Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Immatrykulacja 2022/2023

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na uroczystą IMMATRYKULACJĘ STUDENTÓW, która odbędzie się 6 października 2021 roku o godz. 9.15 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ulicy Gagarina 11.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
- Hymn Państwowy
- Wystąpienie Dziekana dr hab. Marka Kejny, prof. UMK
- Immatrykulacja
- Gaudeamus igitur
- Wręczenie wyróżnienia najlepszemu studentowi Wydziału
- Wykład inauguracyjny  prof. dr hab. Piotra Rosika pt. “Świat dostępności transportowej - metody i komponenty”
- Gaude Mater Polonia

Po Immatrykulacji (ok. godz. 11) w Auli UMK odbędzie się zebranie organizacyjne ze studentami pierwszych roczników studiów I i II stopnia. Obecność obowiązkowa. W zawiązku z Immatrykulacją od 8:00 do 12:00 są ogłoszone Godziny Dziekańskie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wysoko punktowana publikacja w Katedrze Geomatyki i Kartografii

Z początkiem października ukazała się wysoko punktowana publikacja naukowa przygotowana przez mgr inż. Dominikę Karpińską (doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana” UMK) oraz dr. hab. Mieczysława Kunza, prof. UMK. Naukowcy z Katedry Geomatyki i Kartografii naszego Wydziału opublikowali artykuł pt. „Device for automatic measurement of light pollution of the night sky” w prestiżowym Scientific Reports (Springer Nature) – jednym z najczęściej cytowanych czasopism na świecie z zakresu nauk przyrodniczych i multidyscyplinarnych (Q1 według JCR, punktacja MEiN 140 pkt., 2-Year Impact Factor: 4.996, 5-Year Impact Factor: 5.516).
Praca dotyczy opisu autorskiej konstrukcji urządzenia służącego do pomiaru wielkości zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem. W artykule przestawiono charakterystykę techniczną automatycznych urządzeń pomiarowych tworzących rozproszoną sieć monitoringu oraz proces testowania opracowanych rejestratorów w różnych konfiguracjach i docelowego ich wykorzystania w aglomeracji miejskiej. Zaproponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom różnych grup użytkowników i obserwowanych światowych trendów w obszarze Smart Cities, zwłaszcza tych związanych z komunikację urządzeń Internetu Rzeczy (IoT). Jest już ono operacyjnie wdrożone w Toruniu i w ramach założonej sieci pomiarowej dane zbierane są przez 20 urządzeń pomiarowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bulletin of Geography. Socio-economic Series (57 numer)

Opublikowany został 57 numer Bulletin of Geography. Socio-economic Series.
Zapraszamy do lektury.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Intensywny tydzień na Litwie lub w Niemczech

Koordynator projektu MOTION, dr Aranka Ignasiak-Szulc, serdecznie zaprasza studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej do wzięcia udziału w kolejnych Intensive Study Weeks (ISP) z serii „DESIGNING A SUSTAINABLE FUTURE”.

Tym razem pojawia się okazja wyjazdu za granicę:

1) w dniach 23-29 października br. do Kłajpedy (Litwa);
2) w dniach 6-12 listopada br. do Kilonii (Niemcy).

Wydarzenia odbędą się w ramach projektu, pt. MOTION 2020-2023 FroM Overtourism To Innovating Sustainable sOlutions in the EU, realizowanego przez nasz Uniwersytet wraz z partnerami z zagranicy: Laurea University of Applied Sciences (Finlandia), Kiel University of Applied Sciences (Niemcy), University of Granada oraz gminę Monachil (Hiszpania), Klaipėda University (Litwa) wraz z partnerami społecznymi.  Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Erasmus+ Strategic Partnerships, nr umowy: 2020-1-FI01-KA203-066543.

