Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Uchwały

Uchwały z roku 2018

 1. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Adama Piaseckiego (285 KB)
 2. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Adamowi Piaseckiemu (187 KB)
 3. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Kota (186 KB)
 4. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Rafała Kota (189 KB)
 5. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Bogusława Pawłowskiego (186 KB)
 6. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Bogusława Pawłowskiego (191 KB)
 7. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Patrycji Ulandowskiej-Monarchy i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego (328 KB)
 8. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Aleksandra Adamczyka i wyznaczenia promotora (328 KB)
 9. w sprawie projektu efektów kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku tourism management (331 KB)(załącznik ) (231 KB)
 10. w sprawie programu i planu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku tourism management (325 KB)
 11. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku tourism management (254 KB)
 12. w sprawie propozycji zasad rekrutacji na kierunek tourism management (324 KB) (załącznik) (586 KB)
 13. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku tourism management (440 KB)
 14. w sprawie nawiązania współpracy z University of Saskatchewan in Saskatoon (Kanada) (255 KB)
 15. w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Danieli Szymańskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego (258 KB)
 16. w sprawie powołania kierownika Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego (256 KB)
 17. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2018/19 (130 KB) (załącznik (130 KB))
 18. w sprawie powołania dr hab. Elżbiety Grzelak-Kostulskiej na kierownika Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego (158 KB)
 19. w sprawie przyjęcia raportu o stanie jakości kształcenia w roku akademickim 2016/17 oraz rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia (159 KB) (załącznik) (1,05 MB)
 20. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/19 (156 KB) (załącznik) (235 KB)
 21. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2019/20 (158 KB) (załącznik) (253 KB)
 22. w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodzie doktorskim mgr. Radosława Golby (209 KB)
 23. w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Golby (262 KB)
 24. w sprawie wniosku o utworzenie studiów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich pn. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka „Academia Copernicana” (260 KB)
 25. w sprawie efektów kształcenia dla Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich pn. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka „Academia Copernicana” (192 KB)(załącznik (442 KB))
 26. w sprawie programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich pn. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka „Academia Copernicana” (193 KB)(załącznik (381 KB))
 27. opinia o kandydacie na kierownika interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o nazwie Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka „Academia Copernicana” (192 KB)
 28. w sprawie zmiany programu i planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku geografia, studia I stopnia (334 KB)
 29. w sprawie zmiany programu i planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku turystyka i rekreacja, studia I stopnia (334 KB)
 30. w sprawie zmiany programu i planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku gospodarka przestrzenna, studia I stopnia (334 KB)
 31. w sprawie zmiany programu i planu studiów stacjonarnych na kierunku studia miejskie, studia I stopnia (333 KB)
 32. w sprawie zmiany programu i planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku geografia, studia II stopnia (335 KB)
 33. w sprawie zmiany programu i planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku geoinformacja środowiskowa, studia II stopnia (334 KB)
 34. w sprawie zatwierdzenie tematów prac magisterskich realizowanych na studiach II stopnia na kierunkach geografia, turystyka i rekreacja oraz geoinformacja środowiskowa (260 KB)(załącznik1 (426 KB) załącznik2 (440 KB) załącznik3 (427 KB))
 35. w sprawie zatwierdzenie tematów prac licencjackich realizowanych na studiach I stopnia na kierunkach geografia, studia miejskie oraz turystyka i rekreacja (259 KB) (załącznik1 (428 KB) załącznik2 (282 KB) załącznik3 (521 KB))
 36. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 (186 KB)
 37. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Leona Andrzejewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu (258 KB)
 38. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Hulisza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu (257 KB)
 39. w sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Karasiewicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu (257 KB)
 40. w sprawie zatrudnienia dr Joanny Usckiej-Kowalkowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Meteorologii i Klimatologii (256 KB)
 41. w sprawie zatrudnienia dr Barbary Szydy na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu (255 KB)
