Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Laureaci konkursu "BELL: Best E-Learning Lecturer"

Wśród naszych pracowników są laureaci ogólnouczelnianego konkursu ofert zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na potrzeby kształcenia zdalnego na Uniwersytecie w formie kursu e-learningowego.
 
W kategorii kursów UMK laureatami są - dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK oraz dr Łukasz Wiśniewski
 
W kategorii kursów YUFE: - dr Stefania Środa-Murawska wraz z zespołem - dr Jadwiga Biegańska, dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK
 

Gratulujemy!

więcej informacji na: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26855

więcej informacji

zdjęcie

Monografia "Glacial Megaflood Landforms and Sediments in North-Eastern Poland"

23 lipca nakładem wydawnictwa UMK ukazała się publikacja zatytułowana “Glacial Megaflood Landforms and Sediments in North-Eastern Poland” pod redakcją dr hab. Piotra Weckwertha, prof. UMK, dr hab. Edyty Kalińskiej i prof. dr hab. Wojciecha Wysoty. 

 

więcej informacji

zdjęcie

Habilitacja dr Jadwigi Biegańskiej

W dniu 14.07.2020 r. Rada Dyscypliny Naukowej Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała Jadwidze Biegańskiej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Podstawą do nadania stopnia było osiągnięcie naukowe – monografia autorska pt. „Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce” (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, Toruń).

więcej informacji

zdjęcie

Geografia oraz turystyka i rekreacja na 5

W najnowszym rankingu Perspektyw za 2020 r. nasze kierunki studiów uzyskały bardzo wysokie pozycje:

 Geografia została sklasyfikowana ex aequo na 5 miejscu w Polsce (awans o 1 miejsce).
Turystyka i rekreacja utrzymała 5 miejsce.

 Pozostałe kierunki studiów: geoinformacja środowiskowa oraz gospodarka przestrzenna nie były oceniane.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/wszystkie-kierunki

więcej informacji

zdjęcie

Zespół ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030

Prezydent Miasta Torunia powołał prof. dr hab. Rajmunda Przybylaka oraz dr inż. Izabelę Jamorską do  Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030. 

więcej informacji

zdjęcie

Podziękowania dla pań: Liliany Barskiej i Ewy Wolskiej

W dniu 10 lipca br. podziękowaliśmy dwóm Paniom z dziekanatu odchodzącym na zasłużoną emeryturę:
 
Pani Lilianie Barskiej, która przepracowała w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu aż 40 lat. Przez większość tego czasu Pani L. Barska pracowała w Zakładzie/Katedrze Gleboznawstwa w Instytucie Biologii, a następnie Instytucie Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Od 2004 r. Zakład Gleboznawstwa został włączony do Instytutu Geografii. Po wyodrębnieniu się Wydziału Nauk o Ziemi (w 2012 r.) p. L. Barska przeszła na etat administracyjny w dziekanacie.
 
Pani Ewie Wolskiej, która jest związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika od prawie 30 lat. Przez cały ten okres pracowała w dziekanacie, zajmując się sprawami studenckimi, początkowo na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, a następnie na Wydziale Nauk o Ziemi, obecnie Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK.
 
Cała społeczność akademickiej Wydziału, pracownicy, studenci i doktoranci,  serdecznie dziękuje Paniom za lata pracy na rzecz Wydziału i Uczelni. Dziękujemy za sumienność, zaangażowanie oraz wkład wniesiony w rozwój i sprawne funkcjonowanie Wydziału. Będzie nam brakowało Waszej wiedzy i doświadczenia oraz koleżeńskiej atmosfery, którą Panie potrafiły stworzyć w miejscu pracy. Życzymy Paniom miłych wspomnień z pracy na Naszym Wydziale oraz radości z zasłużonej emerytury.  Składamy Paniom najlepsze życzenia zdrowia i realizacji niespełnionych marzeń oraz wszelkiej pomyślności.

więcej informacji

zdjęcie

Koronawirus - aktualności

Zarządzenie Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 911) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) z uwzględnieniem środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni z a r z ą d z a się, co następuje:

 

