Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Tryb zdalny na wszystkich zajęciach WNOZIGP

Szanowni Państwo, drodzy studenci!
 
w związku z Zarządzeniem nr 228 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie
zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK w Toruniu na obszarze czerwonym WSZYSTKIE ZAJĘCIA na naszym Wydziale będą odbywać się w trybie zdalnym do odwołania.
 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przygotowanie zajęć planowanych od początku grudnia jako tradycyjne, w formie zdalnej. Na Wydziałach wymienionych w ww. Zarządzeniu nauczanie kontaktowe, w organicznym zakresie, rozpoczęło się 5 października br. Trwa ono nadal, ale jest ono już sukcesywnie wygaszane. W przypadku WNoZiGP prowadzenie zajęć w trybie tradycyjnym od 1 grudnia br., przewidując pogorszenie sytuacji epidemicznej, należy uznać za zbyt ryzykowne. Poprzez zaplanowanie zajęć na WNoZiGP w trybie zdalnym od 5 października br. uniknęliśmy potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności akademickiej.

Jeżeli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie rozważymy powrót do części zajęć w trybie tradycyjnym mając jednak na uwadze zdrowie Studentów i Pracowników.
 
 
 
 

więcej informacji

zdjęcie

Koronawirus - aktualności

Zarządzenie nr 228 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK w Toruniu na obszarze czerwonym.
 

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.) zarządza  się, co następuje:
 

§ 1

W okresie, w którym obszar obejmujący siedzibę Uniwersytetu jest obszarem czerwonym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.), z zastrzeżeniem § 2, który obowiązuje do dnia 28 lutego 2021 r., wprowadza się dodatkowe zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

§ 2

1.    Wszystkie zajęcia dydaktyczne o charakterze teoretycznym oraz zajęcia wychowania fizycznego na studiach prowadzonych w Uniwersytecie odbywają się w trybie zdalnym. Organizację kształcenia na Uniwersytecie reguluje odrębne zarządzenie rektora.
2.    Za zgodą prorektora właściwego do spraw kształcenia dopuszcza się możliwość odbywania na terenie Uniwersytetu (w trybie stacjonarnym i hybrydowym) niektórych zajęć praktycznych na Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Wydziale Sztuk Pięknych oraz na wydziałach Collegium Medicum.
3.    Wykaz zajęć, o których mowa w ust. 2, dziekani ogłaszają na stronie internetowej wydziału do dnia 20 października 2020 r.
4.    Realizacja praktyk studenckich jest możliwa za zgodą dziekana.

§ 3

Wstrzymuje się zagraniczne wyjazdy służbowe nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów Uniwersytetu.

§ 4

1.    Odwołuje się konferencje, koncerty, wystawy, zawody sportowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet.
2.    Obiekty Uniwersyteckiego Centrum Sportowego udostępnia się wyłącznie w celu:
1)    przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku sport i wellness;
2)    przygotowania sekcji sportu studenckiego do Akademickich Mistrzostw Polski;
3)    przygotowania zespołów ligowych AZS UMK Toruń do udziału w ogólnopolskich ligach państwowych.
3.    Obiekty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum oraz Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” są zamknięte dla ich użytkowników.

§ 5

Harmonogram pracy Biblioteki Uniwersyteckiej określa załącznik do zarządzenia.

§ 6

1.    Rezygnacja z zamieszkiwania w domu studenckim następuje z dniem złożenia wniosku w formie pisemnej.
2.    W przypadku opuszczenia domu studenckiego stawkę za zakwaterowanie obniża się proporcjonalnie do okresu zamieszkiwania w domu studenckim, w ten sposób, że:
1)    mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki do 15. dnia miesiąca uiszczają opłatę za pobyt w tym miesiącu w wysokości połowy stawki miesięcznej;
2)    mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki po 15. dniu miesiąca - w pełnej wysokości.
3.    Rozliczenie obniżonej opłaty i zwrot nadpłaty następuje w następnym miesiącu po okresie rozliczeniowym.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu zastosowanie mają przepisy:
1)    zarządzenia Nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 299);
2)    zarządzenia Nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 309).

