Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Środowiskowe skutki zaburzeń w ekosystemach leśnych

W ramach konkursu „Inter disciplinas excellentia” organizowanego w naszym Uniwersytecie wyłoniono nowy zespół badawczy pn. „Środowiskowe skutki zaburzeń w ekosystemach leśnych”, który będzie funkcjonował w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badacza”.

 

więcej informacji

zdjęcie

Physicochemical and microbial properties of urban park soils of the cities of Marrakech, Morocco and Toruń, Poland

Kolejna wysoko punktowana publikacja na naszym wydziale!

Artykuł pt. “Physicochemical and microbial properties of urban park soils of the cities of Marrakech, Morocco and Toruń, Poland: Human health risk assessment of fecal coliforms and trace elements” https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104673 opublikowany w czasopiśmie Catena (140 pkt. 3.851 IF) jest owocem pracy magisterskiej Pani Meriyeme Beroigui z Cadi Ayyad University z Marakeszu. Promotorem pracy jest prof. Ali Boularbah. Badania na terenie Torunia pod opieką gleboznawców (dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK i dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK)  oraz mikrobiologa – prof. Macieja Walczaka (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) magistrantka prowadziła dzięki wymianie międzynarodowej Erasmus+. „Erasmusowa” współpraca między naszym wydziałem a Cadi Ayyad University ma już wieloletnią tradycję – każdego roku gościmy studentów z Maroka, którzy nie tylko studiują ale też prowadzą z nami wspólne badania!  

 

 

więcej informacji

zdjęcie

GEO-LAW w INTER DISCIPLINAS EXCELLENTIA

Zespół "GEO-LAW", którego kierownikiem jest dr Adam Piasecki (Katedra Geomatyki i Kartografii) zajął pierwsze miejsce wśród finalistów konkursu INTER DISCIPLINAS EXCELLENTIA. Zespół otrzymał dwuletni grant naukowy o rocznym budżecie w wysokości 30 tys. zł.

więcej informacji

zdjęcie

Zakończenie kursu "Zerówka"

Ostatniego dnia czerwca w pięknej Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie kursu „Zerówka”  2019/2020 realizowanego przy wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Kurs przeznaczony był dla słuchaczy z Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy i Uzbekistanu, którzy po roku intensywnej nauki języka polskiego na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu, chcą podjąć studia na uczelniach w Polsce.

Pracownicy naszego Wydziału: dr Czesław Adamiak dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK, dr Anna Dubownik, dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK, dr Barbara Szyda,  prowadzili dla nich innowacyjny i intensywny kurs geografii Polski. Poza oczywistym celem edukacyjnym, prowadzili promocję naszego Wydziału oraz zachęcali naszych Gości ze wschodu do zwiedzania Polski podczas studiowania u nas.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody i wyróżnienia JM Rektora dla pracowników WNoZiGP

W dniu 24 czerwca 2020 r. JM Rektor wręczył nagrody i wyróżnienia pracownikom Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej za działalność naukową i organizacyjną w 2019 r. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
 
Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia w działalności naukowej
- prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski
 
Wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia w działalności naukowej
- dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk
- dr Aleksandra Lewandowska
- prof. dr hab. Rajmund Przybylak
- dr hab. inż. Krzysztof Rogatka
- dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
- prof. dr hab. Daniela Szymańska
- dr hab. Joanna Uscka-Kowalkowska, prof. UMK
 
Wyróżnienia za osiągnięcia w działalności organizacyjnej
- dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK
 
Wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działalności organizacyjnej
- prof. dr hab. Daniela Szymańska, dr Adam Piasecki, dr Aleksandra Lewandowska, dr Czesław Adamiak
 
Pracownicy administracji
- Ewa Wolska - nagroda III stopnia
- mgr Małgorzata Andrzejewska – wyróżnienie
 
