Lucyna Tobojko:

Projekt doktorski: „Geneza enigmatycznych, podłużnych obniżeń bezodpływowych na obszarach sandrowych Niżu Europejskiego w świetle analiz geoprzestrzennych i danych geologicznych”

Opiekun naukowy: dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK

Zainteresowania badawcze
geomorfologia peryglacjalna, geologia czwartorzędu, kartowanie geologiczne, procesy stokowe

Osiągnięcia naukowe
2016 – Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Leona Andrzejewskiego pt. Analiza lito facjalna deluwiów zbocza Doliny Drwęcy w okolicy Jajkowa (Pojezierze Brodnickie)
2018 – Studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska i zdrowia człowieka, Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Staże zagraniczne i krajowe
Maj – czerwiec 2015 – praktyka krajowa, miejsce:  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń w Toruniu
Listopad 2016 – luty 2017 – staż zagaraniczny w ramach programu „Geokompetencje w praktyce – drogą do sukcesu”, miejsce odbywania stażu:  Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Department of Soil Science
Luty 2018 – staż krajowy, miejsce odbywania stażu: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza w Gdańsku

Udział w organizacji warsztatów i konferencji
Letnia Szkoła Sedymentologiczno- Geomorfologiczna – procesy, formy i osady stokowe, Bachotek, 24-28 czerwiec 2019

Ważniejsze publikacje
Karasiewicz T., Tobojko L., Świtoniak M., Milewska K., Tyszkowski S., 2019, The morphogenesis of erosional valleys in the slopes of the Drwęca valley and the properties of their colluvial infills., Bull. Geogr. Phys. Geogr. Ser., No. 16, s. 5-19, Toruń.