Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Najlepsi Absolwenci Wydziału

Najlepsi absolwenci Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wybierani się decyzją Rady Wydziału spośród zgłoszonych kandydatur. Tytuł najlepszego absolwenta Wydziału otrzymać może osoba, która: ukończyła studia w terminie określonym regulaminem studiów ze średnią ocen nie niższą niż 4,5 obliczoną z wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego otrzymała oceny bardzo dobre oraz ma osiągnięcia w pracy badawczej. Przy dokonywaniu oceny kandydatur bierze się pod uwagę również aktywność w kołach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich lub w innych formach działalności naukowej i społecznej.

2012

Marcin Sobiech, absolwent kierunku geografia

 

2013

Katarzyna Gil, absolwentka kierunku geografia

 

2014

Patrycja Szarek, absolwentka kierunku geografia

 

2015

Kamila Walenciak, absolwentka kierunku geoinformacja środowiskowa

 

2016

Marcin Kosiński
Absolwent kierunku geografia