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
- dr Adam Solarczyk - wyróżnienie

więcej informacji

zdjęcie

Obrona doktoratu Pauliny A. Rutkowskiej

W dniu 26.06.2020 r. na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi i Środowisku UMK w Toruniu odbyła się obrona rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Anny Rutkowskiej. Pracę pod tytułem „Przebieg procesu bielicowania w cyklu uprawy monokultur sosnowych w wybranych obszarach piaszczystych Polski Północnej” Doktorantka zrealizowała pod opieką promotora dr hab. Michała Jankowskiego, prof. UMK i promotora pomocniczego dr hab. Piotra Sewerniaka, prof. UMK. Recenzentami byli prof. dr hab. Marek Drewnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prof. dr hab. Oimahmad Rahmonov z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pani Doktor Paulina A. Rutkowska jest absolwentką studiów geograficznych I i II stopnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, o specjalności nauczanie geografii i biologii. Pracę magisterską pt.: „Stopień zbielicowania gleb w różnowiekowych drzewostanach sosnowych na wydmach Kotliny Toruńskiej”, przygotowaną pod opieką prof. dr hab. Renaty Bednarek obroniła w roku 2013. Temat pracy doktorskiej realizowała w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi (obecnie Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej) UMK. Doktorantka, jak dotąd, jest współautorką 3 recenzowanych prac naukowych (jednego artykułu w czasopiśmie punktowanym na liście MNiSW oraz dwóch rozdziałów w monografiach naukowych). Wyniki swoich badawczych dociekań opublikowała także w formie blisko 20 streszczeń oraz prezentowała na kilkunastu konferencjach naukowych. Zainteresowania naukowe, koncentrujące się na zagadnieniach gleboznawczych związanych z uwarunkowaniami i przebiegiem procesu bielicowania w glebach piaszczystych, Pani dr P.A. Rutkowska łączy z aktywną pracą zawodową w szkolnictwie. Obecnie naucza geografii w aż trzech różnych szkołach.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 obrona odbyła się trybie „hybrydowym”. Wygłoszenie przez Doktorantkę autoreferatu, odczytanie recenzji i dyskusja odbyły się w sali multimedialnej Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK. Uczestnictwo członków Rady Dyscypliny oraz Gości było zapewnione w trybie on-line.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy dalszych sukcesów!

więcej informacji

zdjęcie

Artykuł - "Topographically induced variation of microclimatic and soil conditions..."

Dr hab. inż. Piotr Sewerniak, prof. UMK z naszego Wydziału oraz dr Radosław Puchałka z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK opublikowali artykuł pt. ,,Topographically induced variation of microclimatic and soil conditions drives ground vegetation diversity in managed Scots pine stands on inland dunes". Praca została wydana w renomowanym czasopiśmie naukowym Agricultural and Forest Meteorology (IF 4,189, 200 pkt. MNiSW).

 

więcej informacji

zdjęcie

Erasmus +

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ opublikowała statystyki dotyczące polskich uczelni po zakończeniu rozliczania wszystkich projektów mobilnościowych z konkursów z roku 2017 (24-mesięcznych - zakończonych w 2019 r.).
W ramach KA107 (wymiana z krajami z poza UE) UMK miało największą liczbę mobilności pracowników ze wszystkich 108 polskich uczelni realizujących ten typ wyjazdów i przyjazdów:
I miejsce - Uniwersytet Mikołaja Kopernika: 141 mobilności
II miejsce – Uniwersytet Opolski: 123 mobilności
III miejsce – Uniwersytet Jagielloński: 122 mobilności

W ramach naszego wydziału zostało zrealizowanych 26 mobilności (do lub/i z Azerbejdżanu, Białorusi, Japonii, Korei Płd., Maroka, Rosji i Tunezji), co stanowi 18,5% wszystkich zrealizowanych na UMK. W zakresie mobilności studentów w KA107 UMK znalazło się na III miejscu z 46 wyjazdami i przyjazdami, za Politechniką Lubelską (56 mobilności) i Uniwersytetem Jagiellońskim (82 mobilności).
W ramach naszego wydziału zostało zrealizowanych 14 mobilności studenckich, co stanowi blisko 1/3 wszystkich zrealizowanych na UMK. Warto zwrócić uwagę w kontekście powyższych wskaźników, że zarówno kadra, jak i studenci stanowią niecałe 3% ogółu pracowników/studentów UMK.
Tak dobre rezultaty nie mogłyby zostać w żaden sposób osiągnięte bez wsparcia i  zaangażowania na rzecz projektów Erasmus+ KA107 i współpracy z krajami partnerskimi koordynatora uczelnianego Programu Erasmus+, Pani Marty Wiśniewskiej i pozostałych pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Koronawirus - aktualności