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r. 

REKTOR
prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

Treść zarządzenia

więcej informacji

zdjęcie

Czasopisma WNOZIGP na ICI JOURNAL MASTER LIST

W najnowszej ewaluacji czasopism ICI Journal Master List uwzględniającej rok 2019 czasopisma wydawane na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK uzyskały wysoką punktację (Index Copernicus Value – ICV):

Bulletin of Geography - Socio-economic Series - 121,09 pkt., 235 cytowań;
Journal of Education, Health and Sport (JEHS) - 100,00 pkt. 75 cytowań;
Bulletin of Geography - Physical Geography Series - 99,22 pkt., 30 cytowań.

Zachęcamy Państwa do publikowania artykułów ww. czasopismach. Szczegółowe informacje o czasopismach znajdują się na stronie.

więcej informacji

zdjęcie

SZKOLENIE BHP - I rok studiów

Informujemy, że szkolenie podstawowe BHP będzie można zaliczać od 15 października do 10 grudnia 2020 roku i jest to nieprzekraczalny termin.
 
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
 
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem szkolenia BiHPE.
 
Link do strony:
https://moodle.umk.pl/BHP/
 
Foreign students, please note that we have an English version of the health and safety course. Please inform us if you need access to it.

więcej informacji

zdjęcie

Panorama Himalajów

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej wzbogacił się o fotografię Panoramy Himalajów, która zawisła  na korytarzu przed naszą reprezentacyjną salą – Audytorium im. Prof. R. Galona. Zdjęcie podarował pan dr Tomasz Sobecki (absolwent geografii UMK z 1977 r.).

Zdjęcie zostało wykonane na kliszy czarno-białej formatu 6 x 9 cm w roku 1977 z obozu I (ok. 5200 m n.p.m.) w trakcie wspinaczki na szczyt Noszak (7492 m n.p.m.) w Hindukuszu Afgańskim w ramach wyprawy Toruńskiego Klubu Wysokogórskiego.

Pan dr T. Sobecki jest artystą fotografikiem. Uzyskał doktorat z fotografii. Wykładał fotografię jako adiunkt na uniwersytetach w Łodzi, Bydgoszczy i w Toruniu, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, ASP w Gdańsku; był visiting professor na Wydziale Designu Indian Institute of Technology w Hajdarabadzie (Indie). Jego prace znajdują się m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach oraz zbiorach prywatnych i publicznych w kraju i na świecie. Dr T. Sobecki swoje zdjęcia prezentował na indywidualnych wystawach w różnych krajach świata: Wielka Brytania (1983) – Liverpool, Coventry; Szwajcaria (1985) – Rapperswil, Finlandia (1990) - Äänekoski, Hiszpania (2010) – Barcelona, Pampeluna oraz w Kazachstanie (2011) – Astana; USA – St. Louis (1991), Chicago (2013); Australii (2014) Sydney, Indiach (2015) – Hajdarabad.

Fotorelacja z Wyprawy do Hindukuszu w 1977 r. na załączonych zdjęciach.

więcej informacji

zdjęcie

MONOGRAFIA DOM PODCIENIOWY NA ŻUŁAWACH

Pani dr inż. arch. Marta Koperska-Kośmicka, adiunkt na  Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, opublikowała monografię pt. "Dom podcieniowy na Żuławach". Bogato ilustrowana książka, licząca 414 stron, została wydana przez Instytut Kaszubski w Gdańsku. Jej publikację sfinansowano z programu Doskonała Nauka "Wsparcie monografii naukowych" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Książka uzyskała wyśmienite recenzje:
dr hab. Anna W. Brzezińska, prof. UAM - "Niewiele jest na rynku wydawniczym takich książek jak ta. Autorka, architekt i inżynier w swoich badaniach i obserwacjach wychodzi daleko poza ogląd zewnętrznej substancji architektonicznej. Mamy do czynienia z dziennikiem terenowym, w którym autorka z niezwykłym pietyzmem i dbałością o szczegóły dokumentuje znikające z krajobrazu żuławskie domy podcieniowe...".
dr hab. inż. arch Jerzy Uścinowicz (Politechnika Białostocka) - "Niniejsza publikacja, wkraczająca w świat architektury o wysokich, jednoznacznie identyfikowalnych wartościach kulturowych lokalnej społeczności (...), to praca interdyscyplinarna i wielowątkowa. Stanowi umiejętną metodyczną rejestrację dokumentów pamięci człowieka o ważnych dla jego tożsamości utworach architektury i sztuki oraz środowiska materialnego i duchowego życia".

