Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Praktyki zawodowe

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych studentów

dr Barbara Szyda

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

tel. +48 56 611 2569

mail: bszyda@umk.pl

 

Istotą obowiązkowych praktyk zawodowych studenta jest doskonalenie zawodowe poprzez konfrontację przygotowania teoretycznego z praktyką. Podstawowym ich celem jest więc poszerzenie wiedzy zdobywanej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, m.in. poprzez:

  • zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
  • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych,
  • poznanie zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy i kontroli.

Równie ważną jest ponadto praca nad rozwojem kompetencji społecznych – kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.

Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów podejmujących studia na kierunkach: geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja oraz geoinformacja środowiskowa. Wszyscy studenci, w ramach programu studiów, są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze godzinowym określonym w programie studiów. Studenci mają możliwość odbycia praktyk od momentu rozpoczęcia studiów do końca semestru wskazanego w programie studiów.

Kierunek studiów  Wymiar godzinowy  

trwania praktyk 

Ostatni semestr odbycia i zaliczenia praktyk 
Geografia I stopnia  120 godzin (3 tygodnie)  6 semestr 
Turystyka i rekreacja I stopnia  160 godzin (4 tygodnie)  5 semestr 
Gospodarka przestrzenna I stopnia  120 godzin (3 tygodnie)  7 semestr 
Turystyka i rekreacja II stopnia  80 godzin (2 tygodnie)  3 semestr 
Geoinformacja środowiskowa II stopnia  40 godzin (1 tydzień)  2 semestr 

Obowiązkowe praktyki zawodowe studentów, jako forma doskonalenia zawodowego, powinny być realizowane w instytucjach, których profil działalności jest w co najmniej znaczącym stopniu związany z kierunkiem studiów praktykanta. Wybór studentów jest każdorazowo weryfikowany i akceptowany przez osobę Pełnomocnika Dziekana WNoZi ds. Praktyk Zawodowych Studentów, jeszcze przed rozpoczęciem praktyk.

Studenci mają również możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju, korzystając z oferowanych programów study, work & travel lub work & travel.

Regulamin praktyk zawodowych

Instrukcja postępowania – praktyki zawodowe

Dokumenty do pobrania

Biuro Karier UMK