Zarządzenie Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 911) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) z uwzględnieniem środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni z a r z ą d z a się, co następuje:

 

§ 1

W okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r., z zastrzeżeniem § 8, wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

 

§ 2

 1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie zdalnej, z zastrzeżeniem § 3. Szczegółowe zasady realizowania zajęć w formie zdalnej oraz sposoby przeprowadzania egzaminów i zaliczeń określi odrębne zarządzenie rektora.
 2. Forma realizacji zajęć, o której mowa w ust. 1 dotyczy zajęć na organizowanych w ramach Uniwersytetu studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także w szkołach doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach Uniwersytetu, studiach podyplomowych lub w innych formach kształcenia zaplanowanych do końca roku akademickiego 2019/2020, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Odwołuje się studia podyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
 4. Dziekani prowadzą rejestr zajęć, które są realizowane w formie zdalnej oraz rejestr zajęć, które będą zrealizowane w terminie, o którym mowa w § 3.

 

§ 3

 1. Na terenie Uniwersytetu będą realizowane:

1)   zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów, które nie zostały zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

2)   zajęcia, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, są prowadzone według harmonogramów uzgodnionych przez dziekanów z prorektorem właściwym do spraw kształcenia przed ich rozpoczęciem. W przypadku zajęć objętych uzgodnionym harmonogramem zapewnia się możliwość przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej, poprawkowej sesji egzaminacyjnej i rozliczenia studentów do dnia 20 września 2020 r.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dziekan w uzgodnieniu z prorektorem właściwym do spraw kształcenia może przenieść na kolejny semestr lub rok akademicki, jeżeli nie mogą zostać zrealizowane wraz z ich zaliczeniem do dnia 20 września 2020 r.

 

§ 4

 1. Zajęcia prowadzone na terenie Uniwersytetu oraz egzaminy i zaliczenia przedmiotów, z wyjątkiem zajęć oraz egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, odbywają się zgodnie z warunkami realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury Uniwersytetu lub innych podmiotów zapewniających bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział określonych odpowiednio w:

1)   instrukcji przystosowania infrastruktury do częściowego przywracania działalności Uniwersytetu w okresie epidemii, stanowiącej załącznik nr 1;

2)   instrukcji realizacji klinicznych zajęć dydaktycznych w okresie częściowego przywracania działalności Uniwersytetu w okresie epidemii, stanowiącej załącznik nr 2.

 1. Odpowiedzialność za realizację instrukcji, o których mowa w ust. 1, ponosi właściwy kierownik jednostki, który działa przy pomocy właściwego kierownika komórki administracji administrującej obiektem.

 

§ 5

 1. Wstrzymuje się zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu oraz przyjazdy zagranicznych gości Uniwersytetu.
 2. Dopuszcza się, za zgodą dziekana, krajowe wyjazdy służbowe nauczycieli akademickich i doktorantów oraz przyjazdy krajowych gości Uniwersytetu związane z prowadzeniem badań naukowych, o ile nie zwiększają one ryzyka rozprzestrzeniania infekcji.

 

§ 6

 1. Odwołuje się wszystkie konferencje, koncerty, wystawy, zawody sportowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet.
 2. Obiekty Uniwersyteckiego Centrum Sportowego oraz Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” są zamknięte dla ich użytkowników.

 

§ 7

W ramach systemu informatyczno-bibliotecznego funkcjonuje Biblioteka Główna i Biblioteka Medyczna. Zasady i zakres świadczonych usług określi Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w uzgodnieniu z prorektorem właściwym do spraw współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym.

 

§ 8

 1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. zamyka się Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku i Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach oraz Hotel Uniwersytecki.
 2. Od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku i Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach zostaną udostępnione na letni wypoczynek pracowników Uniwersytetu.
 3. Od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Hotel Uniwersytecki zostanie udostępniony dla gości.
 4. Zasady udostępnienia obiektów, o których mowa w ust. 2 i 3, określi kanclerz w uzgodnieniu z rektorem.

