ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Projekty badawcze

Konkursy na stypendia naukowe dla doktorantów

Projekty międzynarodowe

   • dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK
    Eurasian Lakes in Extreme Climate Conditions (ERALECC) Projekt realizowany z Uniwersytetem w Tuluzie (lider projektu) i Instytutem Limnologii Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu (partner w projekcie)
    2016-2017
   • prof. dr hab. Rajmund Przybylak
    AWAKE 2 – Arctic climate system study of ocean, sea ice and glaciers interactions in Svalbard area (Polsko-Norweska Współpraca Badawcza)
    2013–2016
   • koordynator lokalny P. Charzyński + wykonawcy M. Świtoniak, Ł. Mendyk
    Validation of the Central European Soil database – project V4 [Visegrad Strategic Program (Strategic Grant)] nr 31210072, partnerzy: University of Miskolc, Nicolaus Copernicus University, Czech University of Life Sciences from Prague and Soil Science and Conservation Research Institute from Bratislava
    2012-2013
   • prof. dr hab. Rajmund Przybylak
    Climate of northern Poland during the last 1000 years: Constraining the future with the past (CLIMPOL) (Polsko-Szwajcarski Program Badawczy)
    2011–2015
   • prof. dr hab. Rajmund Przybylak
    Arktyczny Klimat i Środowisko Mórz Nordyckich i Rejonu Spitsbergenu – Grenlandia (AWAKE) (Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych)
    2009–2011

Projekty NCN 2019

   • dr hab. Piotr Weckwerth, prof.UMK
    Dowody geomorfologiczne i implikacje paleogeograficzne katastrofalnych powodzi i szarży lodowcowych południowego sektora lądolodu skandynawskiego w późnym vistulianie (MEASSIS)
    2019-2022

Projekty NCN 2018

   • dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
    Zmiany lodowców północno-zachodniego Spitsbergenu jako wskaźnik współczesnych przeobrażeń zachodzących w kriosferze
    2018-2020

Projekty NCN 2017

   • dr Justyna Chodkowska-Miszczuk
    Przedsiębiorstwa biogazowe w perspektywie koncepcji zakorzenienia
    2017-2019
   • dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK
    Geneza i historia rozwoju gleb Kujaw
    2017-2020

Projekty NCN 2016

   • dr Włodzimierz Narloch
    Kwantyfikacja procesów sublokacyjnych i zmienności dynamiki lądolodu poprzez analizę wielkości odkształceńw glinach lodowcowych
    2016-2019
   • prof. dr hab. Rajmund Przybylak
    Przyczyny ocieplenia klimatu Arktyki w pierwszej połowie XX wieku
    2016-2019
   • dr Stefania Środa-Murawska
    Rozwój małych miast w Polsce w oparciu o sektor kultury
    2016-2018
   • mgr Aleksandra Lewandowska
    Ekologizacja miast w Polsce w świetle wybranych parametrów zrównoważonego rozwoju
    2016-2018

Projekty NCN 2013

   • dr Mirosław Biczkowski
    Oddziaływanie instrumentów UE na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich
    2013–2015
   • dr Przemysław Wyszyński
    Zmienność klimatu Arktyki i Subarktyki Rosyjskiej w ostatnich 300 latach
    2013–2016

Projekty NCN 2012

   • mgr Karol Tylmann
    Geneza rzeźby glacjalnej i dynamika ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszarze Garbu Lubawskiego.
    2012–2014
   • prof. dr hab. Rajmund Przybylak
    Współczesne i historyczne zmiany klimatu i topoklimatów Svalbardu
    2012–2015
   • dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK
    Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa polskiego w warunkach oddziaływania instrumentów Wspólnej Polityki rolnej.
    2012–2015
   • mgr Czesław Adamiak
    Drugie domy a zrównoważony rozwój turystyki w peryferyjnym regionie turystycznym na przykładzie Borów Tucholskich.
    2012–2014

