Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

DYPLOMY ZA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Szanowni Absolwenci,


Z przykrością informujemy, iż tegoroczne Dyplomatorium zostało odwołane ze względu na zagrożenie pandemiczne. Dyplomy ukończenia studiów można odbierać w dziekanacie:
- w p. 111 - absolwenci kierunków: geografia S1, geografia S2, geoinformacja środowiskowa S2, gospodarka przestrzenna S1;
- w p. 112 – absolwenci turystyki i rekreacji S1 i S2.
więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ZAJĘCIA ZDALNE NA WNOZIGP W STYCZNIU

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Rektora UMK z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu uprzejmie informuję, iż w okresie od 10 do 30 stycznia 2022 r. wszystkie zajęcia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK będą się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub asynchronicznym.
 
Marek Kejna
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Koronawirus - aktualności

Zarządzenie nr 4 Rektora UMK z 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. W okresie od dnia 10 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. wszystkie wykłady, niezależnie od liczby uczestniczących w nich studentów i uczestników innych form kształcenia, oraz inne zajęcia prowadzone w grupach liczących powyżej 30 osób odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub jeżeli względy organizacyjne tego wymagają - asynchronicznym.
  2. W celu umożliwienia studentom i uczestnikom innych form kształcenia uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach dydaktycznych dziekan może podjąć decyzję o przeprowadzeniu innych zajęć, niż określone w ust. 1, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub asynchronicznym.
  3. Dziekan sporządza zbiorcze zestawienie zajęć, o których mowa w ust. 2 i przekazuje je prorektorowi ds. kształcenia w terminie do 15 stycznia 2022 r.
  4. Zajęć, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nie wlicza się do limitu punktów określonego w zarządzeniu Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
    kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 269).

§ 2

  1. Egzaminacyjna sesja zimowa oraz egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa w roku akademickim 2021/2022 odbywa się na terenie Uniwersytetu.
  2. Pisemne egzaminy i zaliczenia końcowe odbywają się przy zachowaniu reżimu sanitarnego wynikającego z odrębnych przepisów.

§ 3

  1. Konsultacje (dyżury) pracowników w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz w okresie sesji, o których mowa w § 2 ust. 1, odbywają się na terenie Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Student może wziąć udział w konsultacjach z wykorzystaniem platform umożliwiających kontakt na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między pracownikiem a studentem lub uczestnikiem innej formy kształcenia w czasie rzeczywistym.

§ 4

Zaleca się nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia dydaktyczne na terenie Uniwersytetu zakrywanie w trakcie zajęć ust i nosa przy pomocy maseczki.

§ 5

Traci moc zrządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2022 r., poz. 6).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2022 r.

 

R E K T O R 
prof. dr hab. Andrzej Sokala

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rower publiczny w Toruniu

W ostatnich dniach rozpoczęły się badania dotyczące postrzegania przez mieszkańców miasta rowerów publicznych w Toruniu. Mgr Michał Kwiatkowski z naszego Wydziału we współpracy z Urzędem Miasta Torunia oraz Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu prowadzi badania  w formie elektronicznej ankiety, która jest kierowana do wszystkich mieszkańców Torunia, zarówno korzystających, jak i niekorzystających z rowerów Torvelo. Celem badań jest przeprowadzenie kompleksowej oceny dotychczas funkcjonującego systemu roweru publicznego oraz identyfikacja potrzeb użytkowników wobec tej formy transportu. Uzyskane wyniki posłużą wyznaczeniu kierunków rozwoju systemu oraz wpłyną na kształt i sposób funkcjonowania planowanego na kolejne lata nowego systemu roweru publicznego w Toruniu.

Zachęcamy pracowników, doktorantów i studentów do wypełnienia ankiety: https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/87100?lang=pl

Szczegóły dotyczące badań można znaleźć w materiałach prasowych:
- https://bydgoszcz.tvp.pl/57937124/miejski-rower-w-toruniu
- https://www.toruntv.pl/movie/show?id=26734
- https://nowosci.com.pl/rower-miejski-w-toruniu-jaki-jest-i-jaki-byc-powinien-drogowcy-i-naukowcy-z-umk-pytaja-mieszkancow/ar/c15-15996201
- https://www.radiopik.pl/2,97969,pytania-o-rower-miejski-w-toruniu-bo-ma-byc-lepi
- https://www.eska.pl/torun/co-dalej-z-rowerem-miejskim-w-toruniu-mzd-we-wspolpracy-umk-pyta-w-ankietach-aa-m8ky-bsEn-BBo2.html
- https://gra.fm/co-sadzicie-o-funkcjonowaniu-roweru-miejskiego.html

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Artykuł o zmianach poziomu Bałtyku

Jeszcze w starym roku ukazał się artykuł  w piśmie the Holocene (IF: 2.769; 140 pkt; Q2 w WoS), w którym estońsko-łotewsko-polska grupa badawcza (dr hab. Edyta Kalińska-Nartiša, prof. UMK z naszego wydziału) podjęła tematykę późnoholoceńskich (pomiędzy 1000 BC i 1300 AD) zmian poziomu Bałtyku i zmian paleośrodowiskowych w ekscytującym stanowisku Salme na estońskiej wyspie Sarema.

Wielopłaszczyznowe badania dotyczyły miejsca pogrzebania statków Wikingów, którzy płynęli pomiędzy regionem Sztokholm-Mälaren we wschodniej Szwecji a wspomnianą wyspą Sarema w zachodniej Estonii. Okazuje się, że późnoholoceński poziom wody w tej części Bałtyku zmieniał się pomiędzy 5.5 m n.p.m. a 0.8 m n.p.m. ze średnią wartością spadku 2 mm/rok.

link do artykułu: https://journals.sagepub.com/.../10.1177/09596836211066596

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bulletin of Geography. Socio-economic Series (54 numer)

Opublikowany został 54 numer Bulletin of Geography. Socio-economic Series.
Zapraszamy do lektury.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bulletin of Geography. Physical Geography Series (21 numer)

Opublikowany został 21 numer Bulletin of Geography. Physical Geography Series.
Zapraszamy do lektury.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ARTYKUŁ ZA 200 PKT. W KATEDRZE GEOMATYKI I KARTOGRAFII

Dr Adam Piasecki w zespole międzynarodowym opublikował artykuł pt. "Building integrated pumped-storage potential on a city scale. An analysis based on geographic information systems" w prestiżowym czasopiśmie Energy (punktacja ministerstwa 200 pkt, Impact Factor 7.147). 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ZDALNE NA WNOZIGP - LISTA KIERUNKÓW

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 186 z dnia 27 września 2021 r., ze względu na potwierdzone przypadki zakażenia wirusem COVID-19, obecnie w trybie zdalnym prowadzone są zajęcia na kierunkach:


- 3 roku 1 stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna od 7 do 12 listopada włącznie;
- 1 roku 1 stopnia na kierunku geografia od 2 grudnia do 10 grudnia włącznie.
- 3 roku 1 stopnia na kierunku turystyka i rekreacja od 2 grudnia do 10 grudnia włącznie.
- 2 roku 2 stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie od 6 do 12 grudnia włącznie. 
 więcej informacji

Archiwum