Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at root@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

dr Barbara Szyda
adiunkt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 208
tel.: +48-56-611-2569
e-mail: bszyda@umk.pl

Terminy konsultacji:
Poniedziałek: 11.00 - 13.00
Wtorek: 11.00 - 13.00

Bibliografia