 42. w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Włodzimierzowi Marszelewskiemu, prof. UMK (264 KB)
 43. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Bogusławowi Pawłowskiemu (338 KB)
 44. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Justyny Jasińskiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego (328 KB)
 45. w sprawie likwidacji Stacji Limnologicznej w Bachotku (254 KB)
 46. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Przemysława Charzyńskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu (258 KB)
 47. w sprawie zatrudnienia dr. Macieja Markiewicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu (255 KB)
 48. w sprawie zatrudnienia dr. Krzysztofa Rogatki na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego (258 KB)
 49. w sprawie zatrudnienia dr. Marcina Nowaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej (256 KB)
 50. w sprawie zatrudnienia dr. Adama Piaseckiego na stanowisku asystenta w Katedrze Geomatyki i Kartografii (258 KB)
 51. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Włodzimierzowi Marszelewskiemu, prof. UMK (191 KB)
 52. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Włodzimierzowi Marszelewskiemu, prof. UMK (197 KB)
 53. sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Rafałowi Kotowi (339 KB)
 54. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Radosława Golby i dopuszczenia jej do publicznej obrony (192 KB)
 55. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2018 (256 KB)
 56. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Zenona Kozieła na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomatyki i Kartografii (258 KB)
 57. sprawie zatrudnienia dr. hab. Dariusza Sokołowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu (257 KB)
 58. sprawie zatrudnienia dr. hab. Bogusława Pawłowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej (257 KB)
 59. sprawie zatrudnienia dr. Włodzimierza Narlocha na stanowisku adiunkta w Katedrze Geologii i Hydrogeologii (258 KB)
 60. sprawie zatrudnienia mgr. Mateusza Ćwieka na stanowisku asystenta w Katedrze Geologii i Hydrogeologii (257 KB)
 61. w sprawie powołania dr hab. Piotra Weckwertha, prof. UMK na kierownika Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu (258 KB)
 62. sprawie powołania dr hab. Włodzimierza Marszelewskiego, prof. UMK na kierownika Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej (257 KB)
 63. sprawie powołania dr hab. Michała Jankowskiego, prof. UMK na kierownika Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu (257 KB)
 64. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Golby (286 KB)
 65. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Radosławowi Golbie (189 KB)
 66. w sprawie wyboru najlepszego studenta i absolwenta Wydziału w roku akademickim 2017/18 (331 KB)
 67. w sprawie wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/19 (334 KB)
 68. w sprawie zatrudnienia dr Edyty Kalińskiej-Nartiša na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu (262 KB)
 69. w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Ostrowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu (259 KB)
 70. w sprawie zatrudnienia dr. Radosława Golby na stanowisku asystenta w Katedrze Geomatyki i Kartografii (259 KB)
 71. w sprawie powołania dr hab. Zenona Kozieła, prof. UMK na kierownika Katedry Geomatyki i Kartografii (258 KB)
 72. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej na rok akademicki 2018/19 (261 KB)
 73. w sprawie miejsca nauk geograficznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (334 KB)
 74. w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodzie doktorskim mgr Mariki Kornaś (193 KB)
 75. w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Mariki Kornaś (265 KB)
 76. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Wiśniewskiego (192 KB)
 77. w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Wiśniewskiego (264 KB)
 78. w sprawie powołania dr Justyny Chodkowskiej-Miszczuk na opiekuna pracy magisterskiej (256 KB)
 79. w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny Hagner-Derengowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu (258 KB)
 80. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Kwiatkowskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego (328 KB)
 81. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin naukowych określonych Rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. (212 KB) załącznik (212 KB)
 82. w sprawie powołania dr Katarzyny Kubiak-Wójcickiej na opiekuna pracy magisterskiej (257 KB)
 83. w sprawie powołania dr Stefanii Środy-Murawskiej na opiekuna pracy magisterskiej (256 KB)
 84. w sprawie powołania dr hab. Ireneusza Soboty, prof. UMK na kierownika Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie (259 KB)
 85. w sprawie powołania dr hab. Marka Kejny, prof. UMK na kierownika Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce (260 KB)
 86. w sprawie powołania dr hab. Pawła Molewskiego, prof. UMK na kierownika studiów doktoranckich z zakresu geografii (259 KB)
 87. w sprawie powołania dr hab. Pawła Molewskiego, prof. UMK na kierownika Pracowni Sedymentologii i Paleoekologii (259 KB)
 88. w sprawie wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (255 KB)

Uchwały starsze spakowane w archiwa roczne: 2017 (15,71 MB) 2016 2015 2014 2013 2012