Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Posiedzenia naukowe

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu, Audytorium im. prof. Rajmunda Galona, s. 104, czwartek, godz. 11:00


semestr letni, rok akad. 2019/20

12 marca 2020 r.

dr Rafał Gotowski (UKW), dr Marta Żurawik, goście Katedry Kultury Fizycznej

Nordic Walking – od rekreacji do zawodów sportowych

26 marca 2020 r.

dr Adam Solarczyk, Laboratorium Analiz Środowiskowych

Ocena jakości zasobów wodnych rzek w Polsce

16 kwietnia 2020 r.

dr hab. Paweł Molewski, prof UMK

GIS Historyczny w badaniach paleogeograficznych

7 maja 2020 r.

dr Suat Tuysuz, Ankara University, Turkey

Local and extra-local dynamics of innovation in Turkey: An economic geography perspective

21 maja 2020 r.

Wykład im. Rajmunda Galona

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny

 

semestr zimowy, rok akad. 2019/20

17 października 2019 r.

prof. dr hab. Rajmund Przybylak, dr hab. Piotr Oliński prof. UMK, dr hab. Marcin Koprowski prof. UMK, dr Janusz Filipiak, dr Aleksandra Pospieszyńska, dr hab. Waldemar Chorążyczewski prof. UMK, dr Radosław Puchałka, dr Henryk P. Dąbrowski:
Występowanie susz na obszarze Polski w ostatnim tysiącleciu

14 listopada 2019 r.

dr arch. Tomasz Majda, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich; mgr Bartłomiej Kolipiński – Sekretarz Generalny ZG TUP:
Planowanie przestrzenne w dobie transformacji – aktualne problemy i wyzwania

5 grudnia 2019 r.

dr hab. Zenon Kozieł, dr Radosław Golba, dr inż. Agnieszka Pilarska, prof. dr hab. Roman Czaja:
Atlas Historyczny Miast Polskich – aktualne problemy redakcyjno-wydawnicze

16 stycznia 2020 r.

dr Włodzimierz Narloch:
Kwantyfikacja procesów subglacjalnych i zmienności dynamiki lądolodu poprzez analizę wielkości odkształceń w glinach lodowcowych

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny

 

semestr letni, rok akad. 2018/19

28 luty 2019 r.

dr Justyna Chodkowska – Miszczuk (Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego):
Przedsiębiorstwa biogazowe na obszarach wiejskich w perspektywie koncepcji zakorzenienia

14 marca 2019 r.

dr inż. Marta Koperska – Kośmicka (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu):
Degradacja krajobrazu kulturowego Żuław

18 kwietnia 2019 r.

dr hab. Bogusław Pawłowski (Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej):
Zmiany przebiegu zjawisk lodowych rzeki Odry w latach 1956-2015

9 maja 2019 r.

dr Marcin Świtoniak (Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu):
Wpływ denudacji antropogenicznej na pokrywę glebową obszarów młodoglacjalnych

30 maja 2019 r.

Wykład im. Rajmunda Galona odbędzie się w dn. 30 maja 2019 r. (czwartek), godz. 11.00. Wykład pt. “Obszary wiejskie w badaniach geograficznych” wygłosi prof. Jerzy Bański

 

Semestr zimowy, rok akad. 2018/2019

18 października 2018 r.

Dr.-Ing. Houshmand E. Masoumi (Technische Universität Berlin):
Mobility Studies as a Part of Urban Planning Curriculum

15 listopada 2018 r.

Dr Monika Panfil (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa;
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Wpływ zbiorników wodnych na topoklimat w świetle eksperymentu na jeziorze Kośno

6 grudnia 2018 r.

Dr Aleksandra Jezierska-Thöle:
Rozwój obszarów wiejskich Polski północnej i zachodniej oraz Niemiec

17 stycznia 2019 r.

Dr Edyta Kalińska-Nartiša: (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu):
Północno-wschodnio-europejski eoliczny pas piaszczysty jako potencjalny zapis zmian paleośrodowiskowych w późnym glacjale i holocenie

 

Semestr letni, rok akad. 2017/2018

8 marca 2018 r.

dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu), prof. dr hab. Wojciech Wysota, mgr inż. Aleksander Adamczyk, dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec, mgr inż. Michał Dąbrowski (Katedra Geologii i Hydrogeologii):
Późnovistuliańskie katastrofalne powodzie lodowcowe w Polsce Północno-Wschodniej: dowody geomorfologiczne i znaczenie paleohydrauliczne

19 kwietnia 2018 r.

dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka (Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej):
Zmienność odpływu Wisły w latach 1951- 2015

24 maja 2018 r.

Wykład im. Rajmunda Galona

 

Semestr zimowy, rok akad. 2017/2018

19 października 2017 r.

prof. Adam Senetra (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie):
Ocena wartości estetyczno-widokowej krajobrazu na przykładzie wiejskich obszarów pojeziernych

16 listopada 2017 r.

mgr Radosław Golba (Katedra Geomatyki i Kartografii):
Potencjalne zagrożenia powodziowe wobec katastrofalnych stanów wody w Wiśle między Włocławkiem a Toruniem. Analiza geoprzestrzenna konsekwencji środowiskowych według założonych scenariuszy powodziowych

7 grudnia 2017 r.

mgr inż. Monika Wasilewicz-Pszczółkowska (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie):
Wielokryterialna ocena krajobrazu mulisensorycznego w procesie kształtowania przestrzeni na przykładzie Pojezierza Olsztyńskiego

19 stycznia 2018 r.

dr Tomasz Jaworski (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu):
Geneza i rozwój bocznych dolin erozyjnych i denudacyjnych na przykładzie zboczy dolin i rynien w strefie krajobrazu młodo glacjalnego