więcej informacji

zdjęcie

ZAJĘCIA W FORMIE TRADYCYJNEJ W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 następujące zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie tradycyjnej:

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja ERASMUS+

Drodzy Studenci,
Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ na studia za granicą w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021  rozpoczyna się w dniu dzisiejszym (5 października) i  potrwa równo miesiąc, do 5 listopada 2020 r. Oferta uczelni, do których można wyjechać oraz kryteria rekrutacji znajdują się TU.

Proszę zwrócić uwagę na termin nominacji. W przypadku uczelni, na których jest on wcześniejszy niż 5 listopada proszę o dostarczenie zgłoszenia odpowiednio wcześniej, tzn. minimum 7 dni przed upływem terminu dla danej uczelni.

Mam nadzieję, że do wiosny sytuacja się unormuje i będzie można swobodnie podróżować. Warto zatem by aktywni, śmiali i żądni wiedzy oraz  wrażeń pomyśleli o erazmusowym wyjeździe. Zachęcam także do zapoznania się z posterami relacjonującymi wcześniejsze wyjazdy zamieszczonymi na stronie WNoZiGP oraz wywieszonymi na pierwszym piętrze w okolicy wind i Sali 201.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań zapraszam do pokoju 155.

#PRZYGODACZEKA!
dr hab. P. Charzyński, prof. UMK
Koordynator wydziałowy
programu ERASMUS+
pecha[at]umk.pl

więcej informacji

zdjęcie

Kursy językowe SPNJO

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK zaprasza studentów, doktorantów,  pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  na odpłatne kursy językowe.

Studentom I roku studiów, dla których nadchodzący rok akademicki oznacza rok przerwy w nauce języków, Studium oferuje kurs „Przygotowanie do lektoratu,” na poziomie B1, którego celem jest powtórzenie i usystematyzowanie gramatyki, poszerzanie słownictwa oraz doskonalenie poszczególnych sprawności językowych. Udział w kursie pomoże odświeżyć wiadomości z zakresu szkoły średniej, zanim przystąpią Państwo do zgłębiania języka specjalistycznego, stanowiącego podstawę obowiązkowego lektoratu na II roku. Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych (zajęcia raz w tygodniu w trybie on-line). Cena za godzinę tylko 13,50 zł – 405 zł za semestr (możliwość płatności w czterech ratach po 102 zł)

Wszystkich Państwa zachęcamy do udziału w kursach z native speakerami, w tym konwersacje z Amerykanką na poziomie B1 i B2, zajęcia z języka hiszpańskiego na poziomie A1 i A2 (polsko-hiszpański duet lektorów),  lub fińskiego z rodowitym Finem (kurs pod patronatem Honorowego Konsula Finlandii w Toruniu) na poziomie A1 i A2. Godnym polecenia jest również kurs przygotowawczy do First Certificate in English oraz do międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego ogólnego TELC na poziomie B1/B2. Popularnością cieszy się również kurs języka rosyjskiego – poziomy A1 i A2 oraz konwersacje na poziomie B1, a także absolutna NOWOŚĆ – język norweski od podstaw.

Jak zawsze, oferujemy wysoką jakość zajęć, atrakcyjne ceny z systemem ratalnym oraz komfort nauki zdalnej.

Więcej informacji na stronach internetowych:

https://spnjo.umk.pl/kursy/kursy-doskonalace/  oraz https://www.facebook.com/SPNJO.UMK/

Informacji telefonicznych udzieli sekretariat SPNJO, tel. 56 611 42 12 lub 56 611 42 13.

więcej informacji

Archiwum