ISP są wydarzeniami skierowanymi do studentów z uczelni tworzących międzynarodowe konsorcjum MOTION. Przez cały tydzień zespoły złożone z 5 studentów (reprezentujących różnych partnerów) poznawać będą metody badawcze (m. in. z zakresu Future Thinking), a celem ISP jest wypracowanie pomysłów na nowe usługi zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podstawą jest analiza realnych studiów przypadków lokalnych firm turystycznych!

Intensywna praca w międzynarodowym towarzystwie będzie wyzwaniem, ale na pewno dostarczy wiele satysfakcji, szczególnie dla osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem turystyki. Dodatkowym bonusem jest uzyskanie 5 ECTS (potwierdzone certyfikatem uczestnictwa).

Obecnie poszukujemy 10 studentów (5 na wyjazd na Litwę i 5 do Niemiec), którzy staną się przedstawicielami UMK podczas obu wydarzeń. Spotkania będą odbywały się w języku angielskim, przedstawienie certyfikatu językowego nie jest wymagane, ale będzie dodatkowym atutem. Ze względu na wymogi projektowe przedstawione przez Głównego Koordynatora Projektu z Finlandii, pierwszeństwo w rekrutacji mają studenci studiów pierwszego stopnia oraz osoby, które nie brały udziału w wydarzeniach projektowych. Obowiązująca w projekcie polityka bezpieczeństwa wymaga, by były to osoby w pełni zaszczepione (uwaga! oznacza to certyfikat potwierdzający 3 szczepienia lub 2 szczepienia i status ozdrowieńca z bieżącego roku), a także wyrażające zgodę na ewentualny test COVID-19 (tzw. szybki) przed rozpoczęciem zajęć.

W budżecie projektu zapewniono środki na sfinansowanie podróży i pobytu grupy w czasie ISP (zakwaterowanie w standardzie hostelu, podstawowe wyżywienie, podróż busem UMK). Studenci winni we własnym zakresie ubezpieczyć się (nie zostanie to sfinansowane z projektu; opcja z pokryciem ewentualnych kosztów kwarantanny/izolacji) oraz posiadać własne maseczki (FFP2, nowa na każdy dzień wydarzenia).

W przypadku pytań, zapraszam w najbliższy wtorek, 27 września o godz. 14:00 na spotkanie informacyjne (on line) z koordynatorem MOTION. Kod do zespołu na Teams: juwj44z

Rekrutacja odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z krótkim (1 strona) listem motywacyjnym.

Można aplikować na oba wyjazdy, ale możliwe jest zakwalifikowanie do udziału jedynie w jednym z nich. Termin zgłoszenia upływa już w sobotę, 1 października!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsza praca dyplomowa

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że absolwentka kierunku Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie mgr inż. Sylwia Kuziemkowska zdobyła III miejsce w II edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez European Regional Science Association - Polish Section w kategorii prac magisterskich za pracę pt. "Percepcja i świadomość społeczna w zarządzaniu sektorem energetyki odnawialnej. Przykład powiatu lipnowskiego" napisanej pod kierunkiem dr hab. Justyny Chodkowskiej-Miszczuk, prof. UMK.

Gratulujemy i jesteśmy dumni!

Dyplom (S. Kuziemkowska)
Dyplom (J. Chodkowska Miszczuk)

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi na WNOZIGP w roku 2021/2022

W dniu 20 września Rada Dziekańska wyłoniła Najlepszego Absolwenta i Studenta Wydziału Nauk o Ziemi UMK w roku akademickim 2021/2022!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

PODZIĘKOWANIA DLA DRA MIECZYSŁAWA KLUBY

W dniu 20 września br. na Radzie Dziekańskiej pożegnano dr Mieczysława Klubę, który po 37 latach pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika przeszedł na zasłużoną emeryturę.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

