Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Konkurs na Najlepszego Absolwenta i Studenta Wydziału

Zdjęcie ilustracyjne
fot. www.pexels.com

Drodzy Studenci i tegoroczni Absolwenci!
Każdego roku na naszym wydziale organizowany jest konkurs na najlepszego studenta i absolwenta. Wymogi stawiane kandydatom są następujące:

1. Najlepszy student:
- osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,5, obliczoną ze wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu roku akademickiego 2023/2024 na danym kierunku oraz poziomie studiów 
- wykazuje dodatkową aktywność organizacyjno/naukową np. aktywność w kołach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich lub w innych formach działalności naukowej, artystycznej, organizacyjnej i społecznej, wyjazdy w ramach programów międzynarodowych, otrzymane stypendia.

2. Najlepszy absolwent:
- ukończył studia w terminie do 20 września w roku akademickim 2023/2024;
- ukończył studia ze średnią ocen nie niższą niż 4,5, obliczoną ze wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie całego okresu studiów na danym kierunku oraz poziomie studiów;
- z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre;
- wykazuje dodatkową aktywność organizacyjno/naukową np. aktywność w kołach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich lub w innych formach działalności naukowej, artystycznej, organizacyjnej i społecznej, wyjazdy w ramach programów międzynarodowych, otrzymane stypendia.

Nasi studenci i absolwenci mogą też otrzymać wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej – w ramach aktywność w kołach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich lub w innych formach działalności naukowej, artystycznej, organizacyjnej i społecznej, wyjazdów w ramach programów międzynarodowych, otrzymanych stypendiów.
 
Zgłoszenia kandydatur wraz z podaniem imienia i nazwiska, kierunku i roku studiów, wysokości średniej i opisem osiągnięć (w formie wypełnionej tabeli - plik word do pobrania) należy przesłać do 10 września 2024 roku (włącznie) na adres swit@umk.pl

pozostałe wiadomości