Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Uchwały

Opinie do uchwał
Uchwały z roku 2019:

  1. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Jezierskiej-Thöle (191 KB)
  2. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Aleksandry Jezierskiej-Thöle (194 KB)
  3. w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. Czesławowi Adamiakowi (253 KB)
  4. w sprawie zgłoszenia pracy magisterskiej Dominiki Karpińskiej na konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju w dziedzinie geoinformacji (258 KB)
  5. w sprawie przyjęcia raportu o stanie jakości kształcenia w roku akademickim 2017/18 oraz rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia (263 KB) (załącznik (1,63 MB))
  6. w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Włodzimierzowi Marszelewskiemu, prof. UMK tytułu naukowego profesora (77 KB)
  7. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Wiśniewskiego i dopuszczeniu jej do publicznej obrony (190 KB)
  8. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2019/20 (255 KB) (załącznik (197 KB))
  9. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jana A. Piotrowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego naukowego w Katedrze Geologii i Hydrogeologii (256 KB)
  10. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (192 KB)
  11. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Pindral i wyznaczenia promotora (326 KB)
  12. w sprawie projektu efektów uczenia się dla studiów drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie (329 KB) (załącznik (503 KB)
  13. w sprawie programu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie (330 KB) (załącznik (927 KB)
  14. w sprawie planu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie (330 KB) (załącznik_1 (780 KB) (załącznik_2 (797 KB)
  15. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie (326 KB)
  16. w sprawie propozycji zasad rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna i geozarządzanie (323 KB) (załącznik (518 KB)
  17. w sprawie programu studiów na kierunku sport i wellness (326 KB) (załącznik_1 (1,13 MB) (załącznik_2 (1,11 MB)
  18. w sprawie planu studiów na kierunku sport i wellness (325 KB) (załącznik_1 (605 KB) (załącznik_2 (435 KB)
  19. w sprawie likwidacji studiów niestacjonarnych (256 KB)
  20. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Świtoniaka (190 KB)
  21. w sprawie wyznaczenia  członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Świtoniaka (193 KB)
  22. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Karasiewicza (189 KB)
  23. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Karasiewicza (193 KB)
  24. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Justyny Chodkowskiej-Miszczuk  (190 KB)
  25. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Justyny Chodkowskiej-Miszczuk (192 KB)
  26. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Rogatki (190 KB)
  27. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Krzysztofa Rogatki (193 KB)
  28. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Mariki Kornaś i dopuszczenia jej do publicznej obrony (192 KB)
  29. w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodzie doktorskim mgr. Marcina Sobiecha (192 KB)
  30. w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Sobiecha (264 KB)
  31. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Dąbrowskiego i wyznaczenia promotora (328 KB)
  32. w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku geografia (328 KB)
  33. w sprawie planu studiów pierwszego stopnia na kierunku geografia (326 KB)
  34. w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja (327 KB)
  35. w sprawie planu studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja (327 KB)
  36. w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna (327 KB)
  37. w sprawie planu studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna (327 KB)
  38. w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku studia miejskie (327 KB)
  39. w sprawie planu studiów pierwszego stopnia na kierunku studia miejskie (327 KB)
  40. w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku tourism management (327 KB)
  41. w sprawie planu studiów pierwszego stopnia na kierunku tourism management (327 KB)
  42. w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku geografia (327 KB)
  43. w sprawie planu studiów drugiego stopnia na kierunku geografia (327 KB)
  44. w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja (326 KB)
  45. w sprawie planu studiów drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja (326 KB)
  46. w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku geoinformacja środowiskowa (328 KB)
  47. w sprawie planu studiów drugiego stopnia na kierunku geoinformacja środowiskowa (328 KB)
  48. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów dla obywateli polskich w roku akademickim 2020/21 (263 KB) (załącznik (492 KB)
  49. w sprawie zmiany Standardów prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu (261 KB) (załącznik (463 KB)
  50. w sprawie zatwierdzenie tematów prac magisterskich realizowanych na kierunkach geografia, geoinformacja środowiskowa oraz turystyka i rekreacja (261 KB) (załącznik_1 (554 KB) (załącznik_2 (649 KB) (załącznik_3 (582 KB)
  51. w sprawie zatwierdzenie tematów prac licencjackich realizowanych na kierunkach geografia oraz turystyka i rekreacja (258 KB) (załącznik_1 (565 KB) (załącznik_2 (659 KB)
  52. w sprawie zatwierdzenie tematów prac inżynierskich realizowanych na kierunku gospodarka przestrzenna (258 KB) (załącznik (672 KB)
  53. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Wiśniewskiego (287 KB)
  54. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Wiśniewskiemu (190 KB)
