Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Obrona doktoratu - Marcin Sykuła

obrazek:

W dniu 19 marca 2021 r. podczas posiedzenia Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi i Środowisku UMK w Toruniu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej magistra Marcina Sykuły. Pan Marcin uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pod tytułem „Zmiany zasięgu gleb organicznych w krajobrazach młodoglacjalnych w drugiej połowie XX wieku”, napisanej pod opieką dr. hab. Michała Jankowskiego, prof. UMK. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. Andrzej Łachacz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr hab. Marek Podlasiński, prof. ZUT, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Na wniosek obydwu Recenzentów Rada Dyscypliny podjęła decyzję o jej wyróżnieniu.

Doktor Marcin Sykuła jest absolwentem studiów geograficznych 1 i 2 stopnia na naszym uniwersytecie. Pracę magisterską pod tytułem „Zmiany stanu i zasięgu gleb organicznych w drugiej połowie XX wieku na Kujawach Czarnych w świetle materiałów kartograficznych i teledetekcyjnych” przygotował pod opieką prof. dr hab. Renaty Bednarek i obronił w 2014 roku. Pracę doktorską realizował w kolejnych latach, w ramach studiów doktoranckich z zakresu geografii. W latach 2018-2019 Doktorant pracował na stanowisku asystenta w Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, oddział w Toruniu. Od października 2019 roku jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu, WNoZiGP UMK w Toruniu.
Pan Marcin Sykuła, jak dotąd, jest współautorem 7 artykułów naukowych oraz 3 rozdziałów w publikacjach monograficznych oraz ponad 30 streszczeń konferencyjnych. Jego zainteresowania naukowe i dorobek koncentrują się wokół zagadnień z zakresu gleboznawstwa, ale także innych dziedzin nauk przyrodniczych, geoarcheologii oraz technologii GIS.
W wolnym czasie pan doktor M. Sykuła zajmuje się projektowaniem graficznym. Należy zaznaczyć, że jego projekty i pomysły zyskują szerokie uznanie, a niektóre już na dobre wpisały się w estetykę wielu ważnych branżowych wydarzeń naukowych. Pan Marcin jest autorem pomysłu na logo Gleby Roku (popularyzacyjna akcja PTG), autorem logo corocznej Krajowej Platformy Glebowej (cykliczna ogólnopolska konferencja organizowana przez IUNG-PIB), logo międzynarodowego projektu Share Your Soils (SYStem), czy logo międzynarodowej konferencji mikromorfologicznej, która odbędzie się w 2022 roku w Krakowie.
Panu Doktorowi Marcinowi Sykule serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz satysfakcji z pracy ze studentami :)

pozostałe wiadomości