ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Projekty badawcze

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w grancie NCN „Zmiany lodowców północno-zachodniego Spitsbergenu jako wskaźnik współczesnych przeobrażeń zachodzących w kriosferze” (97 KB)

 

Projekty międzynarodowe

 • dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK
  Eurasian Lakes in Extreme Climate Conditions (ERALECC) Projekt realizowany z Uniwersytetem w Tuluzie (lider projektu) i Instytutem Limnologii Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu (partner w projekcie)
  2016-2017
 • prof. dr hab. Rajmund Przybylak
  AWAKE 2 – Arctic climate system study of ocean, sea ice and glaciers interactions in Svalbard area (Polsko-Norweska Współpraca Badawcza)
  2013–2016
 • koordynator lokalny P. Charzyński + wykonawcy M. Świtoniak, Ł. Mendyk
  Validation of the Central European Soil database – project V4 [Visegrad Strategic Program (Strategic Grant)] nr 31210072, partnerzy: University of Miskolc, Nicolaus Copernicus University, Czech University of Life Sciences from Prague and Soil Science and Conservation Research Institute from Bratislava
  2012-2013
 • prof. dr hab. Rajmund Przybylak
  Climate of northern Poland during the last 1000 years: Constraining the future with the past (CLIMPOL) (Polsko-Szwajcarski Program Badawczy)
  2011–2015
 • prof. dr hab. Rajmund Przybylak
  Arktyczny Klimat i Środowisko Mórz Nordyckich i Rejonu Spitsbergenu – Grenlandia (AWAKE) (Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych)
  2009–2011

 

Projekty NCN 2018

 • dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
  Zmiany lodowców północno-zachodniego Spitsbergenu jako wskaźnik współczesnych przeobrażeń zachodzących w kriosferze
  2018-2020

 

Projekty NCN 2017

 • dr Justyna Chodkowska-Miszczuk
  Przedsiębiorstwa biogazowe w perspektywie koncepcji zakorzenienia
  2017-2019
 • dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK
  Geneza i historia rozwoju gleb Kujaw
  2017-2020

 

Projekty NCN 2016

 • dr Włodzimierz Narloch
  Kwantyfikacja procesów sublokacyjnych i zmienności dynamiki lądolodu poprzez analizę wielkości odkształceńw glinach lodowcowych
  2016-2019
 • prof. dr hab. Rajmund Przybylak
  Przyczyny ocieplenia klimatu Arktyki w pierwszej połowie XX wieku
  2016-2019
 • dr Stefania Środa-Murawska
  Rozwój małych miast w Polsce w oparciu o sektor kultury
  2016-2018
 • mgr Aleksandra Lewandowska
  Ekologizacja miast w Polsce w świetle wybranych parametrów zrównoważonego rozwoju
  2016-2018

Projekty NCN 2013

 • dr Mirosław Biczkowski
  Oddziaływanie instrumentów UE na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich
  2013–2015
 • dr Przemysław Wyszyński
  Zmienność klimatu Arktyki i Subarktyki Rosyjskiej w ostatnich 300 latach
  2013–2016

Projekty NCN 2012

 • mgr Karol Tylmann
  Geneza rzeźby glacjalnej i dynamika ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszarze Garbu Lubawskiego.
  2012–2014
 • prof. dr hab. Rajmund Przybylak
  Współczesne i historyczne zmiany klimatu i topoklimatów Svalbardu
  2012–2015
 • dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK
  Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa polskiego w warunkach oddziaływania instrumentów Wspólnej Polityki rolnej.
  2012–2015
 • mgr Czesław Adamiak
  Drugie domy a zrównoważony rozwój turystyki w peryferyjnym regionie turystycznym na przykładzie Borów Tucholskich.
  2012–2014