  55. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Mariki Kornaś (286 KB)
  56. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marice Kornaś (190 KB)
  57. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Araźnego (191 KB)
  58. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Andrzeja Araźnego (194 KB)
  59. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Joanny Usckiej-Kowalkowskiej (190 KB)
  60. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Joanny Usckiej-Kowalkowskiej (193 KB)
  61. w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z jęz. angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Sobiecha (192 KB)
  62.  sprawie zmiany Regulaminu ćwiczeń terenowych (260 KB) załącznik (639 KB)
  63. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Radosława Muszkiety na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu (260 KB)
  64. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Włodzimierza Marszelewskiego na stanowisku profesora Uniwersytetu w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej (260 KB)
  65. w sprawie zatrudnienia dr. Bena Deruddera na stanowisku profesora Uniwersytetu w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego (257 KB)
  66. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mieczysława Kunza na stanowisku profesora Uniwersytetu w Katedrze Geomatyki i Kartografii (259 KB)
  67. w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Pilarskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomatyki i Kartografii (259 KB)
  68. w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Lewandowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego (260 KB)
  69. w sprawie zatrudnienia dr Olgi Smoleńskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu (259 KB)
  70. w sprawie zatrudnienia dr inż. Mai Wojtkiewicz na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Geomatyki i Kartografii (259 KB)
  71. w sprawie zatrudnienia mgr. Mateusza Ćwieka na stanowisku asystenta w Katedrze Geologii i Hydrogeologii (258 KB)
  72. w sprawie zatrudnienia mgr. Marcina Sykuły na stanowisku asystenta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu (257 KB)
  73. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Dynowskiego (189 KB)
  74. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Piotra Dynowskiego (192 KB)
  75. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Sobiecha i dopuszczenia jej do publicznej obrony (191 KB)
  76. w sprawie wyznaczenia recenzenta w interdyscyplinarnym przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Brózdy (193 KB)
  77. w sprawie powołania wspólnej komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w interdyscyplinarnym przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Brózdy (195 KB)
  78. w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w interdyscyplinarnym przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Brózdy (265 KB)
  79. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (258 KB)
  80. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2019 (256 KB)
  81. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Sobiecha (286 KB)
  82. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcina Sobiecha (190 KB)
  83. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Sobiecha (265 KB)
  84. w sprawie wyboru najlepszego studenta i absolwenta Wydziału w roku akademickim 2018/19 (331 KB)
  85. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Andrzejowi Araźnemu (342 KB)
  86. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Tomaszowi M. Karasiewiczowi (343 KB)
  87. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Marcinowi Świtoniakowi (340 KB)
  88. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Joannie Usckiej-Kowalkowskiej (338 KB)
  89. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Edyty Kalińskiej-Nartiša (192 KB)
  90. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Edyty Kalińskiej-Nartiša (194 KB)
  91. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Dariusza Dukaczewskiego (189 KB)
  92. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Dariusza Dukaczewskiego (193 KB)
  93. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Jaworskiego (190 KB)
  94. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Jaworskiego (193 KB)
  95. w sprawie programu studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego (325 KB) załącznik (513 KB)
  96. w sprawie planu studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego (326 KB) załącznik (521 KB)
  97. w sprawie zmiany Standardów prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu (259 KB) załącznik (469 KB)
  98. w sprawie Regulaminu Laboratorium Analiz Środowiskowych (258 KB) załącznik (630 KB)
  99. w sprawie zatrudnienia dr. Łukasza Wiśniewskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu (256 KB)
  100. w sprawie powołania dr hab. inż. Arkadiusza Krawca na kierownika Katedry Geologii i Hydrogeologii (259 KB)
  101. w sprawie powołania dr hab. Romana Rudnickiego, prof. UMK na kierownika Katedry Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu (258 KB)
  102. w sprawie powołania prof. dr hab. Rajmunda Przybylaka na kierownika Katedry Meteorologii i Klimatologii (258 KB)
  103. w sprawie powołania dr hab. Radosława Muszkiety, prof. UMK na kierownika Katedry Kultury Fizycznej (257 KB)
  104. w sprawie powołania dr hab. Piotra Hulisza, prof. UMK na kierownika Laboratorium Analiz Środowiskowych (259 KB)
  105. w sprawie powołania dr hab. Andrzeja Araźnego na kierownika Obserwatorium Meteorologicznego (260 KB)

Uchwały starsze spakowane w archiwa roczne:

2018 (19,87 MB) 2017 (15,71 MB) 2016 2015 2014 2013 2012