Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Najlepsi na WNOZIGP

Zdjęcie ilustracyjne

18 września wybrani zostali najlepsi - Absolwent i Student Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki przestrzennej UMK.

Najlepszą Absolwentką WNOZIGP została Agata Lewandowska, która ukończyła studia magisterskie na kierunku geografia. Pani Agata uzyskała nie tylko wysoką średnią z wszystkich ocen (4,75) ale też w trakcie studiów odznaczała się wyjątkową aktywnością naukową i organizacyjną. Opiekunką laureatki konkursu jest Prof. Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Poniżej prezentujemy osiągnięcia Pani Agaty Lewandowskiej:

Publikacje naukowe (łączny IF: 19.3; 490 pkt MEiN)

 • Verma, P., Chodkowska-Miszczuk, J., Lewandowska, A., Wiśniewski, Ł., 2023. Local resilience for low-carbon transition in Poland: Frameworks, conditions and opportunities for Central European countries. Sustainable Development, vol. 31, issue 3, pp. 1278-1295. https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0020. (IF: 12.5; punkty: 100; cytowania: 1)
 • Chodkowska-Miszczuk, J., Kuziemkowska, S., Verma, P., Martinat, S., Lewandowska, A., To know is to accept. Uncovering the perception of renewables as a behavioural trigger of rural energy transition. Moravian Geographical Reports, tom 30, zeszyt 4, ss. 311-323. https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0020. (IF: 2.5; punkty: 70; cytowania: 1)
 • Lewandowska, A., Chodkowska-Miszczuk, J., 2022. The role of participation in the development of the smart city idea: frameworks, opportunities, mechanisms. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 57(57):93-111. https://doi.org/10.12775/bgss-2022-0025. (IF: 1.1; punkty: 140; cytowania: 1)
 • Chodkowska-Miszczuk, J., Lewandowska, A., Dziedzictwo naukowo-techniczne w przestrzeni turystycznej miasta w perspektywie osób młodych. Turystyka Kulturowa, 3 (120). (punkty: 40; cytowania: 1)
 • Chodkowska-Miszczuk, J., Kola-Bezka, M., Lewandowska, A., Martinat, S., 2021. Local Communities' Energy Literacy as a Way to Rural Resilience-An Insight from Inner Peripheries. Energies, 14(9):2575. https://doi.org/10.3390/en14092575. (IF: 3.2; punkty: 140; cytowania: 1)

Udział w  konferencjach międzynarodowych

 • - Współautorstwo referatu (autor referujący) pt. “In between giants - the challenges of building resilience in the rural areas in the hinterland of two large urban centers” wygłoszonego podczas 8th Central European Conference in Regional Science “Resilience of Cities and Regions in an Uncertain Time” (21-23.11.2022)

 

Udział w  konferencjach krajowych

 • Referat pt. “Rzeką podzieleni: położenie geograficzne oraz administracyjne - przeszkoda czy szansa budowania rezyliencji obszarów wiejskich?” wygłoszony podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński (21-23.10.2022)
 • Współautorstwo referatu (autor nie referujący) pt. “Inteligentne wsie jako wsie odporne na zagrożenia - aspekty społeczno-ekonomiczne i przestrzenne” wygłoszonego podczas XXXVII Seminarium Geografii Wsi. (15-16.09.2022)
 • Referat pt. "Smart city - miejskie panaceum czy placebo? Koncepcja miasta inteligentnego w świetle dokumentów miejskich a perspektywa społeczeństwa. Przykład Bydgoszczy" wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dni Planisty: Strategie - plany - analizy" organizowanej przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (7-8.04.2022)
 • Współautorstwo referatu (autor nie referujący) pt. “Partycypacja społeczna kluczem rozwoju miast inteligentnych? Perspektywa polityczna vs. perspektywa społeczna” wygłoszonego podczas 7. Annual Meeting ERSA Sekcja Polska “Miasta i regiony w perspektywie starej i nowej polityki europejskiej” (3-4.12.2021)
 • Referat pt. "Rozwój miast według idei smart city. Przykład Bydgoszczy wygłoszony podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński. (22-24.10.2021)

Działalność organizacyjna i role studenckie

 • Członkini Studenckiego Forum Young Universities for the Future of Europe (YUFE) w grupie roboczej “YUFE in our cities) (kwiecień 2022 - czerwiec 2023)
 • Członkini Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMK (Sekretarz Koła w roku akademickim 2021/2022)
 • Wolontariuszka podczas 20. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (kwiecień 2022)
 • Wolontariuszka podczas VIII edycji Wielkiego Testu Wiedzy Geograficznej organizowanego przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK (kwiecień 2022)

Stypendia

 • Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023
 • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023

Szkolenia i warsztaty

 • Uczestnictwo w międzynarodowym Intensive Study Program MOTION (5-11.12.2021)
 • Uczestnictwo w programie szkoleniowym LOGOS realizowanym w ramach IBUD UMK (26-27.03.2022)