§ 1

W okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r., z zastrzeżeniem § 8, wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

 

§ 2

 1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie zdalnej, z zastrzeżeniem § 3. Szczegółowe zasady realizowania zajęć w formie zdalnej oraz sposoby przeprowadzania egzaminów i zaliczeń określi odrębne zarządzenie rektora.
 2. Forma realizacji zajęć, o której mowa w ust. 1 dotyczy zajęć na organizowanych w ramach Uniwersytetu studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także w szkołach doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach Uniwersytetu, studiach podyplomowych lub w innych formach kształcenia zaplanowanych do końca roku akademickiego 2019/2020, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Odwołuje się studia podyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
 4. Dziekani prowadzą rejestr zajęć, które są realizowane w formie zdalnej oraz rejestr zajęć, które będą zrealizowane w terminie, o którym mowa w § 3.

 

§ 3

 1. Na terenie Uniwersytetu będą realizowane:

1)   zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów, które nie zostały zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

2)   zajęcia, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, są prowadzone według harmonogramów uzgodnionych przez dziekanów z prorektorem właściwym do spraw kształcenia przed ich rozpoczęciem. W przypadku zajęć objętych uzgodnionym harmonogramem zapewnia się możliwość przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej, poprawkowej sesji egzaminacyjnej i rozliczenia studentów do dnia 20 września 2020 r.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dziekan w uzgodnieniu z prorektorem właściwym do spraw kształcenia może przenieść na kolejny semestr lub rok akademicki, jeżeli nie mogą zostać zrealizowane wraz z ich zaliczeniem do dnia 20 września 2020 r.

 

§ 4

 1. Zajęcia prowadzone na terenie Uniwersytetu oraz egzaminy i zaliczenia przedmiotów, z wyjątkiem zajęć oraz egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, odbywają się zgodnie z warunkami realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury Uniwersytetu lub innych podmiotów zapewniających bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział określonych odpowiednio w:

1)   instrukcji przystosowania infrastruktury do częściowego przywracania działalności Uniwersytetu w okresie epidemii, stanowiącej załącznik nr 1;

2)   instrukcji realizacji klinicznych zajęć dydaktycznych w okresie częściowego przywracania działalności Uniwersytetu w okresie epidemii, stanowiącej załącznik nr 2.

 1. Odpowiedzialność za realizację instrukcji, o których mowa w ust. 1, ponosi właściwy kierownik jednostki, który działa przy pomocy właściwego kierownika komórki administracji administrującej obiektem.

 

§ 5

 1. Wstrzymuje się zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu oraz przyjazdy zagranicznych gości Uniwersytetu.
 2. Dopuszcza się, za zgodą dziekana, krajowe wyjazdy służbowe nauczycieli akademickich i doktorantów oraz przyjazdy krajowych gości Uniwersytetu związane z prowadzeniem badań naukowych, o ile nie zwiększają one ryzyka rozprzestrzeniania infekcji.

 

§ 6

 1. Odwołuje się wszystkie konferencje, koncerty, wystawy, zawody sportowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet.
 2. Obiekty Uniwersyteckiego Centrum Sportowego oraz Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” są zamknięte dla ich użytkowników.

 

§ 7

W ramach systemu informatyczno-bibliotecznego funkcjonuje Biblioteka Główna i Biblioteka Medyczna. Zasady i zakres świadczonych usług określi Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w uzgodnieniu z prorektorem właściwym do spraw współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym.

 

§ 8

 1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. zamyka się Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku i Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach oraz Hotel Uniwersytecki.
 2. Od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku i Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach zostaną udostępnione na letni wypoczynek pracowników Uniwersytetu.
 3. Od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Hotel Uniwersytecki zostanie udostępniony dla gości.
 4. Zasady udostępnienia obiektów, o których mowa w ust. 2 i 3, określi kanclerz w uzgodnieniu z rektorem.