Projekty MNiSW 2011

 • prof. dr hab. Leon Andrzejewski (grant promotorski)
  Morfogeneza i ewolucja środowiska przyrodniczego północnego fragmentu rynny Lubianki i jej otoczenia (Wysoczyzna Dobrzyńska) w świetle badań paleobotanicznych i geomorfologicznych.
  2011–2013
 • mgr Włodzimierz Juśkiewicz
  Geochemiczne i sedymentologiczne zróżnicowania osadów jeziora Gopło na tle modelowania komputerowego i metod geostatystycznych wspierających rozpoznanie i interpretację zmienności cech ilościowych i jakościowych osadu w czasie i przestrzeni.
  2011–2012
 • dr hab. Marek Kejna
  Interakcje klimatyczno-glacjologiczne w warunkach globalnego ocieplenia. Studium na przykładzie SSSI nr 8 (Wyspa Króla Jerzego, Zachodnia Antarktyka).
  2011–2014
 • dr Rafał Kot
  Ocena zróżnicowania młodoglacjalnych krajobrazów doliny na podstawie różnorodności rzeźby terenu, gleb, roślinności i użytkowania ziemi.
  2011–2014
 • dr Piotr Sewerniak
  Uwarunkowania siedliskowe sukcesji wtórnej i gospodarki leśnej na wydmach toruńskiego poligonu artyleryjskiego.
  2011–2014
 • dr Joanna Uscka-Kowalkowska
  Zróżnicowanie klimatów lokalnych Torunia w zależności od czynników naturalnych i antropogenicznych.
  2011–2014
 • mgr Rafał Maszewski
  Zmiany cyrkulacji atmosferycznej i ich wpływ na ekstremalne warunki termiczne i opadowe w Arktyce Kanadyjskiej i Norweskiej w latach 1951-2010.
  2011–2013
 • mgr Aleksandra Pospieszyńska
  Zmiany klimatu w Toruniu na podstawie analiz dendrochronologicznych cech mikroskopowych drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).
  2011–2014

Projekty MNiSW 2010

 • dr Przemysław Charzynski
  Wpływ przykrycia powierzchni gleb miejskich (ekranosoli) na zmiany ich właściwości.
  2010–2014
 • dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK (grant promotorski)
  Ustrój termiczny rzek w Polsce w latach 1961–2005 jako indykator fluktuacji klimatycznych.
  2010–2012

Projekty MNiSW 2009

 • dr Michał Jankowski
  Gleby ochrowe-zróżnicowanie geograficzne, wartość użytkowa i pozycja systematyczna.
  2009–2012
 • dr inż. Arkadiusz Krawiec
  Pochodzenie anomalii hydrogeochemicznych w wodach podziemnych polskiego wybrzeża Bałtyku w świetle wyników badań.
  2009–2011
 • prof. dr hab. Rajmund Przybylak (grant promotorski)
  Warunki meteorologiczne w czasie trwania I Międzynarodowego Roku Polarnego 1882/1883 i ich porównanie z warunkami współczesnymi
  2009–2010
 • dr Rajmund Skowron
  Kształtowanie się ustroju tlenowego jezior polodowcowych nizinnych.
  2009–2012
 • dr hab. Marek Grześ, prof. UMK
  Rekonstrukcja zasięgów lodowców rejonu Forlandsundet na podstawie inwentaryzacji podwodnych form morfologii glacjalnej.
  2009–2012
 • dr Tomasz Jaworski
  Geneza i rozwój bocznych dolin erozyjnych i denudacyjnych pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w strefie krajobrazu młodoglacjalnego.
  2009–2012
 • prof. dr hab. Wiesław Maik (grant promotorski)
  Mobilność rezydencjalna ludności Torunia w latach 2003–2005.
  2009–2011
 • dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UMK (grant promotorski)
  Ocena antropogeniczna przekształceń rzeźby terenu Powiatu Toruńskiego przy pomocy metod matematycznych.
  2009–2010
 • dr Marcin Świtoniak
  Diagnoza antropogenicznych przekształceń pokrywy glebowej obszarów chronionych, jako podstawa ich racjonalnego użytkowania, na przykładzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.
  2009–2014