Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Profesor dr hab. Włodzimierz Marszelewski

obrazek:

W dniu 28 listopada 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydał postanowienie o nadaniu tytułu profesora nauk ścisłych i przyrodniczych dr. hab. Włodzimierzowi Marszelewskiemu prof. UMK. Panu Profesorowi składamy serdecznie gratulacje i życzenia zdrowia oraz dalszej owocnej pracy naukowej i dydaktycznej.

Prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski jest absolwentem Uniwersytetu M. Kopernika (geografia). Początkowo interesował się hydrologią obszarów polarnych, a następnie limnologią i gospodarką wodną. Tematem jego pracy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Churskiego były „Cechy fizyczno-chemiczne jezior Pojezierza Dobrzyńskiego oraz ich zróżnicowanie w zależności od warunków naturalnych i antropopresji”. W 2007 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi na podstawie rozprawy pt. „Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski Północno-Wschodniej”. Od ponad 10. lat zajmuje się głównie identyfikacją rodzajów i zakresów wpływu zmian klimatycznych na ustrój termiczno-lodowy rzek i jezior oraz skutków z tym związanych, a także gospodarowaniem zasobami wodnymi, w tym Prawem wodnym. Kierował naukowymi projektami krajowymi i międzynarodowymi, a także zespołami prowadzącymi badania hydrologiczne obszarów związanych m.in. z górnictwem węglowym i miedziowym oraz planowaniem małej retencji. Jest autorem lub współautorem ponad 200. publikacji. Wyniki swoich badań przedstawiał podczas kilkunastu konferencji międzynarodowych (m.in. w Chinach, Japonii, Kenii, Meksyku, Macedonii Północnej, Rosji, Rumunii i USA) i ponad 50. konferencjach krajowych. Recenzował kilka wniosków grantowych (MNiSW, NCN). Był także redaktorem naukowym 7. monografii oraz współredaktorem podręcznika akademickiego „Hydrologia Polski”, recenzentem 5. książek i ponad 20. artykułów naukowych, głównie w czasopismach zagranicznych. Wielokrotnie był powoływany przez sądy jako biegły z zakresu hydrologii. Jest członkiem kilku międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych, a także Rady Naukowej Parku Narodowego Bory Tucholskie. Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Limnologicznego (PTLim), które zostało utworzone z jego inicjatywy w 2001 roku. W tym samym roku zainicjował wydawanie oficjalnego czasopisma PTLim „Limnological Review”, którego został pierwszym redaktorem. Dotychczas wypromował 5. doktorów oraz ponad 60. magistrów i licencjatów. Był recenzentem w 10. postępowaniach habilitacyjnych oraz w 6. przewodach doktorskich. Od 2009 roku pełni funkcję kierownika Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu.

pozostałe wiadomości