Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Stypendia

Studenci i doktoranci Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

– stypendium socjalne
– stypendium dla osób niepełnosprawnych
– stypendium rektora
– zapomogę

Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych stypendiów znajdują się na stronie www.stypendia.umk.pl

 

Stypendium socjalne dla studentów i doktorantów

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 otwarty będzie w dniach 14.10 – 4.11.2020 r.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych otwarty będzie od dnia 14.10.2020 r. i pozostanie otwarty do dnia 30.06.2021 r.

 

Stypendium rektora

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2020/2021 otwarty będzie w dniach 14 – 26.10.2020 r.

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021 otwarty będzie w dniach 14.10 – 3.11.2020 r.

 

W roku akademickim 2020/2021 dopuszczalne jest wnoszenie wniosków jedynie w formie korespondencyjnej poprzez zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb, wydrukowanie wniosku oraz przysłanie wniosku pocztą w formie papierowej na adres składu orzekającego Komisji Stypendialnej na wydziale.

 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora dla doktorantów należy przesłać na adres:

Komisja Stypendialna- Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Komisja Stypendialna Doktorantów- Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Lwowska 1, 87-100 Toruń

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla studentów i zapomogi należy przesłać na adres:

Komisja Stypendialna – Stypendium Rektora/Zapomoga, Gagarina 11, 87-100 Toruń

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Skład orzekający WNoZiGP 2020/2021 w sprawie przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studentów:

Skład orzekający WNoZiGP 2020/2021 w sprawie przyznania stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz rektora dla doktorantów:

 

Wnioski do pobrania:

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Zarządzenie Nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 października 2019 r. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 156 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 138 Rektora UMK z dnia 1 października 2019 r.- Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie nr 219 Rektora UMK z dnia 8 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 138 Rektora UMK z dnia 1 października 2019 r. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przydatne linki:

Instrukcja wypełniania wniosku w generatorze

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej dla studentów UMK