Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Habilitacja dr Czesława Adamiaka

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 22 marca 2024 r. Rada Dyscypliny Naukowej Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna UMK nadała Czesławowi Adamiakowi stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Podstawą do nadania stopnia było osiągnięcie naukowe – cykl ośmiu powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt. „Wynajem krótkoterminowy mieszkań za pośrednictwem platform internetowych: stan i dynamika przestrzenna oraz generalizacje na podstawie analiz geoinformacyjnych”.

Rada Dyscypliny podjęła również uchwałę o wyróżnieniu osiągnięcia habilitacyjnego Czesława Adamiaka. Decyzje Rady Dyscypliny były finałem postępowania o nadanie stopnia, które obejmowało pozytywną ocenę działalności naukowej habilitanta przez czworo recenzentów, publiczne kolokwium habilitacyjne w dniu 27 lutego 2024 r. oraz pozytywną opinię Komisji Habilitacyjnej. Dokumentacja postępowania habilitacyjnego dostępna jest na stronie internetowej: https://bip.umk.pl/artykul/czeslaw-adamiak.

Publikacje stanowiące główne osiągnięcie habilitanta dotyczą problemu wpływu najmu śródterminowego mieszkań na rynki turystyczne oraz życie w miastach. Dr hab. Czesław Adamiak wyjaśnia w artykułach strukturę i dynamikę przestrzenną tego zjawiska. Szczegółowe cele badań obejmują m.in. relacje komplementarności i konkurencji oferty najmu krótkoterminowego z tradycyjną bazą noclegową, zmiany zjawiska w czasie pandemii COVID-19, a także wypracowanie procedury łączenie „wielkich” danych (big data) z platform internetowych z tradycyjnymi danymi statystycznymi dla badań ruchu turystycznego różnych. O znaczeniu badań świadczy liczba cytowań artykułów wchodzących w ramy cyklu (ponad 500 według Google Scholar, i ponad 200 według Web of Science) oraz powoływanie się na nie autorów publikacji wdrożeniowych dotyczących polityki miejskiej i mieszkaniowej w Europie i poza nią.

Dr hab. Czesław Adamiak ukończył studia geograficzne oraz uzyskał stopień doktora na UMK. Od 2015 r. jest zatrudniony w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu. Zainteresowania naukowe habilitanta koncentrują się wokół geografii turyzmu, geografii obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego oraz zastosowania metod statystycznych i geoinformacyjnych w geografii społeczno-ekonomicznej. Poza UMK pracował na uczelniach w Szwecji i Finlandii. Opublikował prawie 100 artykułów, rozdziałów i monografii, brał aktywy udział w 45 konferencjach zagranicznych i krajowych, był kierownikiem oraz wykonawcą projektów badawczych, w tym międzynarodowych, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Akademię Finlandii.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.