 

§ 9

 1. Do domów studenckich mogą wrócić studenci i doktoranci, którzy będą realizować zajęcia, o których mowa w § 3 ust. 1, na podstawie zgłoszenia potwierdzonego przez właściwego dziekana, z zastrzeżeniem konieczności zakwaterowania w osobnych pokojach.
 2. Jeżeli powrót do tego samego pokoju w domu studenckim zgłosi więcej niż jeden mieszkaniec, kierownik domu studenckiego może przydzielić mieszkańcowi inny pokój w ramach posiadanych zasobów lub skierować go do innego domu studenckiego w uzgodnieniu z jego kierownikiem.
 3. W przypadku braku wolnych miejsc decyzje o zakwaterowaniu w pokoju większej liczby mieszkańców podejmuje prorektor właściwy do spraw studenckich.
 4. Studenci, którzy nie biorą udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1 zobowiązani są do wykwaterowania się z domu studenckiego w terminie do dnia 7 czerwca 2020 r.
 5. Jeżeli po zakwaterowaniu mieszkańców, którzy biorą udział w zajęciach, o których mowa w § 3 ust. 1, pozostaną wolne miejsca, będą one udostępniane studentom przyjeżdżającym w okresie sesji na egzaminy i zaliczenia w systemie dobowym.
 6. Szczegółowe zasady korzystania z domów studenckich określi prorektor właściwy do spraw studenckich w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów, z uwzględnieniem zakazu odwiedzin.

 

§ 10

 1. W przypadku opuszczenia domu studenckiego z powodu czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 miesięczną stawkę za zakwaterowanie w domu studenckim w miesiącu marcu, kwietniu i maju obniża się proporcjonalnie do okresu niezamieszkiwania w domu studenckim, w ten sposób, że:

1)   mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki w miesiącu marcu 2020 r. uiszczają opłatę za pobyt w tym miesiącu w wysokości połowy stawki miesięcznej;

2)   mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki w miesiącu kwietniu lub maju 2020 r. uiszczają opłatę za pobyt w tym miesiącu zgodnie ze stawkami dobowymi określonymi w zarządzeniu Nr 130 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 292);

3)   w przypadku mieszkańców rezygnujących z zamieszkiwania w domu studenckim w okresie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu nie stosuje się okresu wypowiedzenia;

4)   w przypadku powrotu lub ponownego zakwaterowania w domu studenckim po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu, pkt 2 w zakresie opłat za pobyt stosuje się odpowiednio.

 1. Rozliczenie obniżenia opłaty i zwrot nadpłaty następuje w następnym miesiącu po okresie rozliczeniowym.

 

§ 11

 1. Pracownicy, doktoranci i studenci mogą zgłaszać na adres koronawirus@umk.pl wszelkie informacje i pytania dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Wszelkich informacji podmiotom zewnętrznym na temat funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem udziela wyłącznie Zespół Prasowy UMK.

 

§ 12

 1. Studentom, którzy decyzją dziekana zostali warunkowo wpisani na wyższy semestr i którym wyznaczony przez dziekana termin do zdania egzaminów i uzyskania zaliczeń z zaległych przedmiotów upływa po dniu 12 marca 2020 r. przedłuża się termin do zdania egzaminów i uzyskania zaliczeń zaległych przedmiotów do dnia 20 września 2020 r.
 2. Studentom, którzy decyzją dziekana uzyskali zgodę na wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i którym wyznaczony termin upływa po dniu 12 marca 2020 r. przedłuża się termin złożenia pracy dyplomowej do dnia 21 sierpnia 2020 r. Złożenie egzaminu dyplomowego może nastąpić do dnia 20 września 2020 r.

 

§ 13

Kanclerz, w drodze zarządzenia, określi szczegółowe zasady funkcjonowania administracji Uniwersytetu oraz sposób wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników inżynieryjno-technicznych i bibliotekarzy w okresie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

§ 14

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu w okresie, o którym mowa w § 1, rozstrzygnięcia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu podejmuje rektor.

 

§ 15

Osoby pełniące funkcje w organach samorządu studenckiego Uniwersytetu pełnią je do czasu wyboru nowych organów.

 

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Treść zarządzenia nr 109
Treść zarządzenia nr 110
Treść zarządzenia nr 21

 Załącznik do zarządzenia nr 109

więcej informacji

Archiwum