Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Habilitacja dr Jadwigi Biegańskiej

obrazek:

W dniu 14.07.2020 r. Rada Dyscypliny Naukowej Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała Jadwidze Biegańskiej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Podstawą do nadania stopnia było osiągnięcie naukowe – monografia autorska pt. „Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce” (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, Toruń).

Jadwiga Biegańska ukończyła studia magisterskie na kierunku socjologia i geografia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Część swoich studiów odbyła na University of Porto. W 2010 r. obroniła doktorat na Wydziale Nauk o Ziemi UMK, a następnie rozpoczęła pracę w Katedrze Studiów Miejskich i Rekreacji (obecnie Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego). Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół społecznych aspektów funkcjonowania miast i wsi, na ich tle rozpatrując przede wszystkim problemy związane z kształtowaniem strefy podmiejskiej.

Na dorobek publikacyjny Jadwigi Biegańskiej składa się ponad 120 opracowań naukowych i kartograficznych o łącznej wartości ponad 730 punktów wg MNiSW. Rezultaty jej badań, prowadzonych często we współpracy z naukowymi ośrodkami zagranicznymi (Szwecja, Łotwa, Niemcy, USA, Belgia, Wielka Brytania, Macedonia) i krajowymi, przedstawiane były na licznych konferencjach, w tym w Szwecji, Danii, USA, Hiszpanii, Szwajcarii, Niemczech, Niderlandach i in. Regularnie jest zapraszana i podejmuje się recenzji artykułów w uznanych czasopismach naukowych, jak i projektów badawczych. Bierze udział w przygotowaniu ekspertyz oraz dokumentów strategicznych. Potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych przez nią badań było zaproszenie jej w charakterze eksperta przez międzynarodową organizację Mistra Urban Futures (MUF) do wzięcia udziału w prestiżowym seminarium dotyczącym innowacyjnych rozwiązań miejskich oraz powołanie do Toruńskiego Centrum Doskonałości w obszarze badawczym „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko” (IMSErt – Interacting Minds, Societies, Environments).

Jadwiga Biegańska angażuje się także w działalność dydaktyczną. Nieprzerwanie od 2009 r. prowadzi wykłady, ćwiczenia i zajęcia terenowe w języku angielskim, głównie dla studentów programu Erasmus+. Uczestniczyła w programie mobilności dla nauczycieli akademickich prowadząc zajęcia na uniwersytetach w Bratysławie, w Wilnie i w Porto. Była laureatką konkursu JM Rektora UMK w zakresie Nowoczesnych Metod Nauczania. Trzykrotnie była mentorem kursu „Urban revitalization of Ghent” połączonego z wyjazdem studyjnym i realizowanego we współpracy z Ghent University. Prowadziła kursy akredytowane. Od 2018 r. jest koordynatorem wysoko jakościowych staży dla studentów kierunku turystyka i rekreacja w ramach projektu „Geokompetencje w praktyce drogą do sukcesu”. Podejmuje się także działań popularyzatorskich, prowadząc m.in. wykłady i prelekcje dla uczniów szkół średnich, nauczycieli i samorządowców. W 2015 r. zainicjowała, a obecnie jest koordynatorem cyklu spotkań studentów przebywających na UMK w ramach programu Erasmus + oraz studentów-cudzoziemców studiujących na UMK z dziećmi oraz młodzieżą z toruńskich i bydgoskich placówek oświatowych. Spotkania mają na celu budowanie dialogu międzykulturowego i przełamywanie stereotypów.  

pozostałe wiadomości