Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Egzaminy dyplomowe

Procedura dyplomowania zgodnie z Zarządzeniem nr 175 Rektora UMK z dnia 25.09.2023 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO  (zgodnie z Zarządzeniem nr 175 Rektora UMK z dnia 25.09.2023)

 1. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu zawodowego następuje na wniosek studenta, który zaliczył zajęcia objęte programem studiów z wyjątkiem seminarium lub innych zajęć, złożony w USOSweb w terminie minimum 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego oraz nie później niż na 10 dni przed zakończeniem ostatniego semestru studiów.
 2. Student, który w terminie 10 dni przed ukończeniem ostatniego semestru studiów nie ma ukończonej pracy dyplomowej ale jest ona w zaawansowanym stanie realizacji i zaliczył zajęcia objęte programem studiów z wyjątkiem seminarium może złożyć wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej z opinią promotora o stanie zaawansowania w pisaniu pracy dyplomowej. Dziekan może przedłużyć termin rozpoczęcia procedury dyplomowania maksymalnie o 2 miesiące.
 3. Student składa wniosek (w USOSweb) o następującej treści: „Wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego. Pracę dyplomową pod tytułem „….” przygotowałem/ałam pod kierunkiem ……………………”, We wniosku student wpisuje tytuł pracy dyplomowej, imię i nazwisko promotora oraz załącza skan podpisanego przez promotora oświadczenia o spełnieniu przez pracę warunków do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. W przypadku gdy egzamin ma odbyć się w terminie poza oficjalnym harmonogramem obron w trakcie sesji egzaminacyjnych – promotor podaje propozycję przewodniczącego komisji w oświadczeniu promotora. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 (ZR.175.2023 – załącznik nr 2 [PDF], [WORD]).
 4. Pracownik dziekanatu wydziału sprawdza czy student uzyskał zaliczenia wszystkich objętych programem studiów zajęć dydaktycznych – z wyjątkiem zaliczenia ostatniego semestru seminarium dyplomowego.
 5. Dziekan rozpatruje wniosek studenta w USOSadm.
 6. Dziekan, zgodnie z Regulaminem studiów, wyznacza recenzenta, powołuje komisję egzaminacyjną oraz ustala termin egzaminu dyplomowego.
 7. Pracownik dziekanatu wprowadza do USOSadm tytuł pracy, dane recenzenta i termin egzaminu.
 8. Student – po wprowadzeniu przez pracownika dziekanatu danych pracy dyplomowej:
  1. składa w APD elektronicznie oświadczenia następującej treści:
   – „Świadomy odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że niniejsza praca została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.”,
   – „Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.”
  2. wprowadza do APD:
   – tytuł pracy w języku polskim – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
   – tytuł pracy w języku angielskim – jeżeli język oryginału jest inny niż angielski,
   – streszczenie pracy w języku polskim,
   – streszczenie pracy w języku oryginału – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
   – słowa kluczowe w języku polskim,
   – słowa kluczowe w języku oryginału – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
   – elektroniczną wersję pracy dyplomowej, przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia.
  3. zaznacza w APD: „Czy praca dyplomowa ma być dostępna w czytelni?”
 9. Tytuł pracy w języku angielskim (jeżeli język oryginału jest inny niż angielski) student uzgadnia z promotorem. W sytuacji, gdy istnieje konieczność zweryfikowania poprawności tłumaczenia tytułu, student zwraca się za pośrednictwem poczty elektronicznej z konta na serwerze uniwersyteckim do zespołu ds. spraw weryfikacji tłumaczeń o sprawdzenie poprawności tłumaczenia na adres e-mail: weryfikacja-ucjo@umk.pl w temacie wiadomości wpisując nazwę wydziału;
 10. Promotor sprawdza poprawność i kompletność danych dotyczących pracy dyplomowej wprowadzonych przez studenta do APD i sprawdza pracę w JSA.
 11. Jeżeli w wyniku badania antyplagiatowego, w ocenie promotora, ilość zapożyczeń nie noszących znamion plagiatu budzi wątpliwości, promotor kieruje pracę dyplomową do ponownego zredagowania.
 12. Jeżeli w ocenie promotora praca nie budzi wątpliwości co do jej oryginalności promotor:
  1. akceptuje w APD raport z badania antyplagiatowego;
  2. składa w APD oświadczenie następującej treści:
   „Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem. Znam wynik raportu z badania antyplagiatowego przeprowadzonego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i stwierdzam, że praca spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego”;
  3. wystawia ocenę z seminarium lub innych zajęć, w ramach których przygotowana została praca;
  4. kieruje pracę do recenzji
 13. Pracownik dziekanatu sprawdza czy student uzyskał zaliczenia, zdał egzaminy i zaliczył obowiązkowe praktyki przewidziane w programie studiów, wylicza w USOSadm średnią ocen ze studiów.
 14. Promotor i recenzent, nie później niż trzy dni przed terminem egzaminu dyplomowego, sporządzają i zatwierdzają recenzję w APD. Zatwierdzenie recenzji jest równoznaczne z jej elektronicznym podpisaniem.
 15. Jeżeli student uzyskał zaliczenia, zdał egzaminy i zaliczył obowiązkowe praktyki przewidziane w programie studiów oraz uzyskał pozytywną ocenę z pracy dyplomowej, dziekan dopuszcza studenta do egzaminu dyplomowego.
 16. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Ustalenie wyniku egzaminu następuje w trakcie niejawnej narady komisji.
 17. Przewodniczący komisji sporządza w APD protokół z egzaminu dyplomowego. Członkowie komisji niezwłocznie zatwierdzają protokół w APD. Podpisy członków komisji zastępuje się ich uwierzytelnieniem w APD.

Obowiązujące standardy prac dyplomowych WNoZiGP