Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Nowy profesor w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku

Zdjęcie ilustracyjne

Na mocy postanowienia Prezydenta RP opublikowanego w Monitorze Polskim 28 września 2023 r. do profesorskiego grona dołączył prof. dr hab. Piotr Hulisz.

Prof. dr hab. Piotr Hulisz ukończył studia geograficzne o specjalności gleboznawstwo ekologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1997).  Jest zatrudniony na UMK od 1998 roku, obecnie w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Tytuł doktora nauk o Ziemi otrzymał w 2005 roku na podstawie rozprawy pt. „Wieloaspektowe badania gleb zasolonych w Polsce pod kątem weryfikacji ich pozycji systematycznej” (promotor: dr hab. Urszula Pokojska), a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2014 r. na podstawie monografii pt. „Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływania wód Bałtyku”.

Dorobek naukowy prof. dr hab. P. Hulisza obejmuje ponad 90 pełnotekstowych, recenzowanych publikacji naukowych oraz monografie. Wiele prac zostało opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak np.: „Science of the Total Environment”, „Land Degradation and Development” i „Catena”. Prof. P. Hulisz jest ekspertem w zakresie gleb zasolonych i zasiarczonych, a także gleb miejskich. Jest aktywnym członkiem EF “Microbiology, Soil Science, Food Quality and Agricultural Genetics (OBSIDIAN) oraz był liderem PZB “Urban Soil Environment” (USE), zespołów badawczych działających w ramach ID-UB. Efektem badań w tych interdyscyplinarnych zespołach są liczne prace dotyczące analizy zależności roślinno-glebowych oraz mikrobiologiczno-glebowych. Realizował granty badawcze finansowane ze środków krajowych i brał udział w projektach międzynarodowych. Jest członkiem dwóch grup roboczych Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS): „SUITMA: Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas Working Group” i „Acid Sulfate Soils Working Group”. Swoje doświadczenia badawcze wykorzystuje także we współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.   

Prof. dr hab. Piotr Hulisz jest pomysłodawcą i głównym realizatorem projektu utworzenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Laboratorium Analiz Środowiskowych, nad którym sprawuje opiekę od 2019 roku. Kieruje także pracą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku (kadencja 2019-2024). Do innych aspektów działalności organizacyjnej należą: pełnienie funkcji przewodniczącego Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (od 2015) oraz redaktora tematycznego w dwóch krajowych czasopismach naukowych z IF: Bulletin of Geography. Physical Geography Series i Soil Science Annual.

Działalność naukowo-badawcza i organizacyjna Prof. P. Hulisza była wielokrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za długoletnią działalność organizacyjną w Polskim Towarzystwie Gleboznawczym otrzymał w bieżącym roku złotą odznakę PTG.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

pozostałe wiadomości