Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Nowa pracowniczka w Katedrze Geologii i Hydrogeologii

Zdjęcie ilustracyjne

Dr inż. Martyna Górska jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończyła studia inżynierskie i magisterskie na kierunku górnictwo i geologia, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. W 2019 roku, rozpoczęła naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktorka w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, otrzymała w październiku 2023 r. na podstawie rozprawy pt. „Zapis wietrzenia mrozowego ziaren kwarcu w mikromorfologii i uziarnieniu – badania eksperymentalne”. Rozprawa doktorska została wyróżniona przez Radę naukową dyscypliny nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W swoich badaniach naukowych dr inż. M. Górska podejmuje się zagadnień z zakresu współczesnego i kopalnego środowiska peryglacjalnego, w szczególności wietrzenia mrozowego w skali mikro i makro, rozwoju mikrostruktur pochodzenia mrozowego na powierzchni ziaren kwarcu oraz powstawania struktur deformacyjnych w osadach nieskonsolidowanych w wyniku zamrozu.

W trakcie nauki w Szkole Doktorskiej była kierownikiem projektu Preludium (2019/33/N/ST10/00021) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ponadto, kierowała dwoma projektami finansowanymi w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UAM. Odbyła dwa staże badawcze na Uniwersytecie w Coimbrze (Portugalia) w 2022 i 2023 r. oraz staż badawczy w  Helmoholtz Centre Potsdam (GFZ German Research Centre for Geosciences; Niemcy) w 2022 r. Jest autorką prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wyniki swoich badań prezentowała na konferencjach krajowych i zagranicznych.

W trakcie nauki w Szkole Doktorskiej podejmowała się dodatkowej działalności na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2019-2023, dr inż. M. Górska pełniła następujące funkcje: Przewodnicząca Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych, Przedstawicielka doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych, Przedstawicielka doktorantów w Uniwersyteckiej Radzie ds. Kształcenia, Przedstawicielka doktorantów w Uniwersyteckiej Radzie ds. Nauki, Przedstawicielka doktorantów w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, Członkini komisji konkursowej "Programy studiów" ID-UB UAM, Członkini komisji konkursowej "Study@Research" ID-UB UAM, Członkini Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Arbiter Sądu Koleżeńskiego UAM.

Od 1 lutego 2024 r. podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Geologii i Hydrogelogii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Pani Doktor życzymy wielu sukcesów badawczych oraz satysfakcji z kształcenia studentów.

pozostałe wiadomości