Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Podziękowania dla Profesora Sławomira Goneta

obrazek:

Z początkiem nowego roku akademickiego na zasłużoną emeryturę przeszedł profesor Sławomir S. Gonet. Podziękowania za wieloletnią pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu złożyła Panu Profesorowi Rada Wydziału Nauk o Ziemi, na swoim ostatnim posiedzeniu, w dniu 20 września 2019 r.

 

Prof. dr hab. Sławomir Gonet jest absolwentem chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską zrealizował pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Basińskiego w roku 1971. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych został nadany Panu Profesorowi  w 1980 r. przez Radę Wydziału Rolniczego ATR w Bydgoszczy na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Badania sorpcji jonów Cu2+ przez gleby, napisanej pod kierunkiem prof. dr. Wojciecha Wiśniewskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego prof. S. Gonet uzyskał w roku 1989 na podstawie rozprawy pt. Właściwości kwasów huminowych gleb o zróżnicowanym nawożeniu. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał w roku 1996.

Profesor Gonet rozpoczął karierę zawodową jako asystent stażysta w Zakładzie Chemii Fizycznej UMK, w latach 1971-72. Przez kolejne 33 lata pracował na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy (dawniej Wydział Rolniczy ATR). W latach 1992-1993 oraz 1994-2004 pełnił tam funkcję Kierownika Katedry Chemii Środowiska. Od 2001 r. prof. S. Gonet był pracownikiem Zakładu Gleboznawstwa Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Wydziału Nauk o Ziemi) UMK.

Profesor Sławomir Gonet jest autorem około 200 publikacji naukowych oraz licznych opracowań, które zostały wdrożone do praktyki. Profesor specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą fizykochemią i geochemią środowiska. Do głównych nurtów Jego zainteresowań badawczych należą: właściwości i transformacje substancji humusowych różnego pochodzenia oraz ich zastosowanie w rolnictwie, wpływ mineralnego i organicznego nawożenia na bilans i właściwości próchnicy gleb, a także problemy utylizacji odpadów przemysłowych, w aspekcie ochrony środowiska glebowego. Warto podkreślić, że Profesor był jednym z pierwszych w Polsce specjalistów w zakresie analizy termicznej, spektroskopii i wiskozymetrii substancji humusowych.

Profesor S. Gonet Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Substancji Humusowych, którego był wieloletnim prezesem i wiceprezesem. Aktywnie uczestniczył także w pracach Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, m.in. jako jego wiceprezes i przewodniczący Oddziału Bydgoskiego. Jest członkiem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Polskiej Akademii Nauk, był także delegatem Polski do zespołu Komisji Europejskiej opracowującego Strategię Tematyczną Ochrony Gleb UE.

Profesor S. Gonet wypromował 6 doktorów i ponad 100 magistrów, inżynierów i licencjuszy. Ponadto był recenzentem w 25 przewodach habilitacyjnych i w 13 postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Za swoją pracę został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką PTG.

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Sławomirowi Gonetowi za ogrom przekazanej wiedzy, zawsze okazywaną gotowość do niesienia pomocy i wspierania nas swoim doświadczeniem oraz za współtworzenie życzliwej i akademickiej atmosfery.

pozostałe wiadomości