Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Obrona doktoratu Pauliny A. Rutkowskiej

obrazek:

W dniu 26.06.2020 r. na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi i Środowisku UMK w Toruniu odbyła się obrona rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Anny Rutkowskiej. Pracę pod tytułem „Przebieg procesu bielicowania w cyklu uprawy monokultur sosnowych w wybranych obszarach piaszczystych Polski Północnej” Doktorantka zrealizowała pod opieką promotora dr hab. Michała Jankowskiego, prof. UMK i promotora pomocniczego dr hab. Piotra Sewerniaka, prof. UMK. Recenzentami byli prof. dr hab. Marek Drewnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prof. dr hab. Oimahmad Rahmonov z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pani Doktor Paulina A. Rutkowska jest absolwentką studiów geograficznych I i II stopnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, o specjalności nauczanie geografii i biologii. Pracę magisterską pt.: „Stopień zbielicowania gleb w różnowiekowych drzewostanach sosnowych na wydmach Kotliny Toruńskiej”, przygotowaną pod opieką prof. dr hab. Renaty Bednarek obroniła w roku 2013. Temat pracy doktorskiej realizowała w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi (obecnie Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej) UMK. Doktorantka, jak dotąd, jest współautorką 3 recenzowanych prac naukowych (jednego artykułu w czasopiśmie punktowanym na liście MNiSW oraz dwóch rozdziałów w monografiach naukowych). Wyniki swoich badawczych dociekań opublikowała także w formie blisko 20 streszczeń oraz prezentowała na kilkunastu konferencjach naukowych. Zainteresowania naukowe, koncentrujące się na zagadnieniach gleboznawczych związanych z uwarunkowaniami i przebiegiem procesu bielicowania w glebach piaszczystych, Pani dr P.A. Rutkowska łączy z aktywną pracą zawodową w szkolnictwie. Obecnie naucza geografii w aż trzech różnych szkołach.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 obrona odbyła się trybie „hybrydowym”. Wygłoszenie przez Doktorantkę autoreferatu, odczytanie recenzji i dyskusja odbyły się w sali multimedialnej Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK. Uczestnictwo członków Rady Dyscypliny oraz Gości było zapewnione w trybie on-line.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy dalszych sukcesów!

pozostałe wiadomości