52. Wyprawa Polarna na Spitsbergen

Zakończyła się 52. Wyprawa Polarna UMK do Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie. Trwała ona od połowy czerwca do 6 września br. W wyprawie wzięli udział naukowcy i studenci z UMK - Kamil Czarnecki, Piotr Niedbała i Agata Kwiatkowska, pod kierownictwem dr hab. Ireneusza Soboty i dr Katarzyny Greń (do lipca), a także duża grupa naukowców z Tajwanu oraz po ponad 30 latach profesorowie Leon Andrzejewski (UMK) i Mirosław Błaszkiewicz (PAN). Ponadto wyprawę wizytowała grupa władz samorządowych. Była to najliczniejsza ekspedycja od 1975 roku. Łącznie wzięły w nie udział 22 osoby. Kontynuowano standardowe badania glacjologiczne, głównie związane z monitoringiem bilansu masy lodowców, które posiadają jedne z najdłuższych serii pomiarowych na Svalbardzie. W ramach monitoringu hydrologicznego wykonano badania odpływu z lodowców oraz kartowanie zlewni rzecznych z użyciem UAV. Standardowo prowadzono badania wieloletniej zmarzliny, uzupełnione, wspólnie z naukowcami z Tajwanu o precyzyjne pomiary georadarowe, temperatury gruntu oraz zawartości metanu i innych gazów w powierzchniowej warstwie gleby i wody. Kontynuowano również pomiary meteorologiczne, głównie w oparciu o całoroczna stację pogodową. Tegoroczne lato upłynęło głównie na badaniach zmian czół wszystkich lodowców Kaffiøyry i ich przedpoli oraz jezior tam zlokalizowanych. Wykonano dziesiątki godzin nalotów za pomocą bezzałogowych statków powietrznych UAV/RTK. Przede wszystkim realizowano grant NCN pt. "Zmiany lodowców północno-zachodniego Spitsbergenu jako wskaźnik współczesnych przeobrażeń zachodzących w kriosferze", którego kierownikiem jest dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK. Rozpoczęto również badania z naukowcami z Tajwanu w ramach wspólnych projektów "Icequakes monitoring from a dense seismic array in Kaffiøyra, Svalbard” i “Advance of structural geological surveys and improvement of tectonic understating of the pre-Ordovician/Tertiary geological boundary in vicinity of Nicolaus Copernicus Polar Station, Kaffiøyra, Svalbard", których współwykonawcą jest I. Sobota. Należy podkreślić, ze prawie trzymiesięczna wyprawa była wspólnym czasem wielu osób, pracujących w świetnej, przyjacielskiej atmosferze, a wyniki badań na pewno będą miały odzwierciedlenie w cennych publikacjach naukowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

GEOGRAFIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA – NOWY KIERUNEK STUDIÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

W dniu 29 marca 2022 r. Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyjął uchwałę o ustaleniu programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska. Oznacza to, że od 1 października 2022 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej rozpoczniemy kształcenie na tym kierunku, jednocześnie wygaszamy kierunek geografia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie Wydziału oraz podjęcia studiów na kierunku geografia i kształtowanie środowiska w największym ośrodku geograficznym w Polsce północnej, w akademickim mieście Toruniu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyscypliny WNoZiGP na B+

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że obydwie dyscypliny naukowe, reprezentowane przez pracowników prowadzących działalność naukową na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu, tj. nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, uzyskały kategorię B+  w wyniku przeprowadzonej ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.  Na końcowy wynik wpłynęły liczba i jakość publikacji, realizowane projekty badawcze, a także wpływ prowadzonych badań naukowych na gospodarkę i społeczeństwo. 
Kategoria B+ pozwala nam kontynuować rozwój naukowy naszych dyscyplin przy zachowaniu niezbędnych uprawnień, a zgodnie ze Statutem UMK warunkuje także istnienie naszego wydziału. Dziękujemy wszystkim członkom naszej społeczności za zaangażowanie i ciężką pracę, dzięki którym udało nam się osiągnąć powyższe cele strategiczne.  Jesteśmy przekonani, że osiągnięty wynik da nam motywacje do dalszych efektywnych działań i wszyscy dołożymy starań, aby w kolejnej ewaluacji zakończyła się dla nas jeszcze większym sukcesem.

więcej informacji

Archiwum