ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Praktyki zawodowe

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk zawodowych studentów

dr Marcin Sykuła
Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu
tel. +48 56 611 2626
mail: sykula@umk.pl
kierunki studiów: Geografia (I i II stopień), Geoinformacja środowiskowa, Gospodarka przestrzenna, Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

dr Barbara Szyda
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
tel. +48 56 611 2569
mail: bszyda@umk.pl
kierunki studiów: Turystyka i rekreacja (I i II stopień)

Istotą obowiązkowych praktyk zawodowych studenta jest doskonalenie zawodowe poprzez konfrontację przygotowania teoretycznego z praktyką. Podstawowym ich celem jest więc poszerzenie wiedzy zdobywanej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, m.in. poprzez:

  • zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
  • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych,
  • poznanie zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy i kontroli.

Równie ważną jest ponadto praca nad rozwojem kompetencji społecznych – kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.

Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów podejmujących studia na kierunkach: geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja oraz geoinformacja środowiskowa. Wszyscy studenci, w ramach programu studiów, są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze godzinowym określonym w programie studiów. Studenci mają możliwość odbycia praktyk od momentu rozpoczęcia studiów do końca semestru wskazanego w programie studiów.

Kierunek studiów Wymiar godzinowy praktyk Semestr zaliczenia
Studia I stopnia
Geografia i kształtowanie środowiska 80 godzin (2 tygodnie) 6 semestr
Gospodarka przestrzenna 120 godzin (3 tygodnie) 7 semestr
Turystyka i rekreacja 160 godzin (4 tygodnie) 5 semestr
Studia II stopnia
Geografia 40 godzin (1 tydzień) 3 semestr
Turystyka i rekreacja 80 godzin (2 tygodnie) 2 semestr
Geoinformacja środowiskowa 40 godzin (1 tydzień) 2 semestr
Gospodarka przestrzenna
i geozarządzanie
80 godzin (2 tygodnie) 3 semestr

Obowiązkowe praktyki zawodowe studentów, jako forma doskonalenia zawodowego, powinny być realizowane w instytucjach, których profil działalności jest w co najmniej znaczącym stopniu związany z kierunkiem studiów praktykanta. Wybór studentów jest każdorazowo weryfikowany i akceptowany przez osobę Pełnomocnika Dziekana WNoZiGP ds. Praktyk Zawodowych Studentów, jeszcze przed rozpoczęciem praktyk.

Studenci mają również możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju, korzystając z oferowanych programów study, work & travel lub work & travel.

Regulamin praktyk zawodowych

Instrukcja postępowania – praktyki zawodowe

Dziennik praktyk zawodowych

Dokumenty do pobrania 2021

Biuro Karier UMK