Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Paweł Smoliński z grantem "Najlepsi z najlepszych! 4.0".

W ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nasz student Paweł Smoliński otrzymał wsparcie finansowe na uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych. Koordynatorem projektu jest dr Stefania Środa-Murawska. Projekt ten znalazł się wśród 117 ofert zatwierdzonych do finansowania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

 

więcej informacji

zdjęcie

Współpraca z Uniwersytetem w Kłajpedzie (Litwa)

Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK przebywała prof. dr Daiva Verkuleviciute-Kriukiene, prodziekan ds. Studiów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa). Pani Profesor wygłosiła wykłady dla studentów i pracowników naszego Wydziału oraz spotkała się z dziekanem dr hab. Markiem Kejną, prof. UMK. Na spotkaniu omówiono warunki dalszej współpracy naukowej i wymiany studentów.
 

więcej informacji

zdjęcie

Październibajkówka z WNoZiGP

W imieniu studentów kół naukowych naszego wydziału

zapraszamy do udziału we wspólnym „spacerze” rowerowym Pracowników, Doktorantów i Studentów, którego rozpoczęcie zaplanowano na najbliższą sobotę 19.10.2019 r. na godzinę 9:00 przed budynkiem Wydziału (wejście pod kopułą). W ramach przejazdu planowany jest także „dłuższy” postój w Osadzie Leśnej Barbarka przeznaczony na ognisko z pieczeniem kiełbasek. Obecne prognozy wskazują, że w tym dniu pogoda powinna sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. Warto zatem skorzystać z być może ostatniego w tym roku pogodnego weekendu.

 

więcej informacji

zdjęcie

Rady Rozwoju Dyscyplin

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK powołał dwie rady rozwoju dyscyplin:
- Radę Rozwoju Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna, przewodnicząca dr hab. Elżbieta Grzelak, prof. UMK;
- Radę Rozwoju Dyscypliny Kultura Fizyczna, przewodniczący dr hab. Walerij Żukow, prof. UMK.
Zadaniem Rad jest podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia tych dyscyplin i uzyskania pełnych uprawnień dyscyplin naukowych.

więcej informacji

zdjęcie

Nominacje do Zespołu ds Obszarów Wiejskich

Podczas inaugurującego posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie Panowie dr hab. prof. UMK Roman Rudnicki oraz dr Mirosław Biczkowski odebrali nominacje dla członków zespołu. Do zadań KPZK PAN należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej dotyczącej: polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w trzech wymiarach polityki spójności Unii Europejskiej oraz instytucjonalno-prawnych aspektów planowania zintegrowanego w układach funkcjonalno-przestrzennych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.

więcej informacji

zdjęcie

IMMATRYKULACJA WYDZIAŁOWA 2019

W dniu 3 października 2019 roku odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roczników studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK. 

więcej informacji

zdjęcie

Nowy numer czasopisma Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Wydany został 45 numer czasopisma Bulletin of Geography. Socio-economic Series (15 punktów MNiSW) indeksowanego w Emerging Sources Citation Index (Thomson Reuters).

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BGSS/issue/view/1616/showToc

więcej informacji

Archiwum