Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

GEOGRAFIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA – NOWY KIERUNEK STUDIÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Bogusław Pawłowski

W dniu 29 marca 2022 r. Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyjął uchwałę o ustaleniu programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska. Oznacza to, że od 1 października 2022 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej rozpoczniemy kształcenie na tym kierunku, jednocześnie wygaszamy kierunek geografia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie Wydziału oraz podjęcia studiów na kierunku geografia i kształtowanie środowiska w największym ośrodku geograficznym w Polsce północnej, w akademickim mieście Toruniu.

Studia

Interdyscyplinarne studia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska łączą zagadnienia z zakresu nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Pozwalają zrozumieć relacje jakie zachodzą między człowiekiem a przyrodą.

W trakcie 3 lat studiów studenci uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności do analizowania i interpretowania w sposób kompleksowy procesów i zjawisk przyrodniczych oraz społecznych zachodzących w środowisku geograficznym. Potrafią wyjaśnić rozkład przestrzenny zjawisk przyrodniczych oraz różnych form działalności gospodarczej człowieka. Studia te przygotują  absolwentów do rozwiązywania problemów współczesnego świata związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska, w którym bezpieczeństwo zasobów i systemów podtrzymujących życie jest zagrożone przez narastającą antropopresję.

W trakcie studiów znaczną część zajęć stanowią zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń, laboratoriów oraz zajęć komputerowych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS) i informacji obrazowej. Studenci potrafią pozyskiwać, przetwarzać i wykorzystywać różnorodne dane przestrzenne, a także zdobywają umiejętności wykonywania zaawansowanych analiz. W programie studiów istotną część stanowią zajęcia terenowe w kraju i za granicą oraz praktyki w instytucjach zewnętrznych, podczas których studenci poznają specyfikę pozyskiwania danych o środowisku i społeczeństwie oraz stosują metody analizy danych, obsługują i wykorzystują aparaturę pomiarową i badawczą. Po III semestrze studenci mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek kształcenia: nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia człowieka. Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł licencjata.

Co po studiach?

Absolwenci kierunku geografia i kształtowanie środowiska będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, a także mogą podejmować pracę w charakterze geoanalityka na różnych szczeblach administracji samorządowej i rządowej oraz w służbach państwowych odpowiedzialnych za np. zarządzanie kryzysowe oraz ochronę środowiska i racjonalną gospodarkę jego zasobami, za badania opinii społecznych. Są dobrze przygotowani do pracy w placówkach naukowo-badawczych, krajowych i zagranicznych instytucjach monitorujących stan środowiska, firmach konsultingowych przygotowujących opracowania planistyczne (np. ocena oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, audyty krajobrazowe), czy też w pracowniach zajmujących się geomarketingiem (np. studia lokalizacyjne) albo w firmach zajmujących się tworzeniem numerycznych opracowań tematycznych.  

pozostałe wiadomości