Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

ZAJĘCIA W FORMIE TRADYCYJNEJ W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

obrazek: fot.Julia M Cameron - Pexel]
fot. Julia M Cameron - Pexel

 

Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 następujące zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie tradycyjnej:

 

 

GEOGRAFIA, I STOPIEŃ:

1 rok    

- Technologie informacyjne

- Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia (rozszerzone)

- Kartografia i topografia

2 rok    

- Hydrochemia 

- Grafika komputerowa

- Teledetekcja i systemy satelitarne

- GIS w hydrologii i glacjologii

 

GEOGRAFIA, II STOPIEŃ:

1 rok    

- Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia (rozszerzone)

- Geologia a formy krajobrazu

- Zmiany środowiska przyrodniczego w Polsce

- Techniki komputerowe i GIS w badaniach geograficznych

2 rok    

- Gleboznawstwo stosowane

 

GEOINFORMACJA ŚRODOWISKOWA, II STOPIEŃ:

1 rok    

- Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia (rozszerzone)

- Geologia i geomorfologia

- Geografia gleb

- Oprogramowanie GIS Desktop I

- Oprogramowanie użytkowe (A-ECDL)

- Podstawy geodezji z elementami fotogrametrii

2 rok    

- Geostatystyczne metody badań środowiska geograficznego

- Technologie sieciowe i aplikacje mobilne

- Metody fotogrametryczne w analizie powierzchni terenu

- Wizualizacja danych przestrzennych z elementami kartografii internetowej

- GIS w hydrologii i glacjologii

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I STOPIEŃ:

1 rok    

- Technologie informacyjne

- Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia (rozszerzone)

- Geologia stosowana

- Podstawy geodezji i kartografii

2 rok    

- Gospodarka wodna

- Systemy informacji geograficznej z elementami katastru

3 rok    

- Współczesne metody pozyskiwania danych oraz generowania i wizualizowania przestrzeni

- Zasoby danych przestrzennych

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GEOZARZĄDZANIE, II STOPIEŃ:

1 rok    

- Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia (rozszerzone)

2 rok    

- Analiza laboratoryjna próbek glebowych oraz analiza statystyczna wyników badań

- Rewitalizacja ekosystemów

- Zasoby przyrody ożywionej i ich znaczenie w rekultywacji systemów przyrodniczych

- Laboratorium rozwoju regionalnego

- Ochrona i rekultywacja elementów przyrody nieożywionej

- Geodane i geoanalizy w optymalizacji rozwoju przestrzeni terenów wiejskich

- Aplikacyjny wymiar gospodarki przestrzennej (zdalne/tradycyjne)

 

SPORT i WELLNESS, I STOPIEŃ:

3 rok    

- Balneologia i klimatoterapia

 

TURYSTYKA I REKREACJA, I STOPIEŃ:

1 rok    

- Technologie informacyjne    

- Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia (rozszerzone)

- Procesy kształtujące krajobrazy Ziemi

2 rok    

- Podstawy ekologii i ochrony środowiska

3 rok    

- Systemy rezerwacyjne i hotelarskie

- Turystyka kulinarna (spec. KiORT)

 

TURYSTYKA I REKREACJA, II STOPIEŃ:

1 rok    

- Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia (rozszerzone)

- Fotografia turystyczna

- Strony internetowe i social media w informacji i promocji turystycznej

- Klimatoterapia i geologia uzdrowiskowa

- Systemy informacji geograficznej i komputerowa redakcja map

- Grafika komputerowa

- Terapia leśna

2 rok    

- Fotografia turystyczna

- Strony internetowe i social media w informacji i promocji turystycznej

- Klimatoterapia i geologia uzdrowiskowa

- Systemy informacji geograficznej i komputerowa redakcja map

- Grafika komputerowa

- Terapia leśna

 

INNE:

- Sacrum and Profanum - Religious and Pilgrimage Tourism (część terenowa zajęć ogólnouniwersyteckich, semester zimowy)

- Podstawy geologii z petrografią (przedmiot realizowany na Wydziale Sztuk Pięknych UMK na kierunku: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, spec. konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego, I stopień, II rok)

 

Wyżej wymienione zajęcia rozpoczną się w formie tradycyjnej na początku grudnia br. (plan tych zajęć oraz inne informacje podamy w odrębnym komunikacie). Zajęcia te zostaną zorganizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego. 

 

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK
Dziekan WNoZiGP

pozostałe wiadomości