Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Dziekanatu:
mgr Mirela Wojciechowska-Berdzik
tel. +48 56 611 2585
e-mail: mirela@umk.pl
pokój 110

Zakres obowiązków:

 1. Nadzór nad działalnością dziekanatu.
 2. Prowadzenie spraw kadrowych – ogłaszanie konkursów, przygotowanie dokumentacji o zatrudnienia pracowników, powołanie na funkcje kierowników jednostek.
 3. Prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz dokumentacji postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora.
 4. Przygotowanie wniosków i sprawozdań z działalności naukowo-badawczej, SPUB, DUN.
 5. Udział w przygotowaniu prowizorium oraz planu rzeczowo-finansowego Wydziału.
 6. Organizacja i obsługa posiedzeń Rady Dziekańskiej oraz Rady dyscypliny NoZiŚ.
 7. Bieżąca współpraca z jednostkami UMK.

mgr Anita Krawiec
tel. +48 56 611 2587
e-mail: anita.krawiec@umk.pl
pokój 111

godziny urzędowania: pon.-czw. od 9.00 do 13.00, przerwa 11.00-11.15

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa studentów kierunku geografia, gospodarka przestrzenna oraz geoinformacja środowiskowa.
 2. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 3. Sprawy organizacyjne.

lic. Dorota Neumann
tel. +48 56 611 4470
e-mail: dorota.neumann@umk.pl
pokój 112

godziny urzędowania: pon.-czw. od 9.00 do 13.00, przerwa 11.00-11.15

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa studentów kierunku turystyka i rekreacja.
 2. Obsługa studentów studiów doktoranckich.
 3. Wymiany studenckie z zagranicą i w ramach programu MOST.

mgr Agnieszka Mrozowska
tel. +48 56 611 4443
e-mail: amrozowska@umk.pl
pokój 114

godziny urzędowania: pon.-czw. od 9.00 do 13.00, przerwa 11.00-11.15

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa systemu USOS w zakresie oferty dydaktycznej Wydziału – studia stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie, podyplomowe oraz kursy dokształcające.
 2. Przygotowanie obciążeń i rozliczeń pensum pracowników.
 3. Udział w organizacji procesu dydaktycznego.
 4. Ewidencja urlopów, badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników Wydziału.
 5. Organizacja i obsługa posiedzeń Rady Dyscypliny GSEiGP

mgr Marta Mika
tel. +48 56 611 2584
e-mail: marta.mika@umk.pl
pokój 113

godziny urzędowania: pon.-czw. od 9.00 do 13.00, przerwa 11.00-11.15

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie spraw socjalno-bytowych studentów wszystkich kierunków Wydziału.
 2. Przygotowanie planu zajęć dydaktycznych oraz rezerwacja sal dydaktycznych.
 3. Wprowadzanie danych naukowych do systemu POL-ON.
 4. Udział w działaniach promocyjnych.
 5. Organizacja i obsługa posiedzeń Rady dyscypliny NoZiŚ.

mgr Alicja Bartoszewska
tel. +48 56 611 2584
e-mail: abartoszewska@umk.pl
pokój 113

godziny urzędowania: pon.-czw. od 9.00 do 13.00, przerwa 11.00-11.15

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie wraz z rozliczaniem dokumentacji związanej z Grantami NCN, NCBiR, SPUB, umowami z jednostkami zewnętrznymi (zamówienia, faktury, delegacje).
 2. Sporządzanie umów o dzieło i umów zlecenie – Granty NCN, NCBiR, SPUB, umowy z jednostkami zewnętrznymi.
 3. Prowadzenie i rozliczanie dokumentacji związanej z wyjazdami zagranicznymi pracowników, studentów i doktorantów.

Karolina Rasak
tel. +48 56 611 2586
e-mail: raskar@umk.pl
pokój 125

godziny urzędowania: pon.-czw. od 9.00 do 13.00, przerwa 11.00-11.15

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie dokumentacji finansowej Wydziału, w tym sprawozdawczość finansowa, sprawy związane z zamówieniami, fakturami, delegacjami.
 2. Wystawianie umów o dzieło i umów zlecenie.
 3. Prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z realizacją zewnętrznych projektów badawczych i umów z jednostkami zewnętrznymi.
 4. Obsługa poczty Wydziału.
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z wyjazdami zagranicznymi pracowników, studentów i doktorantów.