Projekty MNiSW 2011

   • prof. dr hab. Leon Andrzejewski (grant promotorski)
    Morfogeneza i ewolucja środowiska przyrodniczego północnego fragmentu rynny Lubianki i jej otoczenia (Wysoczyzna Dobrzyńska) w świetle badań paleobotanicznych i geomorfologicznych.
    2011–2013
   • mgr Włodzimierz Juśkiewicz
    Geochemiczne i sedymentologiczne zróżnicowania osadów jeziora Gopło na tle modelowania komputerowego i metod geostatystycznych wspierających rozpoznanie i interpretację zmienności cech ilościowych i jakościowych osadu w czasie i przestrzeni.
    2011–2012
   • dr hab. Marek Kejna
    Interakcje klimatyczno-glacjologiczne w warunkach globalnego ocieplenia. Studium na przykładzie SSSI nr 8 (Wyspa Króla Jerzego, Zachodnia Antarktyka).
    2011–2014
   • dr Rafał Kot
    Ocena zróżnicowania młodoglacjalnych krajobrazów doliny na podstawie różnorodności rzeźby terenu, gleb, roślinności i użytkowania ziemi.
    2011–2014
   • dr Piotr Sewerniak
    Uwarunkowania siedliskowe sukcesji wtórnej i gospodarki leśnej na wydmach toruńskiego poligonu artyleryjskiego.
    2011–2014
   • dr Joanna Uscka-Kowalkowska
    Zróżnicowanie klimatów lokalnych Torunia w zależności od czynników naturalnych i antropogenicznych.
    2011–2014
   • mgr Rafał Maszewski
    Zmiany cyrkulacji atmosferycznej i ich wpływ na ekstremalne warunki termiczne i opadowe w Arktyce Kanadyjskiej i Norweskiej w latach 1951-2010.
    2011–2013
   • mgr Aleksandra Pospieszyńska
    Zmiany klimatu w Toruniu na podstawie analiz dendrochronologicznych cech mikroskopowych drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).
    2011–2014

Projekty MNiSW 2010

   • dr Przemysław Charzynski
    Wpływ przykrycia powierzchni gleb miejskich (ekranosoli) na zmiany ich właściwości.
    2010–2014
   • dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK (grant promotorski)
    Ustrój termiczny rzek w Polsce w latach 1961–2005 jako indykator fluktuacji klimatycznych.
    2010–2012

Projekty MNiSW 2009

   • dr Michał Jankowski
    Gleby ochrowe-zróżnicowanie geograficzne, wartość użytkowa i pozycja systematyczna.
    2009–2012
   • dr inż. Arkadiusz Krawiec
    Pochodzenie anomalii hydrogeochemicznych w wodach podziemnych polskiego wybrzeża Bałtyku w świetle wyników badań.
    2009–2011
   • prof. dr hab. Rajmund Przybylak (grant promotorski)
    Warunki meteorologiczne w czasie trwania I Międzynarodowego Roku Polarnego 1882/1883 i ich porównanie z warunkami współczesnymi
    2009–2010
   • dr Rajmund Skowron
    Kształtowanie się ustroju tlenowego jezior polodowcowych nizinnych.
    2009–2012
   • dr hab. Marek Grześ, prof. UMK
    Rekonstrukcja zasięgów lodowców rejonu Forlandsundet na podstawie inwentaryzacji podwodnych form morfologii glacjalnej.
    2009–2012
   • dr Tomasz Jaworski
    Geneza i rozwój bocznych dolin erozyjnych i denudacyjnych pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w strefie krajobrazu młodoglacjalnego.
    2009–2012
   • prof. dr hab. Wiesław Maik (grant promotorski)
    Mobilność rezydencjalna ludności Torunia w latach 2003–2005.
    2009–2011
   • dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UMK (grant promotorski)
    Ocena antropogeniczna przekształceń rzeźby terenu Powiatu Toruńskiego przy pomocy metod matematycznych.
    2009–2010
   • dr Marcin Świtoniak
    Diagnoza antropogenicznych przekształceń pokrywy glebowej obszarów chronionych, jako podstawa ich racjonalnego użytkowania, na przykładzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.
    2009–2014