Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

70 punktów dla BGSS

obrazek:

Wydawane od 2002 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarce Przestrzennej czasopismo Bulletin of Geography. Socio-economic Series (BGSS) otrzymało 70 pkt. w najnowszym wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pani prof. dr hab. Danieli Szymańskiej oraz całemu Zespołowi Redakcyjnemu składamy najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za ogromny wkład pracy. Czasopismo pod koniec 2020 r. opublikowało 50 numer.

BGSS jest recenzowanym czasopismem dla specjalistów zainteresowanych aktualnym stanem wiedzy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Tematyka artykułów w  BGSS obejmuje zarówno teoretyczne-metodologiczne, jak i badania empiryczne badania w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, międzynarodowej). BGSS to platforma międzynarodowej wymiany myśli naukowej badaczy z Europy, Ameryki i innych regionów świata, a także przestrzeń do debaty nad współczesnymi problemami, wyzwaniami, koncepcjami badawczymi i ich wpływem na kształtowanie geografii społeczno-ekonomicznej jako dyscypliny naukowej. BGSS publikuje artykuły geografów, architektów i urbanistów, ekonomistów, socjologów, demografów, GIS oraz specjalistów z wielu innych pokrewnych dyscyplin. 95% autorów jest afiliowanych zewnętrznie, w tym 70% procent autorów ma afiliacje zagraniczne. Warto zauważyć, że około 80% recenzentów artykułów naukowych to osoby spoza Polski. Advisory Council BGSS jest również bardzo umiędzynarodowiony - składa się z 47 uznanych naukowców z całego świata  - 41 z ośrodków zagranicznych, co stanowi ponad 88% składu rady. W jego skład wchodzą wybitni specjaliści o bardzo wysokich wskaźnikach cytowań na Web of Science (WoS).

Wysoką jakość naukową BGSS zapewnia również profesjonalna 25 osobowa Redakcja BGSS (8 osób z zagranicy; 10 z UMK, 7 z innych ośrodków naukowych w Polsce). O zasięgu BGSS świadczy stale rosnąca liczba artykułów (tak krajowych, jak i  zagranicznych - z wysokimi wskaźnikami cytowań w bazie WoS). Wskaźnik odrzuceń wynosi aż 60-65%. Czasopismo BGSS cieszy się dużym uznaniem i prestiżem w środowisku naukowym. Artykuły publikowane w BGSS znajdują się w 61 bazach, w tym  na WoS All Databases Clarivate Analytics oraz w Scopus.

Zachęcamy Państwo do nadsyłania artykułów. Szczegółowe informacje o czasopiśmie wraz z instrukcją dla autorów znajdują się na stronie.

Wykaz punktacji czasopism MEiN znajduje się na stronie.

pozostałe wiadomości