Inne

 • Kierowniczka projektu grantowego w ramach programu GRASP organizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt)” (Projekt pt. "Functional and socio-spatial aspects of urban transformation and the smart city concept. Insights from Bydgoszcz")
 • III miejsce w kategorii prace inżynierskie i licencjackie w konkursie na najlepsze prace dyplomowe o Bydgoszczy organizowanym przez Urząd Miasta Bydgoszczy (praca licencjacka pt. “Od miasta industrialnego do inteligentnego. Przeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast na przykładzie Bydgoszczy”
 • Wyjazd na uczelnię Universita degli Studi di Siena (Włochy) w ramach programu Erasmus+ (semestr letni 2023)

 

Najlepszym Studentem WNOZIGP został Mateusz Kowalski, słuchacz 2 roku na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie. Pan Mateusz uzyskał średnią 5,00 (!) i w ostatnim roku odznaczał się wyjątkową aktywnością naukową i organizacyjną. Opiekunem laureata konkursu jest dr hab. Inż. Krzysztof Rogatka, prof. UMK. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Poniżej prezentujemy tegoroczne osiągnięcia Pana Mateusza Kowalskiego:

 

 

Publikacje naukowe (łączny IF: 7,1; 140 pkt MEiN)

 • Rogatka, K., Kowalski, M. & Starczewski, T. (2023). Less important space? Spatial planning in small towns in Poland. Land Use Policy 130: 106674. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106674 (IF 7,1; 140 pkt).

 

Udział w konferencjach międzynarodowych

 • III International Scientific and Practical Conference “Formation of sustainable land use: problems and prospects”, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv (online), 17-18 November 2022.

 

Udział w konferencjach krajowych

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Dni planisty: Miasta odporne”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 13-14 kwietnia 2023.
 • Kongres Geografii Polskiej 2023, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 31 maja – 3 czerwca 2023.

 

Działalność organizacyjna i role studenckie

 • Starosta roku
 • Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WNoZiGP
 • Reprezentant studentów w Radzie Dziekańskiej WNoZiGP
 • Reprezentant studentów w Radzie Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
 • Prezes Studenckiego Koła Naukowego „Kreatorzy Przestrzeni”
 • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna

 

Stypendia

 • Stypendium JM Rektora 2022/2023
 • Stypendium naukowe w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych 2022/2023
 • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia 2022/2023

 

Szkolenia i warsztaty

 • Szkolenia w ramach projektu „Akademia Liderów Innowacji - pilotaż” wdrażanego przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK (luty 2022-obecnie).

 

 • Szkolenia w ramach projektu „Geokompetencje w praktyce – drogą do sukcesu”: (1) Zaawansowane wykorzystanie QGIS; (2) Zintegrowane i obywatelskie kształtowanie przestrzeni; (3) Szkolenie z obsługi systemów bezzałogowych statków powietrznych w kategorii otwartej A1/A3 oraz kategorii szczególnej NSTS-01 (semestr letni 2022/2023).

 

Staże

 • Staż zawodowy: Stażysta – asystent ds. planowania przestrzennego w Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (oddział w Toruniu) w ramach programu „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” – Moduł 3 (sierpień-listopad 2022).

 

 • Praktyki zawodowe objęte programem studiów: Wydział Środowiska i Ekologii UM Torunia (sierpień 2023)

 

Udział w projektach

 • Pomysłodawca projektu „Kampus UMK bez barier” (zwiększenie dostępności przestrzeni miasteczka akademickiego UMK dla osób z niepełnosprawnościami), członek uniwersyteckiego UrbanLab realizującego przedsięwzięcie (rok akademicki 2022/2023).
 • Uczestnik projektu „Akademia Liderów Innowacji - pilotaż” wdrażanego przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK (szkolenia+grant) (luty 2022-obecnie).
 • Uczestnik programu rozwoju kompetencji zawodowych: „Geokompetencje w praktyce – drogą do sukcesu” na WNoZiGP UMK w roku akademickim 2022/2023.
 • Współpraca z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu w ramach realizacji projektu grantowego pt. „Toward inclusive urban mobility – A study of accessibility for people with disabilities in Toruń, Poland”. Grant pozyskany w ramach inicjatywy „Impetus4CS (Impetus for Citizen Science)” wdrażanej przez King’s College London wraz z instytucjami partnerskimi, dofinansowanej z Programu Ramowego Unii Europejskiej „Horyzont Europa” (od maja 2023).

 

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych

 • International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights
 • UrbanLab Toruń

 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 • Pracownia Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu (Współpraca z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu w ramach realizacji projektu grantowego pt. „Toward inclusive urban mobility – A study of accessibility for people with disabilities in Toruń, Poland”. Grant pozyskany w ramach inicjatywy „Impetus4CS (Impetus for Citizen Science)” wdrażanej przez King’s College London wraz z instytucjami partnerskimi, dofinansowanej z Programu Ramowego Unii Europejskiej „Horyzont Europa”);
 • Wydział Środowiska i Ekologii UM Torunia (jako instytucja współpracująca w projekcie grantowym „Akademia Liderów Innowacji”).

Inne

 • Organizator i prowadzący wydarzenie „Kampus UMK okiem urbanisty” podczas 21. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (kwiecień 2023);
 • Współorganizator stażu naukowego na WNoZiGP, m. in. kwerendy terenowej dla naukowców z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w kwietniu 2023.

 

 

pozostałe wiadomości