Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Raport Horizon Scan

W tym tygodniu został przedłożony Komisji Europejskiej raport Horizon Scan, którego współautorką jest Pani dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK. Raport jest rezultatem prac międzynarodowej grupy Energy SHIFTS. Dotyczy on strategicznych priorytetów z zakresu społecznych aspektów transformacji energetycznej będących podstawą kształtowania unii energetycznej UE i polityki energetycznej Komisji Europejskiej. Gratulujemy i zachęcamy do zapoznania się z materiałem poniżej!
 

więcej informacji

zdjęcie

PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI DZIEKANATU

Z powodu przebywania na zwolnieniach lekarskich pracowników dziekanatu jesteśmy zmuszeni CAŁKOWICIE WSTRZYMAĆ obsługę studentów w dziekanacie przynajmniej do końca tego tygodnia (6 grudnia 2020 r.). Za utrudnienia przepraszamy.
 
 

 

więcej informacji

zdjęcie

SZLACHETNA PACZKA

Szanowni Państwo

Po raz kolejny wspieramy ideę Szlachetnej Paczki. Tym razem łączymy siły dwóch Wydziałów: Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Wierzymy, że pomimo trudności wywołanych przez pandemię wirusa SARS-CoV-2, uda nam się przekazać pomoc wybranej rodzinie.

 

więcej informacji

zdjęcie

NAJNOWSZE GRANTY NCN

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w ostatnim konkursie OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki uzyskali środki na badania:

więcej informacji

zdjęcie

Tryb zdalny na wszystkich zajęciach WNOZIGP

Szanowni Państwo, drodzy studenci!
 
w związku z Zarządzeniem nr 228 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie
zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK w Toruniu na obszarze czerwonym WSZYSTKIE ZAJĘCIA na naszym Wydziale będą odbywać się w trybie zdalnym do odwołania.
 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przygotowanie zajęć planowanych od początku grudnia jako tradycyjne, w formie zdalnej. Na Wydziałach wymienionych w ww. Zarządzeniu nauczanie kontaktowe, w organicznym zakresie, rozpoczęło się 5 października br. Trwa ono nadal, ale jest ono już sukcesywnie wygaszane. W przypadku WNoZiGP prowadzenie zajęć w trybie tradycyjnym od 1 grudnia br., przewidując pogorszenie sytuacji epidemicznej, należy uznać za zbyt ryzykowne. Poprzez zaplanowanie zajęć na WNoZiGP w trybie zdalnym od 5 października br. uniknęliśmy potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności akademickiej.

Jeżeli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie rozważymy powrót do części zajęć w trybie tradycyjnym mając jednak na uwadze zdrowie Studentów i Pracowników.
 
 
 
 

więcej informacji

zdjęcie

Koronawirus - aktualności

Zarządzenie nr 228 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK w Toruniu na obszarze czerwonym.
 

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.) zarządza  się, co następuje:
 

§ 1

W okresie, w którym obszar obejmujący siedzibę Uniwersytetu jest obszarem czerwonym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.), z zastrzeżeniem § 2, który obowiązuje do dnia 28 lutego 2021 r., wprowadza się dodatkowe zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

§ 2

1.    Wszystkie zajęcia dydaktyczne o charakterze teoretycznym oraz zajęcia wychowania fizycznego na studiach prowadzonych w Uniwersytecie odbywają się w trybie zdalnym. Organizację kształcenia na Uniwersytecie reguluje odrębne zarządzenie rektora.
2.    Za zgodą prorektora właściwego do spraw kształcenia dopuszcza się możliwość odbywania na terenie Uniwersytetu (w trybie stacjonarnym i hybrydowym) niektórych zajęć praktycznych na Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Wydziale Sztuk Pięknych oraz na wydziałach Collegium Medicum.
3.    Wykaz zajęć, o których mowa w ust. 2, dziekani ogłaszają na stronie internetowej wydziału do dnia 20 października 2020 r.
4.    Realizacja praktyk studenckich jest możliwa za zgodą dziekana.

§ 3

Wstrzymuje się zagraniczne wyjazdy służbowe nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów Uniwersytetu.

§ 4

1.    Odwołuje się konferencje, koncerty, wystawy, zawody sportowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet.
2.    Obiekty Uniwersyteckiego Centrum Sportowego udostępnia się wyłącznie w celu:
1)    przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku sport i wellness;
2)    przygotowania sekcji sportu studenckiego do Akademickich Mistrzostw Polski;
3)    przygotowania zespołów ligowych AZS UMK Toruń do udziału w ogólnopolskich ligach państwowych.
3.    Obiekty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum oraz Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” są zamknięte dla ich użytkowników.

§ 5

Harmonogram pracy Biblioteki Uniwersyteckiej określa załącznik do zarządzenia.

§ 6

1.    Rezygnacja z zamieszkiwania w domu studenckim następuje z dniem złożenia wniosku w formie pisemnej.
2.    W przypadku opuszczenia domu studenckiego stawkę za zakwaterowanie obniża się proporcjonalnie do okresu zamieszkiwania w domu studenckim, w ten sposób, że:
1)    mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki do 15. dnia miesiąca uiszczają opłatę za pobyt w tym miesiącu w wysokości połowy stawki miesięcznej;
2)    mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki po 15. dniu miesiąca - w pełnej wysokości.
3.    Rozliczenie obniżonej opłaty i zwrot nadpłaty następuje w następnym miesiącu po okresie rozliczeniowym.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu zastosowanie mają przepisy:
1)    zarządzenia Nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 299);
2)    zarządzenia Nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 309).

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r. 

REKTOR
prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

Treść zarządzenia

więcej informacji

zdjęcie

SZKOLENIE BHP - I rok studiów

Informujemy, że szkolenie podstawowe BHP będzie można zaliczać od 15 października do 10 grudnia 2020 roku i jest to nieprzekraczalny termin.
 
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
 
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem szkolenia BiHPE.
 
Link do strony:
https://moodle.umk.pl/BHP/
 
Foreign students, please note that we have an English version of the health and safety course. Please inform us if you need access to it.

więcej informacji

Archiwum