 

§ 9

 1. Do domów studenckich mogą wrócić studenci i doktoranci, którzy będą realizować zajęcia, o których mowa w § 3 ust. 1, na podstawie zgłoszenia potwierdzonego przez właściwego dziekana, z zastrzeżeniem konieczności zakwaterowania w osobnych pokojach.
 2. Jeżeli powrót do tego samego pokoju w domu studenckim zgłosi więcej niż jeden mieszkaniec, kierownik domu studenckiego może przydzielić mieszkańcowi inny pokój w ramach posiadanych zasobów lub skierować go do innego domu studenckiego w uzgodnieniu z jego kierownikiem.
 3. W przypadku braku wolnych miejsc decyzje o zakwaterowaniu w pokoju większej liczby mieszkańców podejmuje prorektor właściwy do spraw studenckich.
 4. Studenci, którzy nie biorą udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1 zobowiązani są do wykwaterowania się z domu studenckiego w terminie do dnia 7 czerwca 2020 r.
 5. Jeżeli po zakwaterowaniu mieszkańców, którzy biorą udział w zajęciach, o których mowa w § 3 ust. 1, pozostaną wolne miejsca, będą one udostępniane studentom przyjeżdżającym w okresie sesji na egzaminy i zaliczenia w systemie dobowym.
 6. Szczegółowe zasady korzystania z domów studenckich określi prorektor właściwy do spraw studenckich w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów, z uwzględnieniem zakazu odwiedzin.

 

§ 10

 1. W przypadku opuszczenia domu studenckiego z powodu czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 miesięczną stawkę za zakwaterowanie w domu studenckim w miesiącu marcu, kwietniu i maju obniża się proporcjonalnie do okresu niezamieszkiwania w domu studenckim, w ten sposób, że:

1)   mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki w miesiącu marcu 2020 r. uiszczają opłatę za pobyt w tym miesiącu w wysokości połowy stawki miesięcznej;

2)   mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki w miesiącu kwietniu lub maju 2020 r. uiszczają opłatę za pobyt w tym miesiącu zgodnie ze stawkami dobowymi określonymi w zarządzeniu Nr 130 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 292);

3)   w przypadku mieszkańców rezygnujących z zamieszkiwania w domu studenckim w okresie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu nie stosuje się okresu wypowiedzenia;

4)   w przypadku powrotu lub ponownego zakwaterowania w domu studenckim po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu, pkt 2 w zakresie opłat za pobyt stosuje się odpowiednio.

 1. Rozliczenie obniżenia opłaty i zwrot nadpłaty następuje w następnym miesiącu po okresie rozliczeniowym.

 

§ 11

 1. Pracownicy, doktoranci i studenci mogą zgłaszać na adres koronawirus@umk.pl wszelkie informacje i pytania dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Wszelkich informacji podmiotom zewnętrznym na temat funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem udziela wyłącznie Zespół Prasowy UMK.

 

§ 12

 1. Studentom, którzy decyzją dziekana zostali warunkowo wpisani na wyższy semestr i którym wyznaczony przez dziekana termin do zdania egzaminów i uzyskania zaliczeń z zaległych przedmiotów upływa po dniu 12 marca 2020 r. przedłuża się termin do zdania egzaminów i uzyskania zaliczeń zaległych przedmiotów do dnia 20 września 2020 r.
 2. Studentom, którzy decyzją dziekana uzyskali zgodę na wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i którym wyznaczony termin upływa po dniu 12 marca 2020 r. przedłuża się termin złożenia pracy dyplomowej do dnia 21 sierpnia 2020 r. Złożenie egzaminu dyplomowego może nastąpić do dnia 20 września 2020 r.

 

§ 13

Kanclerz, w drodze zarządzenia, określi szczegółowe zasady funkcjonowania administracji Uniwersytetu oraz sposób wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników inżynieryjno-technicznych i bibliotekarzy w okresie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

§ 14

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu w okresie, o którym mowa w § 1, rozstrzygnięcia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu podejmuje rektor.

 

§ 15

Osoby pełniące funkcje w organach samorządu studenckiego Uniwersytetu pełnią je do czasu wyboru nowych organów.

 

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Treść zarządzenia nr 109
Treść zarządzenia nr 110
Treść zarządzenia nr 21

 Załącznik do zarządzenia nr 109

więcej informacji

Archiwum